Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00316 - Medische zorgverlening voor de bewoners van het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00316 - Medische zorgverlening voor de bewoners van het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00316 - Medische zorgverlening voor de bewoners van het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) - Goedkeuring 2021_GRMW_00316 - Medische zorgverlening voor de bewoners van het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  • De Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (Opvangwet);
  • Het Koninklijk Besluit van 9 april 2007 tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die niet verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang omdat zij manifest niet noodzakelijk blijken te zijn en tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die tot het dagelijks leven behoren en verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2018 houdende goedkeuring van de overeenkomst betreffende de opvang van asielzoekers in het Stedelijk Opvanginitiatief.

Voorgestelde uitgaven

€ 260.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) is conform de Opvangwet ingericht voor de opvang van asielzoekers, na toewijzing door Fedasil. Conform het engagement tussen Stad Gent en Fedasil zoals bepaald in de conventie vanaf 01.01.2018 (voor onbepaalde duur) voorziet het SOI in materiële steun voor zijn bewoners (maximum 85) inbegrepen de toegang tot medische zorgverstrekking en de begeleiding.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gedurende het verblijf in het SOI consulteren de bewoners bij ziekte een (huis)arts en worden zij - indien medisch noodzakelijk - door de huisarts doorverwezen naar specialisten.

Onze ervaring leert dat er veel wordt doorverwezen naar het AZ Sint-Lucas en het UZ Gent, omwille van hun nabijheid en hun specifieke zorgverlening. Dit heeft tot gevolg dat de voorziene budgetten voor het AZ Sint-Lucas (90.000,00 euro), goedgekeurd in de gemeenteraad van 20.05.2017 en van het UZ Gent (200.000,00 euro), goedgekeurd in de gemeenteraad van 27.05.2019, bijna besteed zijn. Voor het AZ Sint-Lucas rest nog 8.459,55 euro en voor het UZ Gent nog 59.301,37 euro).

Daarom vraagt de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid goedkeuring voor het verlenen van medische zorgverlening aan de bewoners van het SOI conform het engagement tussen Stad Gent en Fedasil.  Deze medische kosten, die door de Stad - als degene die de facto voorziet in de materiële steun - moeten kunnen worden betaald, zullen op jaarbasis van een dergelijke grootteorde zijn waarvoor de goedkeuring van de gemeenteraad wordt gevraagd.

Voor de bepaling van de bedragen wordt rekening gehouden met de uitgaven in de voorbije jaren, met 12 plaatsen voorzien voor mensen met bijzondere (medische) noden.

De uitgaven worden integraal terugbetaald door Fedasil.

Overzicht van de uitgaven

Dienst                 
Asiel en vluchtelingenbeleid
Budgetplaats34520MK00
Categorie
SubsidiecodeFED.SOI
2021 260.000,00
Totaal 260.000,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid  Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid 
Budgetplaats 34520MK00  34520MK00 
Categorie* E-subs  E-subs 
Subsidiecode FED.SOI  FED.SOI 
2021 200.000  60.000 
Totaal 200.000  60.000 

Verwachte ontvangsten

€ 260.000,00

Activiteit

AC34520 Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de medische zorgverlening aan de bewoners van het SOI, conform de overeenkomst met Fedasil, voor de volgende ziekenhuizen:

  • AZ Sint-Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent
  • UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent.