Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00347 - Nieuw subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00347 - Nieuw subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00347 - Nieuw subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 - Goedkeuring 2021_GRMW_00347 - Nieuw subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Het Decreet van 29 maart 2009 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Voorgestelde uitgaven

€ 152.620,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3, en artikel 56, § 1.
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, artikelen 1, 13°, 2, §§ 3 en 8, 23, 25 en 40 (1° en 12°).
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende de inschakeling van exploitanten van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder in het vervoer van personen van en naar een vaccinatiecentrum in het kader van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil ervoor zorgen dat haar inwoners zich maximaal laten vaccineren tegen COVID-19. Voor deze vaccinatie heeft het stadsbestuur een vaccinatiecentrum opgezet in Flanders Expo.

Voor minder mobiele personen met een beperkt inkomen is de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum echter minder evident zodat het stadsbestuur ervoor kiest om in te zetten op gratis taxivervoer voor deze doelgroep. Met dit initiatief wil het stadsbestuur ertoe bijdragen dat de ambitie van de federale overheid, namelijk een vaccinatiegraad van 70%, gehaald wordt.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

1. Het college van burgemeester en schepenen kan voor de door hen vergunde taxibedrijven een forfaitair tarief toestaan onder de formule commerciële korting.  

Het bevoegde college kan eveneens specifieke tarieven bepalen voor ritten die worden uitgevoerd van of naar een vaccinatiecentrum in het kader van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19 door VVB-voertuigen.

Voor ritten die uitgevoerd worden onder een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer kan de gemeente geen tarieven opleggen of bepalen, maar de houders van een dergelijke vergunning kunnen steeds vrijwillig aansluiten. Indien ze willen meewerken aan het vaccinatievervoer, moeten ze zich inschrijven en zich ertoe verbinden om de door de gemeente vastgestelde forfaitaire tarieven te hanteren.


De taxisector heeft reeds zwaar te lijden gehad onder de COVID-19 pandemie. De exploitanten dienen correct vergoed te worden voor de ritten die zij in het kader van de vaccinatiecampagne uitvoeren. Daarom bepaalt de Stad Gent volgende forfaitaire tarieven voor het vervoer van personen die recht hebben op taxicheques. De tarieven gelden voor een enkele rit tussen de woonplaats van de passagier en het vaccinatiecentrum in Flanders Expo. De forfaitaire tarieven zijn verschillend naargelang de woonplaats van de vervoerde persoon en worden als volgt berekend:

Voor ritten van en naar de hiernavolgende deelgemeenten, bedraagt het tarief 20 euro: 

 • Ledeberg
 • Zwijnaarde
 • Sint-Denijs-Westrem
 • Afsnee
 • Drongen 
 • Gent -Centrum 

 Voor ritten van en naar de hiernavolgende deelgemeenten, bedraagt het tarief 35 euro:

 • Sint-Amandsberg
 • Gentbrugge
 • Mariakerke
 • Wondelgem
 • Oostakker

 Voor ritten van en naar de hiernavolgende deelgemeenten, bedraagt het tarief 75 euro: 

 • Mendonk 
 • Sint-Kruis-Winkel
 • Desteldonk
 • Terdonk

Er wordt aan het college gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de forfaitaire tarieven die van kracht zullen zijn voor het taxivervoer van en naar het vaccinatiecentrum in Flanders Expo, voor personen die gebruik kunnen maken van taxicheques.

2. Aangezien de Stad wil inzetten op gratis taxivervoer naar het vaccinatiecentrum voor de personen die kunnen gebruik maken van taxicheques, kent ze hiertoe gratis vouchers toe aan deze doelgroep waarmee de ritten van en naar het vaccinatiecentrum kunnen betaald worden. De Stad zal voor deze ritten een forfaitaire prijs ten laste nemen die onder de vorm van een subsidie zal worden toegekend aan de exploitanten die deze ritten uitvoeren.

Hiertoe wordt het subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Gezien de vaccinatiecampagne voorziet dat de eerste ritten reeds zullen plaatsvinden vanaf de 2e helft van maart is het noodzakelijk het voorliggende subsidiereglement reeds in voege te laten treden op 15 maart 2021 zodat ook deze ritten in aanmerking komen voor subsidiëring.

3. Omwille van deze tijdsdruk wordt de toestemming gevraagd aan het college om enerzijds reeds van start te gaan met de (praktische en administratieve) voorbereidingen voor de uitvoering van het subsidiereglement en anderzijds de toelating gevraagd om de taxiritten zoals bedoeld in de voorliggende regeling, reeds te laten rijden na goedkeuring van het college, met uitbetaling van de subsidies evenwel na de datum van goedkeuring van het subsidiereglement door de gemeenteraad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* BMO 
Budgetplaats 348900000 
Categorie* E Subs
Subsidiecode ABB-VC-PEN 
2021 152.620,00 EUR
Totaal 152.620,00 EUR

Overzicht van de inkomsten

Dienst*
BMO
Budgetplaats
348900000
Categorie*
E Subs
Subsidiecode
ABB-VC-PEN
2021
152.620,00 EUR
Totaal
152.620,00 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 152.620,00

Activiteit

AC34890 Organiseren taxiwerking

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 15 maart 2021.

Bijlagen