Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00348 - Principeovereenkomst voor de ontwikkeling en ontsluiting van het Technologiepark Ardoyen, Zwijnaarde - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 20:43
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00348 - Principeovereenkomst voor de ontwikkeling en ontsluiting van het Technologiepark Ardoyen, Zwijnaarde - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00348 - Principeovereenkomst voor de ontwikkeling en ontsluiting van het Technologiepark Ardoyen, Zwijnaarde - Goedkeuring 2021_GRMW_00348 - Principeovereenkomst voor de ontwikkeling en ontsluiting van het Technologiepark Ardoyen, Zwijnaarde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de verdere ontwikkeling van de site Ardoyen in Zwijnaarde als technologiepark en universiteitscampus, wordt een nieuw RUP voor de site opgemaakt. De mobiliteitsaspecten binnen de zuidelijke rand en nabije omgeving van de site worden daarbij grondig onderzocht en zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling van de site. De ontsluiting van de site moet worden verbeterd via verschillende ingrepen op kleine en grote schaal: voetpaden, fietspaden, openbaar vervoer. Dit werd ook zo bevestigd via de verschillende adviezen bij het voorontwerp van het RUP, waarbij de noodzaak tot een goede samenwerking tussen alle actoren naar voren werd geschoven. 

De Universiteit Gent formuleerde een visie op de mobiliteit rondom de site en de noodzaak aan structurele maatregelen, met onder meer een verbeterde bediening via het openbaar vervoer en een veilige en comfortabele fietsroute tussen Gent-Sint-Pieters en het Technologiepark.

Met de verschillende projectpartners (Ugent, De Lijn, AWV, MOW, vzw Ardoyen) werd afgesproken hiervoor een masterproject op te zetten, gecoördineerd door de Stad. Via regelmatig en structureel overleg en de gezamenlijke voorbereiding om een gecoördineerde besluitvorming te bekomen, moet er versneld werk kunnen worden gemaakt van de verbeterde en meer duurzame ontsluiting van de site en van de opvolging en bewaking van de genomen maatregelen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de plenaire vergadering ter bespreking van het voorontwerp van het RUP, inbegrepen het plan-MER, werd expliciet gevraagd dat bij goedkeuring van het definitieve RUP een engagementsverklaring / samenwerkingsovereenkomst opgemaakt zal worden over de flankerende maatregelen uit het (ontwerp) plan-MER. Meer concreet: hoe er gezocht kan worden naar quick wins en hoe en binnen welke timing de detailstudie opgestart kan worden voor de herinrichting van de N60-ovonde, het inrichten van een ongelijkgrondse fietsers- en voetgangersverbinding over de N60 heen richting Rijvissche, enzovoort …, een verbeterde (rechtstreekse) bereikbaarheid met openbaar vervoer en om een monitoring op te zetten (in het bijzonder inzake mobiliteit en duurzaamheid) en zich ook te engageren tot uitvoering van de maatregelen. Niet alle maatregelen zijn immers via het RUP te verankeren.

Ondertussen loopt het openbaar onderzoek voor het definitieve ontwerp van het RUP. Daarnaast heeft AWV de nodige studies voor de aanpak van de N60 (fietsroute De Sterre - Ardoyen, onderzoek naar een openbaar vervoerscorridor, heraanleg van de ovonde met fietstunnel) opgestart. De UGent realiseert momenteel een parkeergebouw op de site met toegangscontrole en wenst op korte termijn de interne circulatie heraan te leggen.

Via deze princiepsovereenkomst engageren de projectpartners zich tot de nodige samenwerking en inspanningen. Voor de realisatie van de verschillende deelprojecten zullen waar nodig meer concrete en praktische samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten.

Activiteit

PR40727 Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de principeovereenkomst met de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, zetelend te Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-Laan 20 bus 4 - 1000 Brussel; de Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, gevestigd te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25; de vzw Ardoyen, Technologiepark-Zwijnaarde 82, 9052 Gent en de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, met als maatschappelijke zetel Motstraat 20, 2800 Mechelen, voor de ontwikkeling en ontsluiting van het Technologiepark Ardoyen, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen