Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00343 - Overeenkomst betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Gent voor de automatische toekenning van aanvullende rechten - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 20:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00343 - Overeenkomst betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Gent voor de automatische toekenning van aanvullende rechten - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00343 - Overeenkomst betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Gent voor de automatische toekenning van aanvullende rechten - Goedkeuring 2021_GRMW_00343 - Overeenkomst betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Gent voor de automatische toekenning van aanvullende rechten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het reglement op de “Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO”, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van maart 2021, stelt dat bepaalde doelgroepen een sociale tegemoetkoming kunnen genieten. 

Om te vermijden dat gezinnen die daar recht op hebben deze tegemoetkoming zouden mislopen, wordt in Artikel 7 en 8 van genoemd reglement een gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) voorzien. Deze gegevensuitwisseling kadert in de automatische en proactieve rechtentoekenning en het "once only principle" waarbij aan burgers niet tweemaal dezelfde info wordt gevraagd of info gevraagd wordt die reeds beschikbaar is bij de overheid.

Het uitwisselen van gegevens zal garanderen dat de gezinnen die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming die effectief ook zullen toegekend krijgen (vermijden van non-take up). Daarenboven worden de rechthebbenden en de administratie meer ontlast in de zoektocht naar bewijsstukken van het rechtgevende statuut. Door deze werkwijze is het ook mogelijk de toekenning van de tegemoetkoming meer te spreiden in de tijd, wat eveneens een administratieve verlichting betekent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om die gegevensuitwisseling te kunnen uitvoeren moet de” Overeenkomst nr. 20/087 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Gent voor de automatische toekenning van aanvullende rechten”, afgesloten naar aanleiding van het reglement op de "Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent", verder uitgebreid worden met het genoemde doeleinde. 

Het eerder overeengekomen tarief voor de gegevensuitwisseling blijft gehandhaafd, evenals de duur van de overeenkomst (tot en met 2024). 

Activiteit

PR40801 Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Overeenkomst met Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel voor de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Gent voor de automatische toekenning van aanvullende rechten zoals gevoegd in bijlage.