Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00374 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 47, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00374 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 47, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00374 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 47, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring 2021_GRMW_00374 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 47, en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 24.410,40

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad huurt convent nr. 47 in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg van vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth, ten behoeve van enkele verenigingen. De huurovereenkomst tussen de Stad en vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth, gesloten voor een periode van 9 jaar, ging in op 1 oktober 2017 en loopt tot 30 september 2026.

Vzw Blauwhuis, met maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Lostraat 45, zocht een geschikte plaats om haar kantoor te vestigen en voor  repetities en stockage. Twee lokalen in convent nr. 47 komen hiervoor in aanmerkingen. Eén van de lokalen, het lokaal A02 op het gelijkvloers, wenst vzw Blauwhuis gedeeld te gebruiken met een aanverwante culturele vereniging.

Op 29/03/2018 heeft de Stad een huurovereenkomst gesloten met de vzw Blauwhuis voor deze lokalen, voor een periode van drie jaar, ingaande op 1 april 2018 om te eindigen op 31 maart 2021.

Overeenkomstig artikel 2 § 3 van voormelde huurovereenkomst richtte de huurder op 29 september 2020 een vraag tot verlenging van de huurovereenkomst d.d. 29/03/2018. De verlenging kan  voor een periode van 5 jaar en 6 maanden, ingaande op 1 april 2021 en van rechtswege eindigend op 30 september 2026, meer bepaald de nog lopende duurtijd van de huurovereenkomst tussen de Stad en vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth.

De jaarlijkse huurvergoeding voor de lokalen die aan vzw Blauwhuis zullen worden verhuurd, bedraagt 7.211,20 EUR en zal voor 50% worden gesubsidieerd door de Dienst Cultuur. De vzw betaalt zelf een bedrag van 3.605,60 EUR per jaar aan huur. De vzw dient ook een forfait voor de nutsvoorzieningen voor een bedrag van 1.044,00 EUR per jaar, of 87,00 EUR per maand te betalen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om het sluiten van een huurovereenkomst met vzw Blauwhuis goed te keuren, betreffende een deel van het gebouw nr. 47 in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg, voor de duur van 5 jaar en 6 maanden, ingaand op 1 april 2021 en eindigend op 30 september 2026, en dit onder opschortende voorwaarde van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 3.605,60 EUR per jaar aan vzw Blauwhuis, voor een deel van convent nr. 47, gelegen te 9040 Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 47, en dit onder voorwaarden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Cultuur  FM Themagebouwen
Budgetplaats 341130000  349480000
Categorie* E subs  E
Subsidiecode XHU.HUU  niet_relevant
2021 2704,20  783,00 
2022 3605,60  1044,00 
2023 3605,60  1044,00 
2024 3605,60  1044,00 
2025 3605,60  1044,00 
2026
1802,80  522,00 
Totaal 18929,40  5481,00 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Vastgoed  Vastgoed  Vastgoed
Budgetplaats 347250003  347250002  347250002
Categorie*
Subsidiecode XHU.HUU  niet_relevant  niet_relevant
2021  2704,20    2704,20   783,00  
2022 3605,60  3605,60   1044,00 
2023 3605,60  3605,60   1044,00  
2024 3605,60  3605,60   1044,00  
2025 3605,60  3605,60   1044,00  
2026
1802,80  1802,80  522,00 
Totaal 18929,40  18929,40  5481,00

Verwachte ontvangsten

€ 43.339,80

Activiteit

ACO1500 Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 3.605,60 EUR aan vzw Blauwhuis, Lostraat 45, 9000 Gent, voor een deel van convent nr. 47, gelegen te 9040 Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof,en dit onder de volgende voorwaarden: 

1. de huurder heeft een sociaal-culturele werking die zich perfect integreert binnen het stedelijk beleid in sociaal-culturele zaken, de erkenning van de huurder door de Stad is het bewijs dat dit het geval is;

2. de huurder biedt een meerwaarde aan het sociaal-culturele leven van Gent. De Cultuurdienst zal hierop toezien en het college van burgemeester en schepenen hierover adviseren;

3. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder;

4. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel te financieren;

5. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.