Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00311 - Nieuw subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00311 - Nieuw subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00311 - Nieuw subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 - Goedkeuring 2021_GRMW_00311 - Nieuw subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil ervoor zorgen dat haar inwoners zich maximaal laten vaccineren tegen Covid-19.
Voor deze vaccinatie heeft het stadsbestuur een vaccinatiecentrum opgezet in Flanders Expo.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

We willen zorgen voor een zo groot mogelijke vaccinatiegraad van de Gentse bevolking en al zeker van de meest kwetsbare (oudere en/of minder mobiele) doelgroep. Stad Gent helpt hier mee de door de federale overheid vooropgestelde doelstelling van 70 % vaccinatiegraad te behalen.
Om de minder mobiele Gentenaars alle kansen te geven om zich te laten vaccineren moet er sterk ingezet worden op vervoer naar het vaccinatiecentrum.

Net als het openbaar vervoer zal het specifieke vervoer voor de minder mobiele Gentenaars gratis aangeboden worden.
Dit specifieke vervoer behelst:

  • georganiseerd vrijwilligersvervoer vanwege:
    • Mobar vzw
    • lokale dienstencentra stad Gent
    • vrijwilligersvervoer van de ziekenfondsen
  • het georganiseerd rolstoelvervoer door  Mobar vzw
  • De minder mobiele burgers met een beperkt inkomen kunnen beroep doen op gratis taxivervoer.

Dit besluit gaat specifiek over het georganiseerd vrijwilligersvervoer en het rolstoelvervoer.
De regeling met betrekking tot het gratis taxivervoer wordt uitgewerkt in een afzonderlijk subsidiereglement.

Om de samenwerkende en boven vernoemde organisaties (uitgezonderd de lokale dienstencentra) te vergoeden voor hun gemaakte kosten om hun vrijwilligers- en rolstoelvervoer gratis aan te bieden werd een subsidiereglement opgesteld.

Via dit besluit wordt het 'subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19' ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Gezien de vaccinatiecampagne echter voorziet dat de eerste ritten reeds zullen plaatsvinden vanaf de 2e helft van maart is het noodzakelijk het voorliggende subsidiereglement reeds in voege te laten treden op 15 maart 2021 zodat ook deze ritten in aanmerking komen voor subsidiëring.

Daarnaast wordt er, omwille van deze tijdsdruk, de toestemming gevraagd aan het college om enerzijds reeds van start te gaan met de (praktische en administratieve) voorbereidingen voor de uitvoering van het subsidiereglement en anderzijds de toelating gevraagd om de ritten zoals geviseerd in de voorliggende regeling, reeds te laten rijden na goedkeuring van het college met uitbetaling van de subsidies evenwel na de datum van goedkeuring van het subsidiereglement door de gemeenteraad.

De Dienst Coördinatie Lokale Dienstencentra - Departement Gezondheid en Zorg - is belast met de controle van de uitvoering van dit subsidiereglement.

Activiteit

ACJ0000 Coördinatie lokale dienstencentra

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19', zoals gevoegd in bijlage, met datum inwerkintreding op 15 maart 2021.


Bijlagen