Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00345 - OMV_2020102859 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 West tot primaire weg type I: tussen Ringvaart en N9 en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen - met openbaar onderzoek - Buntstraat, Evergemsesteenweg, Heinakker, Houtjen, Industrieweg, Kalkoenlaan 86, Kiekenbosstraat, Liefkensstraat, Ringvaartweg-Wondelgem, Schouwingstraat, Spesbroekstraat, Stenenkruis, Viaductstraat, Waalbrugstraat en Zeeschipstraat, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00345 - OMV_2020102859 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 West tot primaire weg type I: tussen Ringvaart en N9 en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen - met openbaar onderzoek - Buntstraat, Evergemsesteenweg, Heinakker, Houtjen, Industrieweg, Kalkoenlaan 86, Kiekenbosstraat, Liefkensstraat, Ringvaartweg-Wondelgem, Schouwingstraat, Spesbroekstraat, Stenenkruis, Viaductstraat, Waalbrugstraat en Zeeschipstraat, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00345 - OMV_2020102859 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 West tot primaire weg type I: tussen Ringvaart en N9 en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen - met openbaar onderzoek - Buntstraat, Evergemsesteenweg, Heinakker, Houtjen, Industrieweg, Kalkoenlaan 86, Kiekenbosstraat, Liefkensstraat, Ringvaartweg-Wondelgem, Schouwingstraat, Spesbroekstraat, Stenenkruis, Viaductstraat, Waalbrugstraat en Zeeschipstraat, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring 2021_GRMW_00345 - OMV_2020102859 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 West tot primaire weg type I: tussen Ringvaart en N9 en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen - met openbaar onderzoek - Buntstraat, Evergemsesteenweg, Heinakker, Houtjen, Industrieweg, Kalkoenlaan 86, Kiekenbosstraat, Liefkensstraat, Ringvaartweg-Wondelgem, Schouwingstraat, Spesbroekstraat, Stenenkruis, Viaductstraat, Waalbrugstraat en Zeeschipstraat, 9032 Wondelgem - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ann Velghe en Ann Velghe namens De Werkvennootschap NV diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kalkoenlaan 86, Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat  kadastraal gekend als  sectie C nrs. 1086A, 1204N2, 1204K2, 1208B, 1209B, 1312A, 1313B, afdeling 29 sectie A nrs. 27K, 27K2, 33D, 35V, 37D, 46N, 46T, 62B, 102B, 1008A,  sectie B nrs. 32B, 34C, 35C, 48X5, afdeling 30 sectie A nrs. 143B, 143C, 146A, 148A, 166C, 167B, 198B, 199C, 200D, 214Y, 214M, 218R, 218C2, 218W, 222G2, 223A3, 223A4, 223Y3, 223R3, 223X3, 223Z3, 223M3, 225P, 225S, 225N, 226D, 226C, 228G, 232Z, 234V2, 236W, 236V, 236S, 239L, 239H, 240P, 240N, 241P, 241Z, 241T, 241Y, 241X, 241K, 244M, 245E, 246E, 247D, 249F, 253T, 253W, 253V, 254S, 254V, 254X, 254M, 254T, 254W, 254R, 255M, 255S, 255V, 257/2 , 258F2, 262P3, 262N3, 262D2, 262T3, 264V2, 266W2, 266S, 266V, 266X2, 277M, 277N, 278D, 282D, 287K, 287M, 287N, 287R, 287P, 288P3, 288S2, 288H3, 288S3, 289W, 305G4, 305D4, 305A4, 305C4, 305L4, 305E4, 305P4, 305M4, 305H4, 305F4, 542A, 542C,  sectie C nrs. 116A, 156H, 157B, 320A, 322D, 324C, 325D, 350N4, 350S4, 350M4, 350G, 350P4, 350V2, 350R4, 352V, 415V, 470R, 470X, 470Y, 485M, 500G3, 502D2, 504B2, 504F2, 511W, 514X, 514P, 518K, 518M, 518N, 529A2, 529B2, 529E2, 530A, 532B, 533A, 536R, 536W, 536T, 536S, 536L, 536M, 539P4 en 573G.
 De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

Deze aanvraag werd op 15/09/2020 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 15/09/2020 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen. Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds op 28/01/2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht aan de Gewestelijke Omgevingscommissie (GOVC) binnen de wettelijke termijn.
 

Beschrijving aanvraag:

De R4 West 1 (van N9 tot N49) en R4 Oost (tussen grens met Nederland en R4 – Eisenhowerlaan) voldoen momenteel niet aan de inrichting van een primaire weg. Verschillende kruispunten zijn voorrangsgeregeld of lichtengeregeld.  Aan verschillende knopen is er congestie en regelmatig gebeuren er ongevallen op deze delen van de R4. 

De hoofddoelstellingen die aan de basis liggen voor het project ombouwen R4 west en oost tot primaire wegen zijn de volgende:

 • Ombouwen R4 West tot primaire weg type I, R4 Oost tot primaire weg type I (tussen E34 en Nederland) & primaire weg type II (tussen E34 en R4-Eisenhowerlaan) volgens RSV;

 • Verbeteren van de verkeersveiligheid van R4 West & Oost en aansluitingen met de kruisende wegen;

 • Verhogen van de verkeersleefbaarheid van de kanaaldorpen;

 • Vervolledigen van de hoofdroute BFF op R4 West & realisatie van een hoofdroute BFF op R4 Oost (tussen knooppunt 4 en Langerbruggestraat);

In tweede instantie worden ook onderstaande nevendoelstellingen gedefinieerd:

 • Logisch en leesbaar wegbeeld vormen (is in feite hoofddoelstelling 1);

 • Ondersteunen van de hiërarchie in het wegennetwerk door infrastructurele maatregelen;

 • Ontsluiten van uitzonderlijk vervoer van en naar de haven;

 • Kwalitatieve ruimtelijke inpassing in het omliggend landschap;

 • Mildering van negatieve effecten van de R4 op onmiddellijke omgeving.

   

Voor de ombouw van R4 west en oost tot primaire weg zal de komende jaren een consortium aangesteld worden om al deze werken uit te voeren in het kader van een DBFM dossier. Omwille van de opportuniteit zijn enkele deelprojecten als quick win uit het DBFM dossier gehaald met het oog op een versnelde uitvoering. Alle overige projecten zullen door het consortium opgenomen worden. De aanvrager, De Werkvennootschap  werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren met als doel de grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aan te pakken.  De Werkvennootschap is een doorstart van Via-Invest en bundelt kennis en expertise die groeide binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De Werkvennootschap vraagt voor de volledige ombouw van de R4 omgevingsvergunningen aan. Indien wijzigingen aangebracht worden zullen deze in de toekomst door het consortium binnen de DBFM procedure verder opgevolgd worden.

 

Omdat het om een omvangrijk project gaat wordt de aanvraag van het project R4WO opgedeeld in 6 grotere deelgebieden die de beoordeling van de aanvraag bevattelijk moeten maken.  Deze deelgebieden zijn gebaseerd op logische grenzen en afspraken tussen de actoren.  Volgende deelgebieden worden onderscheiden:

• R4 West: tussen knoop W1 (N49-R4) en Molenvaardeken te Zelzate en Evergem;

• R4 West: tussen knoop Wippelgem en Ringvaart te Evergem en Gent;

• R4 West: tussen Ringvaart en N9 te Gent;

• R4 Oost: tussen de Nederlandse grens en ten zuiden van knoop O4bis (Arcelor-Wachtebeke) te Zelzate, Wachtebeke en Gent;

• R4 Oost: ten zuiden van knoop O4bis en knoop O6 Moervaart te Gent; 

• R4 Oost: tussen knoop O6bis (Energiestraat) en knoop O8 (Oostakker) te Gent.


Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag behelst de infrastructuurwerken voor de optimalisering van de R4 West: tussen Ringvaart en N9 tot primaire weg type I.  Hiervoor zullen alle lichtengeregelde kruispunten op de R4 West weggewerkt worden tot ongelijkvloerse kruisingen met de R4.  Slechts op een beperkt aantal punten zal er nog uitwisseling met de R4 mogelijk zijn.  

De knoop W9, het kruispunt waar Brico en Mcdonnalds beeldbepalend zijn, ontsluit enkele belangrijke wegen (Evergemsesteenweg, Zeeschipstraat, Christoffelweg) voor de ontsluiting van het noordelijk deel van Gent en een deel van het Meetjesland naar de R4 West.  De omgeving W9 – Evergemsesteenweg - Zeeschipstraat is een verkeersgerichte omgeving.  Er worden in deze omgeving 6 straten met de R4 vertakt : Christoffelweg, Zeeschipstraat, Evergemsesteenweg, Liefkensstraat, Industrieweg en Schouwingstraat. 

Huidige aanvraag betreft de werken en handelingen die nodig zijn voor de inrichting van deze wegen.  Daarnaast bevat de aanvraag ook de aanvraag voor tijdelijke omleidingswegen die meer dan een jaar aanwezig zullen zijn.

De aanvraag bevat geen aanvraag voor de inrichting van tijdelijke wegenis die minder dan een jaar aanwezig is of de concrete invulling van de tijdelijke werkzones.  De aanvraag bevat ook geen milieuvergunningsplichtige handelingen. Deze zullen, waar dit noodzakelijk is, in een latere fase aangevraagd worden door de aannemer in het kader van de DBFM procedure.

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de uitwerking van Deelgebied 3 Ringvaart -N9

Het deelgebied bestaat in grote lijnen uit de zone ten noorden van de N456 (Zeeschipstraat-Evergemsesteenweg) en dat ten zuiden van de N456.

Het gebied tussen de Ringvaart en de N456 kent een eerder gefragmenteerd beeld met weinig structuur en verscheidene functies.  Aansluitend bij de N456 zijn nog enkele woonstraten gelegen (Waalbrugstraat en Kiekenbosstraat ten noordwesten en Viaductstraat en Houtjen ten zuidoosten).  

In het noordoosten komen verder enkele bedrijfjes voor en agrarisch grondgebruik (weilanden).  In het zuidwesten treffen we het parkgebied Zandbergen, de begraafplaats van Wondelgem, scoutslokalen en een recyclage zone van Aclagro. 

Het gebied wordt er ook doorsneden door een goederenspoorlijn L216.

Het gebied ten zuiden van de N456 kent een meer geordende structuur.  Ten noordwesten ligt de bedrijvenzone Industrieweg en ten zuidoosten de woonkern Wondelgem.

Net als de woonkern Evergem ligt ook de woonkern Wondelgem dicht bij de R4.  Hier is het grote verschil dat het om recente woonwijken gaat waarbij de nodige groenbuffering tussen de R4 en de woonwijken al voorzien is via het Ter Durmenpark. 

De R4 ligt hier minder gesloten dan het deel tussen Elslo en de Ringvaart maar is hier minder open dan het deel tussen Elslo en de E34. De groenbuffers langs de zuidzijde, de groene middenberm en de bomenrijen langs de noordzijde geven dit deel van de R4 een groen karakter.

 

De werken binnen deze aanvraag omvatten onderstaande werken (aangezien de aanvraag onder de MER-plicht valt zijn alle werken vergunningsplichtig). 

VOORBEREIDENDE WERKEN:  

 Rooien van hoogstammige bomen en struiken: 

 • Rooien van struiken 

 • Rooien van bomen met een stamomtrek < 1,0 m, individueel of in rij 

 • Rooien van bomen met een stamomtrek > 1,0 m, individueel of in rij 

Ontbossen: 

 • Rooien van verschillende kleinere bosjes (o.a. knoop W9, knoop W11a, op- en afrit N9) 

 Voorbereidende werken: Opbraak van verhardingen: 

 • Slopen van de bestaande wegenis (zowel R4, lokale wegenis, parallelweg, incl. greppels, boordstenen, geleideconstructies…) 

Voorbereidende werken: Opbraak van constructies: 

 • Koker van De Lieve onder de R4 (deelplan 07) 

Voorbereidende werken: Slopen van gebouwen: 

 • Slopen van vrijstaande woningen (t.h.v. knoop W9 – deelplan 02 en 03) 

 • Slopen van aanpalende woningen (medewerking architect vereist – deelplan 02 en 03) 

Voorbereidende werken: Reliëfwijzigingen: 

 • Lokaal dempen van bestaande grachten en herprofileren 

 • Reliëfwijzigingen (afgraven) i.f.v. de aanleg van de onderdoorgangen en tunnels
   

TIJDELIJKE INFRASTRUCTUURWERKEN:  

Tijdelijke werkzones: 

 • Inrichten van grond als tijdelijke werk- en werfzone 

 • Aanleggen van tijdelijke wegenis (t.h.v. knoop W9) met tijdelijke inbuizing van een stukje van de waterloop Lieve 

 

INFRASTRUCTUURWERKEN:

 Aanleg hemelwatervoorzieningen (RWA): 

 • Aanleg van hemelwaterrioleringen t.h.v. de onderdoorgangen en tunnels (knoop W9, fietstunnel op- en afrit N9) 

Aanleg van wegenis en verhardingen: 

 • Aanpassen verharding op de R4 

 • Realiseren van het op- en afrittencomplex tussen Ringvaartbruggen en as Zeeschipstraat-Christoffelweg 

 • Aanpassen en aanleggen verharding voor realisatie fietssnelweg en andere fietspaden om aansluiting met lokaal wegennet te realiseren. 

 • Aanpassen verharding op aansluitende lokale wegen 

Plaatsen van aanhorigheden langs de weg: 

 • Plaatsen van geleideconstructies langs de weg 

 • Plaatsen van verlichting 

 • Plaatsen van bebording langs de weg 

 • Plaatsen van verkeerslichten 

 • Lokaal inbuizen van langsgrachten 

Aanpassen van bestaande spoorweginfrastructuur: 

 • Verplaatsen spoorlijn L216 

 • Aanpassen spoorwegbrug L58 

 • Voorzien van een fietssnelweg 

 • Verplaatsen van de tramlijn 1 boven het tunneldak 

 • herinrichten van de halte-infrastructuur t.h.v. Liefkensstraat 

Aanpassen van bestaande waterlopen: 

 • Aanpassen van de loop van de Lieve t.h.v. de op- en afrit N9 

 • Plaatsen van een nieuwe koker onder de R4 

Beplantingen: 

 • Inzaaien van bermen en taluds na uitvoering van de werken. 

 • Aanplanten van bomen: individueel of in rij 

 • Aanplanten van bosgoed 

 

GEBOUWEN 

Bouwen van gebouwen 

 • Plaatsen van een dienstgebouw voor de Lijn t.h.v. de halte-infrastructuur in de Liefkensstraat 

 • Afwerken van gevels 

 • Afwerken van blote gevels na afbraak van aanpalende woningen en gebouwen


ZAAK VAN DE WEGEN - bevoegdheid gemeenteraad

De aanpassingswerken aan de wegen zullen uitgevoerd worden door het consortia dat de aanpassingen aan de R4 realiseert. Na realisatie van de werken zal het beheer van de gewestweg R4 en de fietssnelweg F40 en F42 door het gekozen consortia uitgevoerd worden.  De aanpalende gewestwegen zullen beheerd worden door AWV.  De aanpalende lokale wegen zullen beheerd worden door de betrokken gemeentes.  

 Volgende gemeentewegen worden binnen dit dossier aangepast en vormen het voorwerp van voorliggend besluit:

 • Afschaffing buurtweg nr. 6 tussen Ringvaart en Waalbrugstraat

 • Aanpassen rooilijn van Kiekenbosstraat

 • Gedeeltelijk afschaffen buurtweg nr. 26 tussen Waalbrugstraat en Viaductstraat

 • Gedeeltelijk afschaffen buurtweg nr. 5  

  • tussen Heinakker en Waalbrugstraat (kruising N456 - Evergemsesteenweg)

  • tussen Waalbrugstraat en Houtjen (kruising R4)

  • tussen Houtjen (kruising N456 – Zeeschipstraat

 • Kiekenbosstraat:  

  • deels verleggen van bestaande straat deel parallel aan R4

  • deels afschaffen van bestaande straat: deel tussen N456 en Waalbrugstraat

 • Waalbrugstraat: aanpassen rooilijn ifv lokale aansluiting met fietssnelweg F40

 • Viaductstraat:

  • deels verleggen van bestaande straat: deel parallel aan R4

  • deels afschaffen van bestaande straat: deel tussen N456-Zeeschipstraat en Houtjen

 • Houtjen (ten noorden van Zeeschipstraat):  

 • nieuwe aansluiting met Zeeschipstraat;

  • verleggen van bestaande straat (= aansluiting op viaductstraat)

 • Stenenkruis:  

  • De bestaande aansluiting met de Zeeschipstraat wordt afgesloten.

  • Er wordt een parallelweg voorzien langs de Zeeschipstraat.  Deze wordt via Houtjen (zuiden Zeeschipstraat) ontsloten naar de Spesbroekstraat.

  • Lokale aansluiting met fietssnelweg F42 en tunneldak R4 

De Kiekenbosstraat, Viaductstraat, Houtjen en Stenenkruis blijven na aanpassing van de wegenis gemeentewegen die onder het beheer van de stad Gent vallen.  

De aanpalende gewestweg N456 (Zeeschipstraat en Christoffelweg-Evergemsesteenweg) valt onder het beheer van AWV met uitzondering van de erfontsluitingsweg voor de woningen van de Zeeschipstraat die na realisatie onder het beheer van de stad Gent zal vallen.

 •  Afschaffen buurtweg nr. 1 tussen Schouwingstraat en Evergemsesteenweg (kruising R4)
 • Afschaffen buurtweg nr. 10 tussen Schouwingstraat en Liefkensstraat (kruising R4)

 • Afschaffen buurtweg nr. 8 tussen Liefkensstraat en Industrieweg (kruising R4)

 • Schouwingstraat: aanpassen rooilijn in functie van aanpassen aansluiting via Industrieweg

De Schouwingstraat, Industrieweg (parallelweg), Liefkensstraat en Evergemsesteenweg blijven na aanpassing van de wegenis gemeentewegen die onder het beheer van de stad Gent vallen.

 • Afschaffen buurtweg nr. 22 tussen waterloop De Lieve en Industrieweg (kruising R4)
 •  Afschaffen buurtweg nr. 15 tussen waterloop De Lieve en Industrieweg (kruising R4)
 • Afschaffen buurtweg nr. 16 tussen waterloop De Lieve en Industrieweg (kruising R4)
 • Afschaffen buurtweg nr. 17 tussen waterloop De Lieve en Industrieweg (kruising R4)

De Industrieweg (parallelweg) blijft na aanpassing van de wegenis een gemeenteweg die onder het beheer van de stad Gent valt.

De voorgestelde aanpassingen worden uitvoerig in kaart gebracht en gemotiveerd in het aanvraagdossier. Rekening houdende met deze motivatie wordt in het kader van deze omgevingsvergunning aan de gemeenteraad gevraagd deze aanpassingen goed te keuren.

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 11 januari 2021 tot 9 februari 2021.

Resultaat : 1 schriftelijk gebundeld bezwaar en 2 digitale bezwaren 

Conform artikel 34 van het omgevingsvergunningsbesluit staat het college van burgemeester en schepenen in voor een gemotiveerde beoordeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Aanvullend bij het eerder uitgebrachte advies, bevat dit besluit dus ook de bespreking van de resultaten van het openbaar onderzoek.

Aangezien de aanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

De bezwaren kunnen als volgt worden samengevat en geëvalueerd: 

 Algemeen: bezwaar tegen het verdwijnen van groen en meer verharding ten gevolge van het aanleggen en realiseren van dit kruispunt.

Bij dergelijke grote infrastructuurprojecten wordt steeds het overzicht gemaakt en het evenwicht bewaakt zodat de meerwaarde op vlak van maatschappelijk belang positief opweegt tegenover de negatieve effecten die dit met zich mee brengt. Het klopt dat lokaal gekeken op sommige plaatsen groen verdwijnt in functie van wegenis of de aanleg van een fietssnelweg. Over het volledige project wordt evenwel sterk ingezet op een vergroening van de omgeving met de nodige aandacht voor de waterhuishouding en infiltratievoorziening.

Algemeen: onduidelijkheid waarom deze omvangrijke werken slechts 1/3 van het bovengronds verkeer zullen doen verdwijnen. 

De doelstellingen van het project R4WO zijn divers: het verbeteren van de doorstroming op de primaire weg die de R4 is, het verbeteren van de ontsluiting van de haven- en andere activiteiten, maar ook de leefbaarheid en de veiligheid verhogen. Daarbij is iedereen er zich van bewust dat de R4 in het algemeen, en de omgeving van de knoop W9 in het bijzonder, drukke wegen blijven. Het is in dit geval niet zozeer minder verkeer dat toch een hogere leefbaarheid moet leiden, maar wel een vlottere doorstroming en het wegwerken van een aantal zeer zware conflicten, vb. door het quasi volledig ongelijkvloers brengen van het fietsverkeer.

Algemeen: bezorgdheid over de verhuur van handelsgronden rondom het kruispunt. Zal dit een waardevermindering met zich mee brengen. 

Grote infrastructuurwerken hebben altijd rechtstreeks of onrechtstreeks effect op het omliggende vastgoed, zeker indien dat commerciële functies bevat. Tijdens de werken zal er ongetwijfeld hinder te verwachten zijn. De projectgroep doet er alles aan om de hinder tijdens deze werken op te vangen en de bereikbaarheid van de omliggende zaken te garanderen. 

Na realisatie van de werken zal dit kruispunt en de omgeving errond er anders uitzien. Dit zal zijn positieve effecten hebben op de ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving van dit kruispunt. In navolging van de acties uit ‘Ruimte voor Gent’ zal de stad Gent de komende jaren werken op de ruimtelijke structuur in de ruime omgeving van dit kruispunt. 

Fietssnelweg: bezorgdheid en bezwaar voor de hinder die veroorzaakt zal worden tijdens de aanleg van het fietspad.

De voorgestelde infrastructuurwerken zullen ongetwijfeld hinder met zich meebrengen tijdens de werken. De projectgroep doet er alles aan om deze hinder tot het minimum te beperken en de bereikbaarheid voor de aangelanden te verzekeren. 

Fietssnelweg: bezwaar tegen de aanleg van de fietssnelweg ter hoogte van de Spesbroekstraat: overlast door gebruik, inkijk, wegname van de lichtinval door afsluiting, waardevermindering van de woning. 

 Geluids-, of emissieoverlast van een pad dat enkel toegankelijk zal zijn door fietsers, bromfietsers en voetgangers is als verwaarloosbaar te beschouwen. Het is uiteraard niet uitgesloten dat er af en toe een bromfietser met slecht afgestelde verbrandingsmotor op dit pad passeert. Gezien het de verhouding bromfietsers t.o.v. fietser die klassiek aanwezig is in een stedelijke regio eerder laag is, wordt dus ook niet verwacht dit voor een niet aanvaarbare situatie zal zorgen. 

De opportuniteiten die dit nieuwe fietspad meebrengt zijn in ieder geval reusachtig. Fietsers vanuit Evergem en bij uitbreiding het Meetjesland zijn op dit moment aangewezen op een paar beperkte suboptimale verbindingen. Deze nieuwe verbinding zal wel een zeer hoog kwaliteitsniveau hebben. Dit kwaliteitsniveau wordt vooral bereikt door de conflictvrijheid, leesbaarheid en directheid van de route. Kwaliteiten die op andere trajecten dan het huidige veel minder of niet bereikt kunnen worden.  Door dit hoge kwaliteitsniveau reken we er op dat een deel van de verplaatsingen tussen Gent en het Meetjesland kan verduurzamen.

Fietssnelweg: gedetailleerde bezorgdheid over de aansluiting van het fietspad aan de Spesbroekstraat en een mogelijk conflict met een recent vergunde oprit bij een nieuwe woning net naast het fietspad aan de Spesbroekstraat. 

 Het fietspad wordt op een normale, gangbare wijze aangesloten op de Spesbroekstraat. Er wordt momenteel verder onderzocht hoe het traject van de fietssnelweg zich zal verder zetten. Er worden aanpassingen gedaan aan het openbaar domein die geen conflict veroorzaakt met de oprit van het aangelande perceel. 

Mc Donalds: onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid en functioneren van de McDonalds tijdens en na de werken.

Sinds 19 oktober 2020 is de horeca in België gesloten omwille van de beperking van de verspreiding van COVID-19 en kunnen eetgelegenheden enkel nog met een take-away formule werken. Dit zorgt er ook voor dat de mobiliteit die daar mee gepaard gaat zich ook op een andere manier gedraagt dan we gewoon zijn. De rij van wachtende voertuigen voor McDonalds Wondelgem in de Waalbrugstraat zorgde daardoor plots voor opstuw op de R4. Dit vergrootte de kans op kop-staart aanrijdingen. Daarom zochten lokale politie en MC Donalds naar een oplossing voor dit verkeersveiligheidsprobleem. De oplossing bestond er in de ingang van de take-away MC Donalds te verschuiven van Kiekenbosstraat naar Waalbrugstraat. De wachtrij werd daarom verplaatst naar Waalbrugstraat en Kiekenbosstraat zodat er geen opstuw meer op R4 zich voordeed. 

Daaropvolgend werd op 15 januari 2021 een bijkomende tijdelijk ingreep in de verkeerssituatie gedaan. De Kiekenbosstraat en Waalbrugstraat werden van elkaar gescheiden. Aan het einde van de  Kiekenbossstraat werd een keerpunt voorzien. De bedoeling is dat alle autoverkeer voor McDonalds gebruikt maakt van de Kiekenbosstraat en alle verkeer van de Waalbrugstraat (bewoners en bedrijven) gebruikt maakt van de Waalbrugstraat. Dit had als doel de bijzonder lange autowachtrij van aanschuivende klanten van Mc Donalds Wondelgem weg te houden van de Waalbrugstraat zodat deze straat beschikbaar blijft voor bewoners en bedrijven van de straat. 

Bovenstaande ingrepen zijn van tijdelijke aard en zijn een reactie op een tijdelijke situatie. Er zijn geen aanwijzingen dat de situatie na het afschaffen van de Covid-19 maatregelen niet terug dezelfde zou worden als voorheen. Er zijn ook geen verkeersonderzoeken of verkeersdata beschikbaar die aantonen dat er zich frequente opstuw voordeed op de R4 door aanschuivende klanten van Mc Donalds voordat Covid-19 zich in België manifesteerde.

De situatie na de aanpassingen van het kruispunten R4 x N456 zal wel manifest anders zijn. 

R4 zal meer rechtstreeks aansluiten met een lichtengeregeld kruispunt op N456. De R4 komt hier in een tunnel onder het kruispunt te liggen en takt aan op de N456 via een afrittencomplex met vrij lange aanloophellingen. De opstelruimte aan het kruispunt wordt ook groter. De Kiekenbosstraat zal opgeheven worden. Inrijden naar de parking en take-away bediening van Mc Donalds zal enkel nog maar via Waalbrugstraat kunnen. Deze straat is verderaf gelegen van het kruispunt N456 x afritten R4. Deze aanpassingen zorgen er voor dat indien er zich eventueel toch een wachtrij zou vormen van klanten van Mc Donalds, dat is de kans op opstuw tot op R4 veel malen kleiner is. 

Het verkeersveiligheidsrisico is dan ook bijzonder laag in te schatten.

Vanuit verkeersveiligheid is het verdwijnen van de Kiekenbosstraat in ieder geval een positieve zaak. In- en uitrijbewegingen zo dicht tegen een lichtengeregeld kruispunt zijn te vermijden. De Waalburgstraat ligt verderaf van het lichtengeregelde kruispunt waardoor de verkeersveiligheidsrisico’s hier kleiner zijn. Er zal ook een afzonderlijke linksafslagstrook voor de Waalbrugsstraat voorzien worden voor verkeer komende van Evergem. Dat maak dat de Waalbrugstraat een veiliger alternatief is om de toegang tot Mc Donalds, andere bedrijven en woningen in deze omgeving te voorzien. 

Mc Donalds: geen oplossing voor geluidsoverlast, parkeerproblematiek, sluikstorten, drugsproblematiek, rattenplaag ten gevolge van de aanwezigheid van Mc Donalds. 

Aspecten met betrekking tot geluidsoverlast, parkeerproblematiek, sluikstorten, drugsproblematiek, rattenplaag zijn afgeleide elementen die onmogelijk volledig kunnen opgelost worden door middel van infrastructuurwerken of heraanleg van het openbaar domein. Er zijn ondertussen andere initiatieven genomen om een oplossing te zoeken voor deze problemen. 

N456 – Evergemsesteenweg: de bewoners van de Waalbrugstraat geven al enkele jaren de overlast aan door de slechte staat van het wegdek van de N456 Evergemsesteenweg. Er staan grote projecten in de buurt op de planning maar de heraanleg of aanpak van de N456 Evergemsesteenweg is daar niet bij. Op vlak van verantwoordelijkheid en opname van acties worden de bewoners steeds doorgestuurd en kunnen nergens terecht. De bewoners vragen om de werken uit te breiden tussen het kruispunt en het grondgebied van Evergem zodat de bezwaren, opmerkingen en suggesties over de N456 – Evergemsesteenweg kunnen meegenomen worden. 

De afbakening van de projectzone is gebaseerd op de verwachte ruimtelijke impact van de infrastructurele inpassingen. Aanpak van wegen die door het project minder of meer verkeer te verwerken zullen krijgen valt niet binnen het project.

De studie van de tijdelijke havenring is niet te beschouwen als een vervolgproject op project R4WO. Deze studie werd uitgevoerd omdat er momenteel geen intentie is bij de Vlaamse overheid om te investeren in de Siffer verbinding.  Het gevolg daarvan is dat de N456 tussen Evergemsesteenweg en Kennedylaan nog steeds blijft functioneren als de oost-west verbinding tussen beide zijden van het kanaal Terneuzen-Gent. Deze studie tracht daarom voorstellen te formuleren om de veiligheid en leefkwaliteit op deze as te verbeteren zodat deze rol kan gevrijwaard blijven totdat de Siffer verbinding effectief gerealiseerd is. 

De MER studie voorspelt dat er inderdaad meer verkeer over de Waalbrugstraat zal rijden. Alhoewel dit zeker geen doel op zich is, is dit toch niet als ongewenst te beoordelen als met het volledige project in beschouwing neemt. Dit extra verkeer zou namelijk zich verschuiven van de N9. Het knoppunt N9 x R4 heeft huidig zeer frequent te maken met congestie en verkeersveiligheidsproblemen. Er is een beargumenteerbaar vermoeden dat dit ook voor verschuivingseffecten zorgt naar wegen die niet voorzien voor doorgaand autoverkeer (Willemotlaan, Bosstraat, Antoon Catriestraat, Brugsesteenweg…). Een ontlasting van de N9 kan daarom mogelijk voor een ontlasting van lokale wegen leiden. Al dan niet met bijkomende ingrepen op deze andere wegen.

Het kruispunt N456 x R4 krijgt een volledig andere configuratie waardoor de effecten van dit extra verkeer op de N456 op de vlakken doorstroming en verkeersveiligheid beter kunnen opgevangen worden. 

N456 – Evergemsesteenweg: vraag voor een duidelijke en veilige oversteek tussen de Waalbrugstraat en de Heinakker op de N456 – Evergemsesteenweg. 

In de huidige situatie is het voorzien van een oversteekplaats op de N456 absoluut  te vermijden. De veiligheid van de voetganger kan hier op geen enkele manier gegarandeerd worden zonder dat de situatie manifest aangepast wordt (= heraanleg van de straat). Er is een oversteekmogelijkheid die door verkeerslichten beveiligd is aan kruispunt N456 x R4.Uiteraard is dat niet de meest ideale situatie, maar wel haalbaar voor een doorsnee voetganger. 

In de nieuwe situatie verbetert de situatie voor fietsers en voetgangers hier zeer sterk. Een fietsbrug, waar medegebruik door voetgangers mogelijk is wordt voorzien langsheen de R4 over de N456. Doordat er een aantakking van dit fietspad rechtstreeks op de Waalbrugstraat voorzien is kunnen alle fietsers en voetgangers met herkomst of bestemming in de Waalbrugstraat van deze brug gebruik maken om de oversteek van N456 te doen. Door de andere fietsbruggen over enerzijds R4 en over Heinakker en anderzijds over Ringvaart (project getrokken door Provincie Oost-Vlaanderen) zullen voetgangers hun traject ook veilig kunnen verderzetten naar centrum Wondelgem, centrum Gent of andere bestemmingen. 

Daarnaast blijft de oversteekplaats voor voetgangers over de N456 aan de afritten van R4 behouden binnen een lichtenregeling en wordt er een voetpad aangelegd tussen de Waalbrugstraat en deze oversteekplaats. 

Tenslotte wordt er ook een nieuwe oversteekmogelijkheid voorzien over de N456 ten noorden van de Waalbrugstraat. Deze mogelijkheid ontstaat doordat de meerdere rijvakken hier naar 1 rijvak per rijrichting terug kunnen gebracht worden en in de middenberm een rustpunt in bajonetvorm kan aangelegd worden.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de wijziging van een rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

De aanvraag heeft als doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen, het voorziet in een veilig wegennet, de wijzigingen staan ten dienste van het algemeen belang, de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen, wijzigingen aan het wegennet zijn in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief.

Door de omvorming van de R4 West naar een primaire weg type I worden de bestaande gelijkgrondse kruispunten (met verkeerslichten) vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Uitwisseling tussen het lokale wegennet en de R4 zal slechts op een beperkt aantal punten mogelijk zijn.  

Op een primaire weg type 1 zijn voetgangers en fietsers niet toegelaten. Voor fietsers wordt voorzien in parallelle fietsinfrastructuur. In het deel tussen knooppunt W9 en de R4 worden ook 2 nieuwe fietsbruggen aangelegd. De voetgangersoversteekbaarheid ter hoogte van de Evergemsesteenweg (W9) voor tramreizigers die zich naar de Industrieweg begeven wordt gekoppeld aan de fietsoversteek. De voorstellen voor de herinrichting voor de kruispunten zijn uitvoerig onderzocht en gemodelleerd. Dit onderzoek toont aan dat de doorstroming van de primaire weg I optimaal kan gebeuren. De uitwisseling naar de lokale wegenis gebeurt op een efficiënte en veilige manier. Daarbij is bijzondere aandacht gegaan naar de oversteekbaarheid voor fietser en voetganger.  

De gemeentewegen (voormalige buurtwegen) die verdwijnen, zijn of wel reeds historisch verdwenen in het landschap door de aanleg van de R4 en/of volgen reeds het bestaande tracé van de R4 en/of werden reeds vervangen door de bestaande gemeenteweg of verbindingen tussen de gemeentewegen Kiekenbosstraat, Heinakker, Waalbrugstraat, Houtjen, Zeeschipstraat, Schouwingstraat, Evergemsesteenweg, Liefkensstraat en Industrieweg. Ze worden punt per punt uitvoerig besproken en gemotiveerd in de bijlage toegevoegd aan dit besluit ‘2020102859 zaak van de wegen Studierapport afschaffing gemeentewegen R4WO Wondelgem’.

Gelet op bovenstaande wordt geconcludeerd dat de voorgestelde werken voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de aanpassingen en opheffing van een aantal gemeentewegen zoals opgenomen in de rooilijnplannen in bijlage, goed.

Artikel 2

keurt de ligging, breedte en uitrusting van de aangepaste gemeentewegen, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kalkoenlaan 86, Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat  en kadastraal gekend als  sectie C nrs. 1086A, 1204N2, 1204K2, 1208B, 1209B, 1312A, 1313B, afdeling 29 sectie A nrs. 27K, 27K2, 33D, 35V, 37D, 46N, 46T, 62B, 102B, 1008A,  sectie B nrs. 32B, 34C, 35C, 48X5, afdeling 30 sectie A nrs. 143B, 143C, 146A, 148A, 166C, 167B, 198B, 199C, 200D, 214Y, 214M, 218R, 218C2, 218W, 222G2, 223A3, 223A4, 223Y3, 223R3, 223X3, 223Z3, 223M3, 225P, 225S, 225N, 226D, 226C, 228G, 232Z, 234V2, 236W, 236V, 236S, 239L, 239H, 240P, 240N, 241P, 241Z, 241T, 241Y, 241X, 241K, 244M, 245E, 246E, 247D, 249F, 253T, 253W, 253V, 254S, 254V, 254X, 254M, 254T, 254W, 254R, 255M, 255S, 255V, 257/2 , 258F2, 262P3, 262N3, 262D2, 262T3, 264V2, 266W2, 266S, 266V, 266X2, 277M, 277N, 278D, 282D, 287K, 287M, 287N, 287R, 287P, 288P3, 288S2, 288H3, 288S3, 289W, 305G4, 305D4, 305A4, 305C4, 305L4, 305E4, 305P4, 305M4, 305H4, 305F4, 542A, 542C,  sectie C nrs. 116A, 156H, 157B, 320A, 322D, 324C, 325D, 350N4, 350S4, 350M4, 350G, 350P4, 350V2, 350R4, 352V, 415V, 470R, 470X, 470Y, 485M, 500G3, 502D2, 504B2, 504F2, 511W, 514X, 514P, 518K, 518M, 518N, 529A2, 529B2, 529E2, 530A, 532B, 533A, 536R, 536W, 536T, 536S, 536L, 536M, 539P4 en 573G, goed


Bijlagen