Terug
Gepubliceerd op 28/01/2021

2021_GRMW_00012 - Verlenging van tijdelijke terrassen e.a. maatregelen in het kader van de gezondheids- en economische crisis (COVID-19 maatregelen) en aanpassing Terrasreglement - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 26/01/2021 - 21:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00012 - Verlenging van tijdelijke terrassen e.a. maatregelen in het kader van de gezondheids- en economische crisis (COVID-19 maatregelen) en aanpassing Terrasreglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00012 - Verlenging van tijdelijke terrassen e.a. maatregelen in het kader van de gezondheids- en economische crisis (COVID-19 maatregelen) en aanpassing Terrasreglement - Goedkeuring 2021_GRMW_00012 - Verlenging van tijdelijke terrassen e.a. maatregelen in het kader van de gezondheids- en economische crisis (COVID-19 maatregelen) en aanpassing Terrasreglement - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2,§2;
 • Het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990;
 • Het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998;
 • Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016;
 • De ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §2-3 en artikel 56,§3,1°;
 • Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016, artikel 4,§1 en artikel 4,§7.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ingevolge de coronacrisis en de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, nam de Stad Gent de afgelopen maanden diverse beslissingen i.v.m. het gebruik en de veiligheid van de publieke ruimte. Na de eerste verplichte sluiting van de horecasector in maart-juni 2020, hadden een aantal van deze beslissingen ook en vooral als doel om deze economisch bijzonder zwaar getroffen sector te ondersteunen.

Verschillende terrasinplantingsplannen (TIP) kregen begin juni 2020 tijdelijk extra uitbreidingszones en er werd een nieuw tijdelijk 'COVID-19-TIP' opgesteld voor Oostakkerdorp. Op basis van verkorte uitzonderingsprocedures en een specifiek afwegingskader, leverde de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) over de periode juni-september 2020 in totaal - zowel binnen TIP-zones als daarbuiten - 191 tijdelijke vergunningen af voor de uitbreiding van bestaande horecaterrassen en 46 tijdelijke vergunningen voor nieuwe terrassen. Deze terrasvergunningen liepen aanvankelijk t.e.m. 30 september 2020, maar werden bij collegebesluit van 17 september 2020 verlengd t.e.m. 15 november 2020. Alle vergunde terrassen werden tot dan ook vrijgesteld van de stadsbelasting. 

Naar aanleiding van de start van het academiejaar en de terugkeer van duizenden studenten naar Gent, stelde het college in september ook een tijdelijk TIP Overpoortstraat-Stalhof vast met een specifieke regeling voor terrassen op deze locatie. Dit TIP werd geflankeerd met de nodige maatregelen op het vlak van mobiliteit, openbare orde en veiligheid. 

Zoals vooropgesteld in het verlengingsbesluit van september, werd de impact van de (tijdelijke) horecaterrassen geëvalueerd. Het omstandige evaluatierapport van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) d.d. 7 oktober 2020 reflecteert ook de feedback en adviezen van andere betrokken diensten. In de conclusies en aanbevelingen wordt o.m. het belang van duidelijkheid en rechtszekerheid benadrukt, en de uitdagingen m.b.t. niet-vergunde situaties. Het rapport maakt ook de brug naar een nieuw Terrasreglement. 

De coronacrisis is helaas nog niet bezworen en ondertussen is federaal beslist om opnieuw een periode van verplichte sluiting in te lassen voor de horeca. Volgens het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (zoals gewijzigd door het M.B. van 1/11/2020), loopt deze tweede verplichte sluiting tot en met 13 december 2020. Er is momenteel geen concreet uitzicht op heropening van de horeca.

Om te vermijden dat de tijdelijke terrasvergunningen - in afwachting van een plan van aanpak op langere termijn - zouden verstrijken, besliste het college van burgemeester en schepenen op 12 november 2020 om deze vergunningen t.e.m. 13 december 2020 te verlengen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De economische impact van de gezondheidscrisis door het COVID-19-virus is enorm, niet in het minst voor de horecasector. Zoals de dienst Economie aangeeft in voormeld evaluatierapport, blijkt uit de analyse van de Graydon-cijfers dat veel Gentse horeca-ondernemers vandaag in grote financiële moeilijkheden zitten of dreigen te geraken. Ook in 2021 zal COVID-19 impact hebben en de horeca zal waarschijnlijk nog lange tijd nodig hebben om te herstellen van deze moeilijke periode.

Daarom wil de Stad Gent, op het moment dat een heropening mogelijk is, ondersteuning bieden en perspectief geven aan de horeca in onze stad. Hiervoor worden de volgende beslissingen genomen:

 • Ruimtelijke COVID-19-maatregelen verlengen
 • Terrasbelasting kwijtschelden
 • Overkapping en windbeschutting ruimer mogelijk maken
 • Voorwaarden stellen m.b.t. terrasverwarming 

In dit verband vraagt het college van burgemeester en schepenen ook aan de gemeenteraad om het Terrasreglement op enkele punten aan te passen. Er wordt ook gevraagd om de eerder genomen uitzonderingsmaatregelen voor terrassen, die afweken van het Terrasreglement en nu voor langere termijn verlengd worden, te bekrachtigen.

1. Verlenging van tijdelijke terrassen e.a. maatregelen

1.1. Ruimtelijke COVID-19-maatregelen

Omwille van het economisch herstel van de horeca maar ook omdat buitenruimtes minder risicovol zijn dan binnenruimtes, wil het college van burgemeester en schepenen de ruimtelijke COVID 19-maatregelen voor terrassen verlengen tot en met 15 april 2022. Concreet gaat het over de tijdelijk uitgebreide terrasinplantingsplannen (TIP KoBra, Sint-Baafsplein, Vrijdagsmarkt en Oudebeestenmarkt) en de tijdelijke terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen die in juni-september 2020 via de resp. uitzonderingsprocedures vergund werden.

Wat het tijdelijk TIP Oostakkerdorp betreft, hangen de terrasmogelijkheden af van de vooruitgang van de werken (heraanleg). Zo nodig worden deze terrassen op maat herbekeken. Het tijdelijk TIP Overpoort-Stalhof maakt gezien de specifieke locatie, terrasregeling en noodzakelijke flankerende maatregelen het voorwerp uit van afzonderlijke besluitvorming, die ook nog af te stemmen is op het lopende traject voor de tijdelijke (her)inrichting van de Overpoort. 

De verlenging van de tijdelijke terrassen verloopt administratief op dezelfde wijze als eerder voorzien: de betrokken horeca-uitbaters ontvangen geen nieuwe vergunning, maar wel een afschrift van dit besluit dat in combinatie met de eerder verkregen vergunning volstaat als rechtstitel voor de verlengde terrasopstelling. De vergunningsdata worden intern aangepast, zodat de bijhorende innames van het openbaar domein zichtbaar zijn in het MoniTHOR-systeem.

In navolging van het evaluatierapport, wil het college de gelijkheid bewaren tussen tijdelijke terrasuitbreidingen en regulier vergunde terrassen in zomeropstelling. Deze laatste zijn reglementair immers enkel toegestaan van 15 februari t.e.m. 15 november. Het college vraagt aan de gemeenteraad om het Terrasreglement aan te passen (zie verder onder punt 2). 

De algemene verlengingsmaatregel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om in concrete dossiers andere beslissingen te nemen. Voor zover het Terrasreglement dit toelaat, streeft het college ernaar om de tijdelijke vergunning van nieuwe terrassen om te zetten naar vergunningen van onbepaalde duur. Het college kan terrasvergunningen indien nodig ook steeds wijzigen, schorsen of opheffen. Als terrassen aanleiding geven tot bijzondere overlast, kan het college de nodige maatregelen nemen (bvb. sluitingsuur opleggen). 

Terrassen die tijdelijk vergund zijn voor de gevel van een derde, blijven zoals bepaald in het afwegingskader afhankelijk van de toelating van de buur/buren. Deze uitzonderlijke regeling mag in geen geval aanleiding geven tot financiële of andere afspraken die neerkomen op een verhandeling van openbaar domein. Indien dergelijke praktijken worden vastgesteld, kunnen de nodige maatregelen of sancties getroffen worden. Hetzelfde geldt bij inbreuken op het persoonlijk en niet-overdraagbaar karakter van terrasvergunningen en andere vergunde innames van het openbaar domein, bvb. verboden onderverhuring van (een deel van) de vergunde zone.

Zoals voorzien in het Terrasreglement, blijft het ook zo dat horecaterrassen zo nodig aangepast of verwijderd moeten worden in functie van evenementen en/of redenen van openbaar nut of veiligheid.

1.2. Terrasbelasting

De periode waarvoor de terrasbelasting niet verschuldigd is, zal verlengd worden tot eind maart 2021. Deze maatregel wordt genomen via een afzonderlijk besluit met financiële strekking. 

1.3. Overkapping en windbeschutting

Terrassen zijn in de context van de coronacrisis meer dan ooit van belang voor de horeca, maar in de winterperiode is er mogelijk nood aan windbeschutting en overkapping om die terrassen ook te kunnen gebruiken. Het college van burgemeester en schepenen wil daarom de mogelijkheden op dit vlak uitzonderlijk en tijdelijk verruimen, tot 15 april 2022.

In het evaluatierapport over de tijdelijke terrassen wordt gewezen op de mogelijke ruimtelijke en stedenbouwkundige implicaties (niet-vergunde constructies). Omdat de procedure van de omgevingsvergunning een (te) zware last is voor zowel horeca-uitbaters als diensten, richt het stadsbestuur zich op de mogelijkheden waarbij geen omgevingsvergunning nodig is. Op basis van artikel 7.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, zijn tijdelijke handelingen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld voor een periode van maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar. Via deze bepaling kunnen overkappings- en beschuttingsconstructies gedurende de eerste maanden van 2021 alvast mogelijk gemaakt worden.

De VVSG vroeg de bevoegde Vlaamse minister reeds om de steden en gemeenten gezien de crisis tijdelijk meer autonomie te geven om te beslissen over constructies voor 'winterterrassen', buiten de procedure van de omgevingsvergunning. De Stad Gent sluit zich aan bij dit initiatief, met dien verstande dat de uitzonderlijke overkappings- en beschuttingsconstructies in Gent maximaal tot 15 april 2022 weerslag mogen hebben op het openbaar domein. In ieder geval mogen deze constructies geen aanleiding geven tot bouwovertredingen of inbreuken op de erfgoedreglementering (beschermde monumenten en stadsgezichten). Het college hoopt te kunnen rekenen op de nodige aanpassing van de VCRO-regels. Indien nodig wordt gezocht naar andere methodes om het engagement naar de Gentse horeca toe tot 15 april 2022 na te komen. 

De terrasconstructies vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbater en mogen zowel de veiligheid van de klanten als de openbare veiligheid op geen enkele manier in het gedrang brengen. Constructies en -uitrustingen die een negatieve beoordeling van de brandweer krijgen, zijn hoe dan ook niet toegelaten en moeten desgevallend onmiddellijk verwijderd of aangepast worden. De horeca-uitbaters kunnen zich voor advies rechtstreeks tot de brandweer richten, via de website van de brandweerzone Centrum (Preventie): https://www.brandweerzonecentrum.be/preventie.

Het college van burgemeester en schepenen legt ook de volgende voorwaarden op voor tijdelijke beschuttingen/overkappingen: 

 • De constructie mag de perimeter van de vergunde terrasoppervlakte niet overschrijden (ook niet in de hoogte);
 • De terrasconstructie en eventuele inrichting daarvan is veilig en verantwoord, gemaakt uit brandveilige materialen en voldoende bestand tegen weer en wind (ook sneeuwval, storm, ...);
 • De inrichting voldoet aan de coronamaatregelen en sectorprotocollen, met voldoende verluchting en ventilatie;
 • De zijde waarlangs de gebruikelijke voetgangersstroom zich beweegt moet altijd open blijven; bij gevelterrassen wordt de constructie maximaal langs twee zijden volledig dicht gemaakt; voor losstaande terrassen geldt hetzelfde, maar kan een derde zijde (niet de zijde van de gebruikelijke voetgangersstroom) afgeschermd worden met doorzichtige schermen die ventilatie toelaten;
 • De constructie mag niet vast verankerd worden, noch aan de eigen gevel, noch in het openbaar domein;
 • De (nood)uitgangen en evacuatiewegen van horecazaken mogen op geen enkele manier ingeperkt of belemmerd worden;
 • Bevloering is niet toegestaan, tenzij de uitbater hiervoor reeds over de nodige vergunning beschikt of wanneer dit toegestaan werd volgens het afwegingskader voor tijdelijke terrassen;
 • Eventuele sfeerverlichting kan enkel met LED, moet voldoen aan alle veiligheidsnormen en desgevallend ook in overeenstemming zijn met het Lichtplan;
 • Terrasverwarming kan enkel volgens de voorwaarden vermeld onder punt 1.4 van dit besluit;
 • Bij sluiting van het terras wordt de beschutting/overkapping verwijderd of onbruikbaar gemaakt, steeds met inachtneming van de openbare veiligheid en de weersomstandigheden. 

Het college kan de voorwaarden voor de tijdelijke terrasbeschuttingen/overkappingen zo nodig uitbreiden of verfijnen.

Zoals bepaald in het Terrasreglement, is het o.m. ook niet toegelaten om geluids- en/of audiovisuele installaties en uitzendingen op het terras te voorzien, om een verkoopstand/uitstalling bij het terras te plaatsen, van op het terras voedingswaren en/of dranken te verkopen aan voorbijgangers, ... . 

De uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van het terras moet de kwaliteit en het karakter van de omgeving respecteren. 

Constructies/uitrustingen die in strijd zijn met de voorwaarden, moeten onmiddellijk aangepast of verwijderd worden.

Het college vraagt de gemeenteraad om de nodige aanpassingen van het Terrasreglement goed te keuren (zie verder onder punt 2). De bevoegde diensten werken de procedure verder uit en zorgen voor de nodige communicatie aan de horeca-uitbaters. 

1.4. Terrasverwarming

Voor de tijdelijk vergunde terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen die onder de verlengingsmaatregel t.e.m. 15 april 2022 vallen staat het stadsbestuur enkel onder de volgende voorwaarden terrasverwarmers toe:

 • Enkel infrarood terrasverwarming, die voldoet aan alle geldende normen (incl. de vereiste keuring cf. AREI);
 • Max. vermogen van 2000 Watt per geplaatst toestel;
 • Geen losstaande verwarmingselementen: de verwarming moet bevestigd zijn aan de eigen gevel of een vaste terrasconstructie (desgevallend conform de voorwaarden vermeld onder punt 1.3 en de regels inzake stedenbouw en onroerend erfgoed);
 • De terrasverwarming moet voorzien zijn van een bewegingsmelder om nutteloos verbruik tegen te gaan (geen verwarming als er geen klanten op het terras zitten); 
 • De terrasverwarming is enkel toegestaan van 15 november t.e.m. 15 april, tot 2022 (onder voorbehoud van de regeling in het nieuwe Terrasreglement). 

Ook voor terrasverwarmers geldt dat ze bij negatieve beoordeling door de brandweer onmiddellijk verwijderd of aangepast moeten worden. 

Het college vraagt de gemeenteraad om de nodige aanpassingen van het Terrasreglement goed te keuren (zie verder onder punt 2). De bevoegde diensten werken de procedure verder uit en zorgen voor de nodige communicatie aan de horeca-uitbaters.

Er wordt ook een subsidiereglement uitgewerkt voor horeca-uitbaters die in plaats van terrasverwarmers gebruik maken van verwarmde kussens en/of elektrische dekens. 

2. Aanpassing Terrasreglement

In 2021 wil het college van burgemeester en schepenen een nieuw Terrasreglement voorleggen aan de gemeenteraad. In afwachting daarvan en gelet op het evaluatierapport over de tijdelijke terrassen, is het nodig om het huidige reglement op een aantal punten aan te passen zodat er voldoende juridische basis is voor de verdere verlenging van de tijdelijke terrassen e.a. maatregelen in de besluitvorming van het college hieromtrent. Aan de gemeenteraad wordt ook gevraagd om de eerder genomen tijdelijke uitzonderingsmaatregelen, die afweken van het Terrasreglement en nu voor langere termijn verlengd worden, te bekrachtigen. 

De aanpassingen zijn cursief verwerkt in de reglementaire tekst die integraal deel uitmaakt van dit besluit. Bij dit besluit is ook een ook een document gevoegd waarin de wijzigingen t.o.v. de huidige tekst gemarkeerd staan.

Concreet betreft het de volgende aanpassingen:

 • Artikel 1. Doel

De zin die verwijst naar de vorige herziening van het reglement wordt geschrapt. Er wordt een paragraaf toegevoegd die aangeeft dat het reglement op enkele punten aangepast wordt omwille van de gezondheids- en economische crisis door het coronavirus COVID-19, de tijdelijke vergunningen voor terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen e.a. maatregelen om de Gentse horeca te ondersteunen en perspectief te bieden. 

 • Artikel 2. Definities

De definitie van 'Zomeropstelling' wordt aangevuld om de gelijkheid te bewaren met de verlenging van tijdelijke terrasuitbreidingen t.e.m. 15 april 2022. Terrassen in zomeropstelling zijn ook mogelijk in de periode 15 november 2020 - 15 februari 2021 en 15 november 2021 - 15 februari 2022. 

 • Artikel 4. Regels

Dit artikel wordt nu ingeleid door de volgende bepaling: 'Als uitzonderlijke en tijdelijke maatregel wegens de gezondheids- en economische crisis door het coronavirus COVID-19, kunnen terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen vergund worden volgens een door het college en burgemeester goedgekeurd afwegingskader. Deze tijdelijke vergunningen lopen t.e.m. 15 april 2022, tenzij er voor deze datum een andere beslissing wordt genomen.'

Aan de regel inzake de terrasvergunning van onbepaalde duur (artikel 4,§1) wordt toegevoegd dat in het kader van de coronacrisis een tijdelijke vergunning afgeleverd kan worden voor terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen.

Aan de procedure voor terrasaanvragen (artikel 4,§2) wordt toegevoegd dat het college van burgemeester en schepenen in het kader van de coronacrisis met een gemotiveerd uitzonderingsbesluit verkorte procedures kan vaststellen voor de tijdelijke vergunning van terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen.

Bij de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de inplanting en de afmetingen/oppervlakte van het terras (artikel 4,§4) wordt aangegeven dat het college in het kader van de coronacrisis met een gemotiveerd uitzonderingsbesluit andere inplantingsregels kan vaststellen voor de tijdelijke terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen.

Buiten de voetgangerszone (vandaag: autovrij gebied) mogen terrassen volgens artikel 4,§4,b) Terrasreglement enkel op het trottoir geplaatst worden. In uitzonderlijke omstandigheden kan van dit principe op gemotiveerde wijze afgeweken worden, op basis van een advies van het Mobiliteitsbedrijf. Om terrasuitbreidingen in deze crisiscontext effectief mogelijk te maken, was het noodzakelijk om dit uitgangspunt te verlaten. Daarom wordt artikel 4,§4,b) van het huidige reglement aangevuld met een verwijzing naar het afwegingskader. In het nieuwe Terrasreglement wil het stadsbestuur de meer flexibele inplanting van terrassen bestendigen en verbinden met het voetgangers- en toegankelijkheidsbeleid.

Bij de regels over de obstakelvrije doorgang onder hetzelfde artikel wordt vermeld dat in het kader van de coronacrisis, bij tijdelijke vergunning van terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen, gestreefd wordt naar een minimale obstakelvrije doorgang van 2,0 meter voor voetgangers. Dit sluit opnieuw aan bij het afwegingskader en de social distancing regels.

Bij de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de uitrusting van het terras (artikel 4,§5) worden paragrafen ingelast die aansluiten bij voormelde punten 1.3 en 1.4 van dit besluit, resp. over overkapping/windbeschutting en terrasverwarming.

Volledigheidshalve wordt artikel 4,§7 (Terrasinplantingsplannen) aangevuld met de mogelijkheid voor het college om in het kader van de coronacrisis tijdelijke TIP vast te stellen of bestaande TIP tijdelijk aan te passen. 

 • Artikel 5. Handhaving en beheer

Dit artikel wordt als volgt aangevuld: 'De bevoegde diensten treden ook op bij inbreuken op de uitzonderingsregels die in het kader van de gezondheids- en economische crisis door het coronavirus COVID-19 voor terrassen, terrasuitrustingen en -constructies vastgesteld zijn. Indien de veiligheid dit vereist, kan dit ook zonder voorafgaande aanmaning van de uitbater/zaakvoerder.'  

 • Artikel 7. Inwerkingtreding

De wijzigingen treden 5 dagen na de bekendmaking in werking, d.i. decretaal de kortst mogelijke termijn. Hiermee wil het stadsbestuur, gelet op het evaluatierapport over de tijdelijke terrassen en de beslissing om deze nu voor langere termijn te verlengen, de nodige duidelijkheid en rechtszekerheid bieden (zonder nadelige gevolgen voor bestaande vergunningen en lopende aanvragen).

Om dezelfde reden wordt onder artikel 7 expliciet vermeld dat de gemeenteraad bij de goedkeuring ook de eerdere collegebesluiten over horecaterrassen in het kader van de coronacrisis bekrachtigt. Het gaat over de beslissingen die bij dit besluit zijn gevoegd, voor zover deze afwijken van het Terrasreglement (vóór de wijzigingen).  

Activiteit

AC34865 Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het  ‘reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen’ (Terrasreglement) zoals aangegeven in het document in bijlage.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen' (Terrasreglement), zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Bekrachtigt de volgende besluiten van het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk genomen wegens de gezondheids- en economische crisis door het coronavirus COVID-19 over horecaterrassen, voor zover deze afwijken van het Terrasreglement:

 • 2020_CVB_08875 - Voorlopige verlenging van tijdelijke terrasvergunningen (COVID-19 maatregelen) - Goedkeuring van 17 september 2020;
 • 2020_CVB_05870 - Afwegingskader en procedure voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen bij de horeca-relance (COVID-19 maatregelen) – Goedkeuring van 3 juni 2020;
 • 2020_CVB_06616 - Aanpassing van afwegingskader voor de tijdelijke uitbreiding van terrassen bij de horeca-relance (COVID-19 maatregelen) – Goedkeuring van 25 juni 2020;
 • 2020_CVB_06851 - Tijdelijke uitzonderingsprocedure voor nieuwe terrasaanvragen (COVID-19 maatregelen) – Goedkeuring van 2 juli 2020;
 • 2020_CVB_11365 - Voorlopige verlenging van tijdelijke terrasvergunningen (COVID-19 maatregelen) - Goedkeuring van 12 november 2020.
 • 2020_CVB_12723 - Verlenging van tijdelijke terrassen e.a. maatregelen in het kader van de gezondheids- en economische crisis (COVID-19 maatregelen) en aanpassing Terrasreglement – Goedkeuring van 10 december 2020

Bijlagen