Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00358 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 23:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00358 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00358 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Wijziging 2021_GRMW_00358 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • De statuten SVK Gent, artikel 10.5.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.464.350,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij besluit van 14 oktober 2015 werd door de OCMW-raad van Gent besloten tot de oprichting van Sociaal Verhuurkantoor Gent, OCMW-vereniging van publiekrecht. De werking van deze OCMW-vereniging is op 1 februari 2016 van start gegaan. De afspraken tussen SVK Gent, met maatschappelijke zetel te Onderbergen 86, 9000 Gent, enerzijds en OCMW Gent anderzijds worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De OCMW-raad van 20 januari 2020 heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen SVK Gent en OCMW Gent voor de periode 2020-2025 goedgekeurd. De algemene vergadering van SVK Gent heeft op 5 maart 2020 de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Door een verkeerde bijlage werd een andere versie van de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd dan die door de OCMW-raad van 20 januari 2020. Dit werd nu rechtgezet waardoor er aan de algemene vergadering van SVK Gent van 8 maart 2021 nog een bijkomende wijziging werd voorgelegd.

De OCMW-raad van 2 maart 2021 heeft een addendum goedgekeurd. In dit addendum werd artikel 7 integraal vervangen ten gevolge van de transitie van Digipolis naar District09 (AGB) en werd artikel 8 aangevuld met een puntje inzake het toekennen van een IT-toelage voor het aandeel van SVK Gent in de gezamenlijke kosten van District09.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

SVK Gent heeft als welzijnsvereniging aparte rechtspersoonlijkheid maar werd aangestuurd vanuit het Departement Sociale Dienstverlening dat nu het Departement Welzijn en Samenleving is. SVK Gent zal nu echter aangestuurd worden vanuit het Departement Stedelijke Ontwikkeling waardoor de samenwerkingsovereenkomst op diverse vlakken aangepast moet worden:

- wijzigen van het Departement Sociale Dienstverlening in Welzijn en Samenleving;

- vervanging van het Departement Sociale Dienstverlening door Stedelijke Ontwikkeling waar nodig;

- de samenwerking vanuit de dienst sociale woonbegeleiding van het Departement Welzijn en Samenleving;

- eenduidige vermelding van OCMW Gent, Stad Gent en SVK Gent;

- aanvulling van de non-discriminatieclausule met genderidentiteit en genderexpressie;

- wijzigen van de Vlaamse Wooncode in de Vlaamse Codex Wonen;

- toevoeging van een alinea aan artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst. In artikel 32 van de statuten wordt bepaald dat SVK Gent beroep kan doen op de vzw-wet van 27 juni 1921 voor zaken die niet geregeld zijn in de statuten en het Decreet over het lokaal bestuur. De vzw-wetgeving is nu echter opgenomen in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

Doordat verschillende artikels slechts gedeeltelijk gewijzigd worden, is een addendum niet aangewezen. Daarom wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst in zijn geheel goed te keuren.

In het kader van de oprichting van een woonmaatschappij op het grondgebied van de stad Gent en de overname van de werking van welzijnsverenigingen zoals SVK Gent worden er de komende maanden nog bijkomende wetgeving en nota's verwacht die onder meer duidelijkheid moeten scheppen over de overname van personeel. De huidige samenwerkingsovereenkomst zal in het licht van die toekomstige wijzigingen opnieuw bekeken worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* D50130000
Budgetplaats  
Categorie*  6491450   
Subsidiecode  
2021 433671,00 
2022 497383,00
2023 475381,00 
2024 479144,00 
2025 578771,00 
Totaal 2464350,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aangepaste samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent, met maatschappelijke zetel te Onderbergen 86, 9000 Gent, zoals gevoegd in de bijlage.


Bijlagen