Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00376 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Aanpassing fietsvergoeding - Non-activiteit bij niet ingaan op uitnodiging Medex - Dienstvrijstelling voor (externe) begeleiding ikv psychosociaal welzijn - Invoering functie consulent kinderbegeleider bij Dienst Kinderopvang - Evaluatie jobstudenten - Redactionele wijzigingen - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 23:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00376 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Aanpassing fietsvergoeding - Non-activiteit bij niet ingaan op uitnodiging Medex - Dienstvrijstelling voor (externe) begeleiding ikv psychosociaal welzijn - Invoering functie consulent kinderbegeleider bij Dienst Kinderopvang - Evaluatie jobstudenten - Redactionele wijzigingen - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00376 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Aanpassing fietsvergoeding - Non-activiteit bij niet ingaan op uitnodiging Medex - Dienstvrijstelling voor (externe) begeleiding ikv psychosociaal welzijn - Invoering functie consulent kinderbegeleider bij Dienst Kinderopvang - Evaluatie jobstudenten - Redactionele wijzigingen - Wijziging 2021_GRMW_00376 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Aanpassing fietsvergoeding - Non-activiteit bij niet ingaan op uitnodiging Medex - Dienstvrijstelling voor (externe) begeleiding ikv psychosociaal welzijn - Invoering functie consulent kinderbegeleider bij Dienst Kinderopvang - Evaluatie jobstudenten - Redactionele wijzigingen - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186, § 2, 1° en 2°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van september 2019 hebben de gemeente- en OCMW-raad een gemeenschappelijke rechtspositieregeling goedgekeurd voor het stadspersoneel en het OCMW-personeel, m.u.v. de personeelsleden van artikel 186, § 2, 3° Decreet Lokaal Bestuur en artikel 60-personeelsleden.

Omwille van beleidsbeslissingen worden een aantal wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent voorgesteld.

Daarnaast zijn ook nog redactionele wijzigingen aan de rechtspositieregeling noodzakelijk. 

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling  worden ter onderhandeling voorgelegd aan de vakbonden en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aanpassing fietsvergoeding

Voor het aanslagjaar 2020 is de fietsvergoeding vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,24 euro per afgelegde km. Dit bedrag staat ook zo opgenomen in de rechtspositieregeling. Om te vermijden dat er in de toekomst bij een verhoging van het fiscaal vrijgesteld bedrag van de fietsvergoeding telkens opnieuw een wijziging aan de rechtspositieregeling moet worden voorgelegd, wordt voortaan verwezen naar "het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag" in plaats van naar een effectief bedrag.

Non-activiteit bij niet ingaan op uitnodiging Medex

Wanneer het ziektekrediet van een statutair medewerker uitgeput is en hij/zij nog langer afwezig is wegens ziekte, kan de aanstellende overheid beslissen om betrokkene door te verwijzen naar de federale geneeskundige dienst Medex, die bevoegd is voor de eventuele definitieve ongeschiktheidsverklaring, met het oog op een eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen.

In de rechtspositieregeling is niet opgenomen wat er gebeurt als een medewerker niet ingaat op de uitnodigingen van Medex. Er wordt toegevoegd dat de statutaire medewerker, die zonder geldige reden na twee schriftelijke uitnodigingen door Medex geen gevolg geeft aan een vraag tot onderzoek, in de stand non-activiteit geplaatst wordt te rekenen vanaf de dag waarop het laatste onderzoek had moeten plaatsvinden tot de dag van de effectieve werkhervatting. Deze regeling stemt overeen met deze zoals voorzien bij de weigering om zich ofwel aan te bieden bij de controlearts ofwel zich te laten onderzoeken door de controlearts tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid: ook dan wordt de statutaire medewerker in de stand non-activiteit geplaatst. De betrokken medewerker zal vooraf gehoord worden.

Dienstvrijstelling voor (externe) begeleiding in kader van psychosociaal welzijn

Op dit ogenblik is in de rechtspositieregeling een dienstvrijstelling voorzien voor consultatie van of bezoek aan een preventieadviseur-arbeidsarts, de adviserend arts arbeidsongevallen, een arts van Medex of een arbeidspsycholoog verbonden of aangeduid door het bestuur. Het is opportuun om deze dienstvrijstelling uit te breiden en ook te voorzien voor interne en externe begeleiding in het kader van psychosociaal welzijn na een doorverwijzing door de preventie-adviseur psychosociale aspecten.

Invoering functie consulent kinderbegeleider bij Dienst Kinderopvang

Bij de Dienst Kinderopvang wil men een nieuwe functie invoeren die meer een expertenrol zal opnemen: de consulent kinderbegeleider. Zij zullen handelen vanuit een grondige kennis van pedagogische kaders waarbij ze instrumenten en procedures hanteren vanuit een gedragen visie op kwaliteitsvolle kinderopvang. De consulenten kinderbegeleider zijn de directe collega’s van alle andere kinderbegeleiders in de dagelijkse werking met daaraan gekoppeld een bijkomende horizontale coachende rol, zo zullen zij bijvoorbeeld good practices delen en hun collega-kinderbegeleiders enthousiasmeren om samen (verbeter-)punten in het pedagogisch handelen en in de leefgroepwerking aan te pakken. 

De nieuwe functie consulent kinderbegeleider werd gewogen en die weging resulteerde in hay level 13 wat overeenkomt met salarisschaal B1-B2-B3 in de rechtpositieregeling. Deze nieuwe functie wordt dan ook toegevoegd onder de graad consulent met de rang Bv. 

Invoering functie operationeel verantwoordelijk services

Naar aanleiding van de heroriëntering waarbij de schoonmaakmedewerkers van FM Welzijn (OCMW) zijn overgegaan naar afdeling Services (Aankoop en Logistiek), werd afgesproken om voor de functie adjunct verantwoordelijke schoonmaakbeheer (C1-C2-C3) het niveau opnieuw te toetsen. Gezien de focus op leidinggeven van een 20-tal VTE die best wel wat coaching en ondersteuning nodig hebben, werd de functie gewogen op hay level 13 wat overeenkomt met salarisschaal C4-C5 in de rechtspositieregeling.

De nieuwe functie operationeel verantwoordelijke services wordt dan ook toegevoegd onder de graad hoofddeskundig medewerker met de rang Cx. De functie van adjunct verantwoordelijke schoonmaakbeheer wordt daardoor uitdovend.

Deze functietoets en toevoeging van de nieuwe functie loopt gelijk met het departement Gezondheid en Zorg, waardoor ook de rechtspositieregeling ouderenzorg wordt aangepast.

Evaluatie jobstudenten enkel nog bij disfunctioneren

In februari vorig jaar werd een nieuwe werkwijze goedgekeurd met betrekking tot de aanwervingsvoorwaarden en de (selectie-)procedure voor jobstudenten. Daarin is voorzien dat er enkel nog bij disfunctioneren een evaluatie moet gebeuren van de jobstudenten. In een dergelijke situatie komen ze niet meer in aanmerking om voor de Stad of het OCMW als jobstudent te werken. Deze werkwijze moet nog aangepast worden in de rechtspositieregeling.

Redactionele wijzigingen

  • In de gemeente- en OCMW-raad van november 2020 werd de vervanging van de bestaande vormingsreglementen door nieuwe opleidingsmodaliteiten goedgekeurd. In de rechtspositieregeling moeten nu ook de verwijzingen aangepast worden naar de nieuwe opleidingsmodaliteiten en niet langer naar de vroegere vormingsreglementen.
  • Na de gemeente- en OCMW-raad van juni 2020 werd in artikel 168 verduidelijkt dat een medewerker die onbezoldigd afwezig was en in de loop van een maand overlijdt, geen salaris voor de maand van overlijden ontvangt. Die verduidelijking moet ook aangevuld worden in het nieuw artikel 168 dat op 1 januari 2021 in werking getreden is en waarin de nieuwe verrekeningssleutel voor afwezigheden is opgenomen.
  • In de rechtspositieregeling is in artikel 229, § 2 voorzien dat bij uitdiensttreding het resterend saldo aan vakantiesparen wordt uitbetaald. Die uitbetaling bij de uitdiensttreding moet ook voorzien worden voor het resterend saldo aan bijkomende overdracht wegens (beroeps-)ziekte, moederschap (moederschapsverlof en moederschapsbescherming) of (arbeids-)ongeval.
  • In de eerste alinea van artikel 265 kan verwarring ontstaan over het toestaan van ambtshalve onbetaald verlof bij het opnemen van een contractuele functie: daaraan is steeds een inloopperiode gekoppeld en die situatie wordt verder in dezelfde zin verduidelijkt zodat het artikel beter herschreven wordt.

Adviezen

managementteam Gunstig advies
vakbonden ACV OD en ACOD Gunstig advies
vakbond VSOA Gunstig advies

Activiteit

AC34627 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent met ingang van 1 januari 2021 als volgt:

* In artikel 87, § 1 worden de woorden 'het vormingsreglement regelt' vervangen door 'de opleidingsmodaliteiten regelen'.

* In artikel 168 wordt § 3 geredigeerd als volgt: 'Als de medewerker (m/v/x) in de loop van de maand overlijdt of in pensioen gaat, wordt het salaris voor de volledige maand betaald, tenzij de medewerker (m/v/x) voor de volledige periode onbezoldigd afwezig was.'

* In artikel 172 worden de woorden 'het vormingsreglement' vervangen door de woorden 'de opleidingsmodaliteiten'.

* In artikel 179, 2e alinea worden de woorden 'het vormingsreglement' vervangen door de woorden 'de opleidingsmodaliteiten'. 

* In artikel 181, 2e alinea worden de woorden 'het vormingsreglement' vervangen door de woorden 'de opleidingsmodaliteiten'.

* In artikel 205, § 1 worden de woorden 'het vormingsreglement' vervangen door de woorden 'de opleidingsmodaliteiten'.

* In artikel 229 wordt § 2 geredigeerd als volgt: 'In geval van uitdiensttreding wordt het resterend saldo van het gespaarde vakantieverlof in het stelsel van vakantiesparen evenals het resterend saldo bijkomende overdracht waarvan sprake in artikel 228, § 2 uitbetaald op basis van 1/1976ste  van het laatst verworven jaarsalaris.'

* In artikel 275 worden de woorden 'het vormingsreglement' vervangen door de woorden 'de opleidingsmodaliteiten'.

* In artikel 313, § 1 worden de woorden 'modaliteiten vastgelegd in het vormingsreglement' vervangen door het woord 'opleidingsmodaliteiten'.

Artikel 2

Wijzigt de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent met ingang van 1 april 2021 als volgt:

* Artikel 84 wordt geredigeerd als volgt:
'Artikel 84
De medewerkers (m/v/x) aangeworven in toepassing van artikel 7, punten 6 en 7 zijn op het einde van hun tewerkstelling onderworpen aan een evaluatie die bestaat uit een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat resulteert in een gunstig of ongunstig evaluatieresultaat. Enkel een gunstig evaluatieresultaat kan aanleiding geven tot een nieuwe overeenkomst in hun functie.

De jobstudenten worden enkel geëvalueerd in het geval van disfunctioneren. Na een ongunstig evaluatieresultaat kan geen nieuwe studentenovereenkomst meer afgesloten worden.'

* In artikel 146, § 3 wordt punt 4° geredigeerd als volgt: 'voor de medewerkers (m/v/x) die aangesteld zijn als kinderbegeleider, kinderbegeleider buitenschoolse opvang, consulent kinderbegeleider of consulent leidinggevend bij de Dienst Kinderopvang: het niet behalen van het attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen of het niet kunnen voorleggen van het uittreksel uit het strafregister (model 2) waaruit blijkt dat de persoon van onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan.' 

* In artikel 152 wordt in § 1 in punt 3° niveau C bij de graad deskundig medewerker de functie adjunct verantwoordelijke schoonmaakbeheer (m/v/x) met rang Cv en schalen C1-C2-C3 geschrapt. De functie adjunct verantwoordelijke schoonmaakbeheer (m/v/x) wordt toegevoegd aan Bijlage 4 Transitoire functies en salarisschalen.

* In artikel 152 wordt in § 1 in punt 3° niveau C bij de graad van hoofddeskundig medewerker de functie van operationeel verantwoordelijke services (m/v/x) met rang Cx en schalen C4-C5 toegevoegd.

* In artikel 152 wordt in § 1 in punt 4° niveau B bij de graad van consulent de functie van consulent kinderbegeleider (m/v/x) met rang Bv en schalen B1-B2-B3 toegevoegd.

* In artikel 215 wordt de eerste zin geredigeerd als volgt: 'De medewerker (m/v/x) die het woon-werkverkeer volledig of gedeeltelijk met de eigen fiets aflegt, ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag zonder dat de afstand meer mag bedragen dan de effectieve afstand woon-werkplaats.'

* In artikel 244 wordt de bestaande alinea § 1 en wordt een § 2 toegevoegd als volgt: '§ 2. Een statutaire medewerker (m/v/x) die zonder geldige reden na twee schriftelijke uitnodigingen, waarvan minstens één via een aangetekende zending, geen gevolg geeft aan een vraag tot onderzoek door de bevoegde federale gezondheidsdienst in het kader van de vroegtijdige pensionering om gezondheidsredenen, wordt in de stand non-activiteit geplaatst te rekenen vanaf de dag waarop het laatste onderzoek had moeten plaatsvinden tot de dag van de effectieve werkhervatting. De statutaire medewerker (m/v/x) wordt vooraf gehoord.'

* In artikel 265 wordt de eerste zin in de eerste alinea geredigeerd als volgt: 'Als een medewerker (m/v/x) bij de Stad Gent, het OCMW Gent, de welzijnsvereniging SVK Gent, één van de autonome gemeentebedrijven van de Stad Gent of de hulpverleningszone centrum een mandaat opneemt, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een proeftijd of een inloopperiode verbonden is, dan wordt voor maximaal de duur van het mandaat, de tijdelijke aanstelling, de proeftijd of de inloopperiode ambtshalve onbetaald verlof toegestaan.'

* Aan artikel 276 wordt een tweede alinea toegevoegd als volgt: 'De medewerker (m/v/x) heeft recht op dienstvrijstelling voor (externe) ondersteuning en begeleiding in het kader van psychosociaal welzijn na doorverwijzing door de preventie-adviseur psychosociale aspecten.'

Artikel 3

Neemt bovenstaande wijzigingen aan de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent integraal en ongewijzigd over voor de medewerkers met een specifieke functie die bij de Stad niet bestaat en voor de maatschappelijk werkers.