Terug gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting

Gemeenteraad

Mededelingen voorzitter

Hoogdringende punten

A-punten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hoogdringende punten

Openbare vergadering

B-punten

AGB Kunsten en Design
Design museum Gent
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent, de gemeente Zulte en het DAVIDSFONDS voor de realisatie van de Zomerzoektocht 2021 in Gent en in Zulte. De Dienst Toerisme Gent verbindt zich tot het betalen van een deel van de kosten, zijnde 25.000 euro + 21 % btw ter promotie van de Zomerzoektocht en ondersteuning van de lokale hotelsector, horeca en handelszaken. De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 oktober 2020 en loopt af op 31 oktober 2021.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de deelname aan het Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen, waarbij door de Stad Gent een totaalbedrag van 125.000 euro subsidie wordt voorzien.

  Eveneens wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme Vlaanderen en de Stad Gent.

Cultuurdienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen, mits inachtneming van aangebrachte correcties, over de rekeningen voor het dienstjaar 2020 – reeks 1 - van de kerkbesturen van :
  Heilig Kruis (Sint-Kruis-Winkel), Christus Koning, O.L.V. (Gent-Mariakerke), O.L.V. Geboorte, O.L.V. Sint-Pieters, Sint-Amandus (Gent-Sint-Amandsberg), Sint-Antonius van Padua, Sint Bavo (Gent & Wachtebeke), Sint-Bernadette, Sint-Catharina (Gent-Wondelgem), Sint-Eligius (Gent-Gentbrugge), Sint-Gerulfus (Gent-Drongen), Sint-Jacobs, Sint-Jozef, Sint-Livinus (Gent-Ledeberg), Sint-Macharius, Sint-Michiels, Sint-Niklaas, Sint-Paulus, Sint-Pieters-Buiten, Sint-Stefanus, Sint-Vincentius a Paulo, Verenigde Protestantse Kerk van België (Gent-Brabantdam), Evangelische Kerk “De Burg”.

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 1 contractuele betrekking met een duurtijd van 1 jaar voor 1 assistent/niveau C bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer zodat men kan overgaan tot een dringende, externe aanwerving binnen het administratief en logistiek kader van Politiezone Gent.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 25 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in de tweede mobiliteitscyclus van 2021:

  - 7 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
  2 Medewerkers helpdesk
  ICT-assistent
  Wijkdienst
  1 Medewerker planning, onthaal en administratie
  Assistent
  Dienst Intern Toezicht
  1 Medewerker administratie
  Assistent
  Dienst Human Resources
  1 Adjunct diensthoofd
  Adviseur (klasse 1)
  Dienst Human Resources
  1 Medewerker personeelsdossiers
  Assistent
  Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
  1 Functioneel beheerder
  Consulent


  - 18 betrekkingen in het operationeel kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Interventiedienst
  1 Medewerker Bureau Operationele Aansturing
  Inspecteur van politie
  Interventiedienst
  5 Medewerkers Interventieteams
  Inspecteur van politie
  Interventiedienst
  1 Commissaris Bureau Operationele Aansturing
  Commissaris van politie
  Wijkdienst
  1 Politieassistent
  Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent
  Wijkdienst
  2 Buurtinspecteurs
  Inspecteur van politie
  Dienst Zonale Sturing
  3 Operatoren
  Inspecteur van politie
  Lokale Recherchedienst
  5 Rechercheurs
  Inspecteur van politie


  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader van de Interventiedienst en de Wijkdienst die vacant zijn verklaard in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2021, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.
Staf
Departement Welzijn en Samenleving - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van het EFRO-project 'Voorspellingen Lokale Ondernemingen en Economie voor Drukte' (VLOED) de EFRO-projectovereenkomst met de Afdeling Europese programma’s van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel, en de samenwerkingsovereenkomst met de Stad Brugge goed te keuren. 

  De EFRO-projectovereenkomst regelt de afspraken tussen Stad Gent als promotor en de EFRO Managementautoriteit en de samenwerkingsovereenkomst deze tussen Stad Gent als promotor en de Stad Brugge als copromotor. De EFRO-projectovereenkomst bepaalt dat de Stad Gent de subsidies ontvangt van de copromotor Stad Brugge en deze doorstort.

Dienst Beleidsparticipatie
IVA Mobiliteitsbedrijf
Advies en Ondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19' goed te keuren met inwerkingtreding op 15 maart 2021.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om reeds van start te gaan met de voorbereidingen voor de uitvoering van het subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 en keurt goed dat de taxiritten als bedoeld in voornoemd reglement reeds gereden worden na goedkeuring van het dossier door het college, met uitbetaling van de subsidies evenwel na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt tevens de forfaitaire tarieven goed voor het taxivervoer van en naar het vaccinatiecentrum in Flanders Expo, voor personen die gebruik kunnen maken van taxicheques.

Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Lokale Dienstencentra
 • De Stad Gent biedt minder mobiele Gentenaars gratis vrijwilligers- en rolstoelvervoer aan naar het vaccinatiecentrum.
  De ziekenfondsen, Mobar vzw en de lokale dienstencentra zullen hiervoor instaan en vergoed worden voor de kosten die ze hiervoor maken.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het 'Subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19' ter regeling van de financiële ondersteuning van de betrokken organisaties. Het reglement treedt in werking op 15 maart 2021.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de voorbereidingen voor de uitvoering van het "Subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19' reeds worden opgestart en keurt goed dat de ritten als bedoeld in dit reglement reeds gereden worden na goedkeuring van het dossier door het college, met uitbetaling van de subsidies evenwel na de datum van de goedkeuring van voormeld reglement door de gemeenteraad.

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het addendum bij de leningsovereenkomst tussen de Stad Gent en de CV Waalse Krook goed te keuren.

  In dit addendum worden afspraken gemaakt over de aflossing door de Waalse Krook aan de Stad Gent van de bijkomende vordering van 6.017.272 EUR van de Stad Gent op de CV Waalse Krook (ingevolge de overdracht om niet aan de Stad van de renteloze vordering van de Provincie Oost-Vlaanderen op de CV Waalse Krook in 2018).

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Addendum 1 goed te keuren bij de Overeenkomst tussen Stad Gent en cv Waalse Krook inzake het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen. Het is noodzakelijk om de Overeenkomst, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 20 februari 2017, op een aantal punten aan te passen, in het bijzonder in functie van de beslissingen van de BTW administratie van 2014 (en de door haar vooropgestelde modelovereenkomst) en van 2019 (ingevolge de controle van de Bijzondere Belastinginspectie), en te actualiseren in functie van de update van het exploitatiemodel en de overname door de Stad van het aandeel in de exploitatie van de provincie Oost-Vlaanderen, het definitieve verzekeringsmodel en om de verschillende contracten en documenten van cv Waalse Krook met elkaar in overeenstemming te brengen. Aangezien de gewijzigde BTW behandeling geldt vanaf 1 januari 2019, treedt dit Addendum in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.

   

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitvoeren van infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 West tot primaire weg type I: tussen Ringvaart en N9 en de afschaffing en aanpassing van verschillende buurtwegen
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren, 1 gebundeld bezwaarschrift.

  • Aanvrager: Ann Velghe met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en De Werkvennootschap NV gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel
   • Adres: Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kalkoenlaan 86, Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat , 9032 Wondelgem (afd. ) sectie C 1086 A, (afd. ) sectie C 1204 N2, (afd. ) sectie C 1204 K2, (afd. ) sectie C 1208 B, (afd. ) sectie C 1209 B, (afd. ) sectie C 1312 A, (afd. ) sectie C 1313 B, (afd. 29) sectie A 27 K, (afd. 29) sectie A 27 K2, (afd. 29) sectie A 33 D, (afd. 29) sectie A 35 V, (afd. 29) sectie A 37 D, (afd. 29) sectie A 46 N, (afd. 29) sectie A 46 T, (afd. 29) sectie A 62 B, (afd. 29) sectie A 102 B, (afd. 29) sectie A 1008 A, (afd. 29) sectie B 32 B, (afd. 29) sectie B 34 C, (afd. 29) sectie B 35 C, (afd. 29) sectie B 48 X5, (afd. 30) sectie A 143 B, (afd. 30) sectie A 143 C, (afd. 30) sectie A 146 A, (afd. 30) sectie A 148 A, (afd. 30) sectie A 166 C, (afd. 30) sectie A 167 B, (afd. 30) sectie A 198 B, (afd. 30) sectie A 199 C, (afd. 30) sectie A 200 D, (afd. 30) sectie A 214 Y, (afd. 30) sectie A 214 M, (afd. 30) sectie A 218 R, (afd. 30) sectie A 218 C2, (afd. 30) sectie A 218 W, (afd. 30) sectie A 222 G2, (afd. 30) sectie A 223 A3, (afd. 30) sectie A 223 A4, (afd. 30) sectie A 223 Y3, (afd. 30) sectie A 223 R3, (afd. 30) sectie A 223 X3, (afd. 30) sectie A 223 Z3, (afd. 30) sectie A 223 M3, (afd. 30) sectie A 225 P, (afd. 30) sectie A 225 S, (afd. 30) sectie A 225 N, (afd. 30) sectie A 226 D, (afd. 30) sectie A 226 C, (afd. 30) sectie A 228 G, (afd. 30) sectie A 232 Z, (afd. 30) sectie A 234 V2, (afd. 30) sectie A 236 W, (afd. 30) sectie A 236 V, (afd. 30) sectie A 236 S, (afd. 30) sectie A 239 L, (afd. 30) sectie A 239 H, (afd. 30) sectie A 240 P, (afd. 30) sectie A 240 N, (afd. 30) sectie A 241 P, (afd. 30) sectie A 241 Z, (afd. 30) sectie A 241 T, (afd. 30) sectie A 241 Y, (afd. 30) sectie A 241 X, (afd. 30) sectie A 241 K, (afd. 30) sectie A 244 M, (afd. 30) sectie A 245 E, (afd. 30) sectie A 246 E, (afd. 30) sectie A 247 D, (afd. 30) sectie A 249 F, (afd. 30) sectie A 253 T, (afd. 30) sectie A 253 W, (afd. 30) sectie A 253 V, (afd. 30) sectie A 254 S, (afd. 30) sectie A 254 V, (afd. 30) sectie A 254 X, (afd. 30) sectie A 254 M, (afd. 30) sectie A 254 T, (afd. 30) sectie A 254 W, (afd. 30) sectie A 254 R, (afd. 30) sectie A 255 M, (afd. 30) sectie A 255 S, (afd. 30) sectie A 255 V, (afd. 30) sectie A 257/2, (afd. 30) sectie A 258 F2, (afd. 30) sectie A 262 P3, (afd. 30) sectie A 262 N3, (afd. 30) sectie A 262 D2, (afd. 30) sectie A 262 T3, (afd. 30) sectie A 264 V2, (afd. 30) sectie A 266 W2, (afd. 30) sectie A 266 S, (afd. 30) sectie A 266 V, (afd. 30) sectie A 266 X2, (afd. 30) sectie A 277 M, (afd. 30) sectie A 277 N, (afd. 30) sectie A 278 D, (afd. 30) sectie A 282 D, (afd. 30) sectie A 287 K, (afd. 30) sectie A 287 M, (afd. 30) sectie A 287 N, (afd. 30) sectie A 287 R, (afd. 30) sectie A 287 P, (afd. 30) sectie A 288 P3, (afd. 30) sectie A 288 S2, (afd. 30) sectie A 288 H3, (afd. 30) sectie A 288 S3, (afd. 30) sectie A 289 W, (afd. 30) sectie A 305 G4, (afd. 30) sectie A 305 D4, (afd. 30) sectie A 305 A4, (afd. 30) sectie A 305 C4, (afd. 30) sectie A 305 L4, (afd. 30) sectie A 305 E4, (afd. 30) sectie A 305 P4, (afd. 30) sectie A 305 M4, (afd. 30) sectie A 305 H4, (afd. 30) sectie A 305 F4, (afd. 30) sectie A 542 A, (afd. 30) sectie A 542 C, (afd. 30) sectie C 116 A, (afd. 30) sectie C 156 H, (afd. 30) sectie C 157 B, (afd. 30) sectie C 320 A, (afd. 30) sectie C 322 D, (afd. 30) sectie C 324 C, (afd. 30) sectie C 325 D, (afd. 30) sectie C 350 N4, (afd. 30) sectie C 350 S4, (afd. 30) sectie C 350 M4, (afd. 30) sectie C 350 G, (afd. 30) sectie C 350 P4, (afd. 30) sectie C 350 V2, (afd. 30) sectie C 350 R4, (afd. 30) sectie C 352 V, (afd. 30) sectie C 415 V, (afd. 30) sectie C 470 R, (afd. 30) sectie C 470 X, (afd. 30) sectie C 470 Y, (afd. 30) sectie C 485 M, (afd. 30) sectie C 500 G3, (afd. 30) sectie C 502 D2, (afd. 30) sectie C 504 B2, (afd. 30) sectie C 504 F2, (afd. 30) sectie C 511 W, (afd. 30) sectie C 514 X, (afd. 30) sectie C 514 P, (afd. 30) sectie C 518 K, (afd. 30) sectie C 518 M, (afd. 30) sectie C 518 N, (afd. 30) sectie C 529 A2, (afd. 30) sectie C 529 B2, (afd. 30) sectie C 529 E2, (afd. 30) sectie C 530 A, (afd. 30) sectie C 532 B, (afd. 30) sectie C 533 A, (afd. 30) sectie C 536 R, (afd. 30) sectie C 536 W, (afd. 30) sectie C 536 T, (afd. 30) sectie C 536 S, (afd. 30) sectie C 536 L, (afd. 30) sectie C 536 M, (afd. 30) sectie C 539 P4 en (afd. 30) sectie C 573 G

  Het college heeft op 28/01/2021 reeds een advies uitgebracht aan de Vlaamse Overheid

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassingen aan de rooilijnplannen goed te keuren en om de aanleg, wijziging, verplaatsing, opheffing van een aantal gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020102859 aan Buntstraat , Evergemsesteenweg , Heinakker , Houtjen , Industrieweg , Kalkoenlaan 86, Kiekenbosstraat , Liefkensstraat , Ringvaartweg-Wondelgem , Schouwingstraat , Spesbroekstraat , Stenenkruis , Viaductstraat , Waalbrugstraat  en Zeeschipstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

Bureau - Actualiteitendebat (tijdsblok: 2 uur)

Interpellaties en voorstellen van raadsbesluit

A-punten

Kabinet Annelies Storms
Kabinet Filip Watteeuw
Kabinet Elke Decruynaere
Kabinet Mathias De Clercq
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Projectbureau Ruimte
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de principeovereenkomst met de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, zetelend te Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-Laan 20 bus 4 - 1000 Brussel; de Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, gevestigd te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25; de vzw Ardoyen, Technologiepark-Zwijnaarde 82, 9052 Gent en de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, met als maatschappelijke zetel Motstraat 20, 2800 Mechelen, voor de ontwikkeling en ontsluiting van het Technologiepark Ardoyen. 

  De overeenkomst geldt vanaf de datum van ondertekening en loopt gedurende  de verdere ontwikkeling van het Technologiepark Ardoyen, de realisatie van de nodige verkeersinfrastructuur en de opvolging en uitwerking van het nodige flankerend beleid, totdat deze  als voltooid kunnen beschouwd worden. De financiering en kostenverdeling van de verschillende ingrepen, studies en werken zal tussen de partijen worden onderhandeld en uitgewerkt via afzonderlijke (samenwerkings)overeenkomsten, binnen het brede kader van dit engagement en vertrekkend vanuit elkeens bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Dienst Wonen
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het professionaliseren van de eigen jeugdwerkorganisatie en het aanbod voor werkingsjaren 2021-2023 met Vzw Victoria Deluxe, Dok Noord 4F - 102 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van jaarlijks 10.000 euro (niet geïndexeerd).  

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van eenmalige subsidies ten bedrage van in totaal 13.850 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning zijn opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan onderstaande vzw's:

  • Vzw JONG (Antwerpsesteenweg 195, 9040 Sint-Amandsberg): 9.300 euro op BE70 0013 9008 0425 
  • Vzw Habbekrats (Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent): 200 euro op BE41 3900 3040 5010
  • Vzw Vroemvroem (Schilderstraat 5, bus 101, 9040 Sint-Amandsberg): 100 euro op BE23 7380 2387 8691
  • Vzw Özburun (Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent): 750 euro op BE49 0011 6541 3671
  • Vzw Een hart voor vluchtelingen (Drongenstationstraat 34, 9031 Drongen): 2.500 euro op BE80 0689 0486 9577
  • Vzw Treck Hostel (Groendreef 51, 9000 Gent): 1.000 euro op BE35 3631 6360 9637.
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Cultuurdienst
Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Wonen
Departement Welzijn en Samenleving - Beleidsondersteuning
Staf Beleidsondersteuning
IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 1
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Dienst Ombudsvrouw
Dienst Ombudsvrouw
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
 • Omwille van het veiligheidsrisico dat de aanwezigheid van glas op locaties waar veel mensen samenkomen, nu alle horeca-, culturele en recreatieve inrichtingen gesloten zijn omwille van de corona-pandemie, met zich meebrengt en het gezondheidsrisico gepaard aan het gebruik van elektronisch versterkte muziek (die mensen aanzet tot samen zingen en dansen), heeft de burgemeester met een politieverordening van 01 maart 2021 een verbod op het bezit van open glazen recipiënten op een aantal welbepaalde druk bezochte locaties en op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het volledige grondgebied van 20 u. 's avonds en 06 u. 's morgens uitgevaardigd. Aan de politie werd de toestemming gegeven om glas en bronnen van elektronisch versterkte muziek in beslag te nemen teneinde een onmiddellijk einde te kunnen maken aan de inbreuken. Deze verbodsbepalingen gelden tot 1 april 2021.

  Gelet op de zorgwekkende stijging van de coronacijfers en de positieve evaluatie van de verbodsbepalingen door alle betrokkenen op het terrein, wordt in toepassing van artikel 40 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur een nieuwe politieverordening ter goedkeuring aan de gemeenteraad  voorgelegd, dit om voornoemde verbodsbepalingen op te leggen van 1 april 2021 tot 1 juni 2021  


Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (vervolg)

Besloten vergadering

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM

Raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen voorzitter

Openbare vergadering

B-punten

Departement Welzijn en Samenleving - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Lokale Dienstencentra
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
 • Aan de OCMW-Raad wordt gevraagd goed te keuren de online openbare verkoping via BIDDIT van de woning Oudenaardseheerweg 139 te Nazareth, kadastraal gekend als Nazareth, eerste afdeling Nazareth, sectie E, nummers 116M, 116R, 116S en 117F samen een oppervlakte van 984,47 m² aan een minimumprijs van 170.000,00 euro, waarvan de algemene verkoopsvoorwaarden beschreven staan in de bijgevoegde ontwerp akte.

 • Aan de OCMW Raad wordt gevraagd goed te keuren de verkoop van 217 m² uit drie percelen landbouwgrond gelegen aan Walderdonk te Wachtebeke, kadastraal gekend als Wachtebeke, 1ste afdeling, sectie A, delen van nummers 1150/2, 1151/2 en 1152/2, zijnde de inneming 3,4 en 5 uit het voorkomend plan ‘Aanleg riolering Meersstraat Zuid / Walderdonk te Wachtebeke, WCB3008 – WCB3011 Grondinnemingen Walderdonk huisnr. 67-99, Inneming nr. 1 t.e.m. 10’ opgemaakt door landmeter-expert Mathieu Nies van het Studiebureau NV Duynslaeger & Co  uit Harelbeke op 20 juni 2018 en laatst gewijzigd op 14 december 2018, voor openbaar nut aan De Watergroep tegen een totale vergoeding van 12.631,67 euro (inclusief wederbeleggingsvergoeding). Alle kosten zijn ten laste van De Watergroep, zoals beschreven in bijgevoegde ontwerpakte.

 • Aan de Raad wordt gevraagd goed te keuren de verkoop van 648,30 m² landbouwgrond, zijnde 314,24 m² uit het perceel gelegen te Eeklo, eerste afdeling, sectie B, nummer 408C (koop 1) en  334,06 m² uit het perceel gelegen aan de Expresweg N49 en Peperstraat te Eeklo, kadastraal gekend als Eeklo, eerste afdeling, sectie C, nummer 228D2 (volgens meting deel van nummer 228T) (koop 2) volgens proces-verbaal van meting en splitsing van 29 april 2019 opgemaakt door landmeter-expert Michel Daeninck van het landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert voor openbaar nut aan NV Elia Asset tegen een totale vergoeding van 10.000,00 euro. Alle eindepachtvergoedingen en aktekosten zijn ten laste van NV Elia Asset, zoals beschreven in bijgevoegde ontwerpakte.

 • Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goed te keuren de verkoop van de woning en grond gelegen te Nazareth, Oudenaardseheerweg 69 en kadastraal gekend als Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie F, nummers 831E (446 m²) en 831C (1.598 m²) met een totale oppervlakte van 2.044 m² aan de minimumwaarde van 344.000,00 euro via de verkoopprocedure Biddit.

Departement Welzijn en Samenleving - SVK
SVK
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs

A-punten

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Dienst Ombudsvrouw
Dienst Ombudsvrouw
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning