Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_VVB_00011 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Engagementsformule in ondersteuningsbeleid

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 22:04
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_VVB_00011 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Engagementsformule in ondersteuningsbeleid
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 37
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_VVB_00011 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Engagementsformule in ondersteuningsbeleid 2021_VVB_00011 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Engagementsformule in ondersteuningsbeleid

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

De Stad Gent en de andere leden van de Groep Gent (o.a. het OCMW) besteden jaarlijks een substantieel budget aan subsidies en andere vormen van ondersteuning (vb. patrimonium) die toegekend worden aan een veelheid aan externe organisaties uit diverse hoeken van de samenleving (sociaal, cultuur, onderwijs, sport, jeugd, participatie, …).

Subsidies en andere vormen van ondersteuning kunnen worden toegekend op basis van een subsidiereglement of nominatief, al dan niet op basis van een één- of meerjarige (samenwerkings)overeenkomst. De subsidiebedragen en andere vormen van ondersteuning variëren van relatief bescheiden tot meerdere miljoenen euro’s, naargelang de reikwijdte van de werking of opdracht en naargelang de door het stadsbestuur gemaakte keuzes. 

Sinds een aantal jaren neemt de Stad Gent een anti-discriminatieclausule op in (de meeste) subsidie- en samenwerkingsovereenkomsten met derden. Het doel hiervan is om bij de ontvangende en samenwerkende organisaties de geldende anti-discriminatiewetgeving extra onder de aandacht te brengen, kwestie van zo het samenleven in onze diverse stad te bevorderen.

De Stad Antwerpen heeft in oktober vorig jaar een nieuw Kaderbesluit Ondersteuningsbeleid unaniem goedgekeurd. Eén van de elementen hierin is een clausule over het engagement van de organisaties die vanwege de lokale overheid ondersteuning (financieel, logistiek/patrimonium) ontvangen:

Ieder die op enigerlei wijze ondersteuning van de stad/ het district ontvangt, neemt het engagement op zich om: 

° op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder 

onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. 

° zich in te schakelen in de waarden en normen van de Verlichting en de mensenrechten.

° het Nederlands te gebruiken als voertaal.

° de A-waarden (diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, kostenbewustzijn, samenwerken) mee 

uit te dragen in de eigen werking.

° in de eigen communicatie bij te dragen aan de doelstellingen van de stad en de districten.

° vermoedens van strafbare feiten te melden.

 Daarbij leidt het aanwenden van de ondersteuning op een wijze die in strijd is met bovenstaand engagement steeds tot sancties zoals het weigeren of terugvorderen van de ondersteuning; het éénzijdig beëindigen van de samenwerking; een huurverbod in alle stedelijke infrastructuur; of weigering logistieke ondersteuning.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Inhoudelijk herneemt de Antwerpse engagementsclausule via een positieve formulering een aantal elementen uit de Gentse anti-discriminatieclausule (diversiteit, zonder onderscheid, respect voor elkaar, harmonieus samen leven). 

Tegelijk worden er ook een aantal verbindende elementen aan toegevoegd die evenzeer belangrijk zijn voor een goed samenleven in onze stad, met o.a. de Verlichtingswaarden, de mensenrechten, het Nederlands als voertaal. Omwille van de verbindende factor is het zinvol dat alle Gentse organisaties die ondersteuning vanwege de stad ontvangen die basisprincipes expliciet onderschrijven. Ook andere van de opgenoemde waarden verdienen vanzelfsprekend aanbeveling: integriteit, kostenbewustzijn, samenwerken, klantgerichtheid, melden van vermoedens van strafbare feiten. 

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie, 

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

ma 22/03/2021 - 11:26

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om in het kader van het ondersteuningsbeleid een ‘engagementsclausule’ uit te werken, met o.a. als elementen de Verlichtingswaarden, de mensenrechten, het gebruik van het Nederlands als voertaal, en het melden van vermoedens van strafbare feiten. Deze clausule zal vervolgens opgenomen worden in subsidie- en samenwerkingsovereenkomsten met derden.