Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00365 - Projectovereenkomst voor de studie en uitvoering van aanpassings- en renovatiewerken door een energieleverancier aan hoogspanningscabine Offerlaan 3 te Gent - Ontbinding en nieuwe projectovereenkomst - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00365 - Projectovereenkomst voor de studie en uitvoering van aanpassings- en renovatiewerken door een energieleverancier aan hoogspanningscabine Offerlaan 3 te Gent - Ontbinding en nieuwe projectovereenkomst - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00365 - Projectovereenkomst voor de studie en uitvoering van aanpassings- en renovatiewerken door een energieleverancier aan hoogspanningscabine Offerlaan 3 te Gent - Ontbinding en nieuwe projectovereenkomst - Goedkeuring 2021_GRMW_00365 - Projectovereenkomst voor de studie en uitvoering van aanpassings- en renovatiewerken door een energieleverancier aan hoogspanningscabine Offerlaan 3 te Gent - Ontbinding en nieuwe projectovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De kaderovereenkomst met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de specifieke overeenkomsten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 maart 2012 en basis van de omgevingsvergunningsdecreet

Voorgestelde uitgaven

€ 393.224,90

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van 24 april 2017 werd de “Beheersoverdracht van de projectovereenkomst voor studie en uitvoering van aanpassings- en renovatiewerken door de energiediensten van Eandis aan diverse hoogspanningscabines te Gent - TDG/2017/1050/SDS/INV/4169” goedgekeurd.

Deze beheersoverdracht omvat de aanpassings- en renovatiewerken in diverse gebouwen, waaronder de school in Offerlaan 3 te Gent. Hierbij werden 2 prefab cabines voorzien langs de straatzijde.  

Dit project werd niet uitgevoerd omdat er geen eensgezind akkoord was over de locatie van de cabine en deze locatie bepaald diende te worden in functie van nog op te maken masterplannen. 

Ondertussen werd een masterprojectteam Offerlaan opgericht. In overleg met hen werd een andere locatie bepaald; meer centraal op de site in functie van toekomstige uitbreidingen en inpandig zodat de cabine visueel niet storend is.  Hiervoor zijn extra bouwkundige werken nodig. Dit omvat o.a het omvormen van 2 bureaus tot een hoogspanningscabine en het aanpassen van 2 transfo-lokalen aan de huidige regelgeving op het vlak van brandveiligheid en toegang.  Alle bouwkundige werken zijn inbegrepen in dit nieuwe contract.

De gebouwblokken op Offerlaan 3, Offerlaan 5 (in gebruik door HoGent) en Neermeerskaai 1A zullen alle een aparte teller krijgen zodat meer inzicht komt op het verbruik van deze zones en HoGent zelf rechtstreeks aan haar energieleverancier haar deel van het elektriciteitsverbruik kan betalen.  

De bekabeling vanaf de HS-cabine tot aan deze blokken zit inbegrepen in de overeenkomst (in tegenstelling met vorige overeenkomst).

Daarnaast werd er meer reserve voorzien op het vermogen voor toekomstige uitbreidingen op de site en een minimumspanningsspoel zodat HS-installatie reeds compatibel is voor toekomstige zonnepanelen.

Dit zorgt voor een hogere maximumprijs van de werken.

De projectcontracten van de overige gebouwen blijven ongewijzigd en geldig, tenzij anders vastgesteld.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de projectovereenkomst van de Offerlaan 3 te Gent met als contractnummer GENT-G-PC-16-17-050, dat bij het oorspronkelijke gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 was gevoegd, te ontbinden en een nieuwe projectovereenkomst met als contractnummer GENT-G-PC-18-19-089, versie 2, goed te keuren dat als bijlage bij het huidig besluit wordt gevoegd.

Overzicht van de uitgaven

​​​​
Dienst* FM Onderwijs 
Budgetplaats 3512300F8
Categorie*
Subsidiecode niet van toepassing 
2021 393.224,90 
Totaal 393.224,90 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35123 Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed dat de projectovereenkomst met Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor de studie en uitvoering van aanpassings- en renovatiewerken door een energieleverancier aan hoogspanningscabine Offerlaan 3 te Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 april 2017, ontbonden wordt wegens het overschrijden van de maximumprijs conform de bepalingen in het contract.

Artikel 2

Keurt goed de nieuwe projectovereenkomst met Imewo cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voor de studie en uitvoering van aanpassings- en renovatiewerken door een energieleverancier aan de hoogspanningscabine Offerlaan 3 te Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen