Terug
Gepubliceerd op 26/01/2021

2021_GRMW_00030 - Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/01/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 25/01/2021 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Veli Yüksel, Evita Willaert, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00030 - Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00030 - Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00030 - Addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 25.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De evaluatie van het project integrale aanpak problematiek jongeren met Intra-Europese migratie-achtergrond (2016-2019) leert dat de opdracht van specifieke hulpverlening niet bij de lokale overheid ligt. Wel beschikt de stad over de mogelijkheden om bij te dragen tot stabiliteit in de levensomstandigheden van precaire doelgroepen en tot het creëren van ruimte voor hulpverlening in die leefwerelden. Als stad realiseren we die verbinding met hulpverlening door het creëren van veilige, warme plekken (“safe spaces”) zowel in de fysieke ruimte (via huur en inrichting van een plek) als in de sociale ruimte (via prestaties voor begeleiding en/of vorming door derden). 

Binnen die doelgroep van jongeren in precaire situaties blijken autochtone jongeren in generatiearmoede, levend met een inkomen onder de armoedegrens, vaak dak- en thuisloos en vaak met een instellingsverleden bijzondere aandacht te vragen. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt. 

Als rust- en activeringsplek (“safe space”), specifiek gericht op deze autochtone jongeren in generatiearmoede, biedt een actie van Jongerenonthaal een antwoord. De jeugdwelzijnswerker, present in de leefwereld van de jongeren in het bijzonder op de safe spaces ondersteunt de jongeren op verschillende levensdomeinen om hen weerbaarder en sterker te maken in hun eigen positie in de maatschappij.   De jeugdwelzijnswerker zal hierbij de 4 functies van kwalitatief jeugdwelzijnswerk vervullen.

De deelwerking Jong Gent in Actie (JGIA) van vzw BMLIK zal dit Jongerenonthaal realiseren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

JGIA bereikte met hun Jongerenonthaal, gestart tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis in het voorjaar van 2020, een 50-tal jongeren, waarvan een flink aantal in meer precaire leefsituaties. De grootste groep jongeren verblijft wel nog bij ouders of voogd, doch in een context van (door corona) toenemende armoede. Een ander belangrijk deel van hun jongeren zijn dak- en thuisloos of hebben een instellingsverleden.

Met het Jongerenonthaal realiseert JGIA twee onthaal- en ontmoetingsmomenten per week. Met de gerichte subsidie voor het Jongerenonthaal garanderen we de (logistieke) organisatie van deze ontmoetingsmomenten, de ondersteuning van jongeren door een jeugdwelzijnswerker op die momenten en de samenwerking hierrond met andere partners zoals vzw LEJO, Jeugdstraathoekwerk, Schoolspotters en vzw JONG. 

Op 17 februari 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - met de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), vzw, Nieuwe bosstraat 3, 9000 Gent goed. Het huidige addendum is hier een aanvulling op. 

In de omschrijving van de actie en de prestaties zoals vermeld in artikel 2, prestatie 5 (“vrijetijdsaanbod”) van de basisovereenkomst worden extra prestaties voor de realisatie van “safe space” voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk toegevoegd. 

Het addendum gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2021. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

Dienst Outreachend werken

Totaal

budgetplaats

3405400JG

 

35013IE00

 

budgetpositie

6491000

6491000

 

categorie

E subsidies

E subsidies

 

subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

 

2021

9.000 euro

13.500 euro

22.500 euro

2022

1.000 euro

1.500 euro

2.500 euro

Totaal

10.000 euro

15.000

25.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst in het kader van uitbouwen dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022, zoals gevoegd in bijlage.
 

Bijlagen