Terug gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 25/01/2021 - 19:00 Digitale zitting

Gemeenteraad

Mededelingen voorzitter

 • De raad gaat online door (via de digitale vergadertoepassing van Microsoft Teams). Dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.
 • De voorzitter wijdt voor de vergadering in memoriam aan wijlen de heer Jacques Bottequin.

  Hij is overleden op 30 december 2020. Jacques Bottequin werd benoemd tot lid van de Commissie Openbare Onderstand - één van de voorlopers van het OCMW - op 1 juli 1965 en was lid van de OCMW-raad tot 1985. Van 1984 tot eind maart 1985 was hij tevens voorzitter van het OCMW, van 1971 tot 1985 was hij lid van het vast bureau. Hij was beheerder van de vereniging van openbare verzorgingsinstellingen en lid van het bijzonder comité van de verplegingsinstelling van de Bijloke en van het ziekenhuis Sint-Amandus. Hij heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis De Bijloke, vandaag Jan Palfijn, als verdediger van een sterk en modern openbaar ziekenhuis. De heer Bottequin was actief bij de liberale partij waar hij o.a. 10 jaar voorzitter was van het arrondissement Gent-Eeklo. 

  Daarop wordt door de vergadering ter nagedachtenis van de overledene een moment van stilte en ingetogenheid gehouden.
 • De voorzitter spreekt haar nieuwjaarsboodschap uit.

Mededelingen algemeen directeur

 • De algemeen directeur heeft twee mededelingen naar aanleiding van brieven die het college ontving van de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

  In een brief van 15 december 2020 maakte de gouverneur een aantal inhoudelijke en vormelijke opmerkingen over het besluit van 19 oktober 2020 betreffende de gewijzigde politiebegroting. De gouverneur heeft de begrotingswijziging wel goedgekeurd, maar vraagt om de nodige correcties te doen bij de begroting van 2021 en de jaarrekening van 2020.

  Verder ontving het college op 7 januari een brief van de gouverneur naar aanleiding van een klacht over een beslissing van de gemeenteraad van 19 oktober 2020. De klager beweerde dat het voorstel van raadsbesluit betreffende de LEZ niet in openbare zitting was genomen en daarom niet geldig zou zijn. De gouverneur heeft de klacht onderzocht en oordeelde dat deze ongegrond was. De digitale zitting was immers wel openbaar dankzij de live-uitzending. 

Openbare vergadering

B-punten

Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
Onderwijscentrum Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:

  • het 'Reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement)' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 april 2021 behalve Hoofdstuk III - Jaartoelating voor bepaalde nuts- en infrastructuurwerken en signalisatie - waarvan de datum van inwerkingtreding vastgesteld zal worden door het college van burgemeester en schepenen;
  • het Reglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein', goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2003, op te heffen vanaf 1 april 2021. 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie
 • Op 14/6/2018 werd een oproep gelanceerd waarbij Stad Gent en NV De Vlaamse Waterweg polsten naar initiatieven voor bouwlogistiek over de Gentse binnenwateren. Er werd een overeenkomst gevonden met VZW Urban Waterway Logistics om gedurende 2 jaar via proefprojecten uit te voeren en  die financieel te ondersteunen ter waarde van maximaal 50.000 euro door Stad Gent en 50.000 euro door NV De Vlaamse Waterweg.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

  - goed te keuren dat voor het specifieke deel van de oproep, met name de bouw van een vaartuig/ponton (voor werfbelevering) geen projectovereenkomst op te maken,

  - de werking van het consortium via de rechtspersoon VZW Urban Waterway Logistics, met het extra toegetreden lid Tesco BV, goed te keuren, 

  - de projectovereenkomst tussen Stad Gent, NV De Vlaamse Waterweg en VZW Urban Waterway Logistics goed te keuren

  - college van burgemeester en schepenen delegatie te verlenen om de verschillende projectfiches en het budget van in totaal maximaal 50.000 euro goed te keuren.

   

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum 2 aan het brownfieldconvenant voor het brownfieldproject 54. Ertvelde – Kuhlmann Site Herontwikkeling tussen de Vlaamse Regering, de actoren (Dredging International NV, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, DEME Environmental Contractors NV, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, Jan De Nul NV, Tragel 60, 9308 Hofstade, Envisan NV, Tragel 60, 9308 Hofstade, Terranova NV, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht), de uittredende actoren (Orrion Chemicals Regen NV,  Kuhlmannkaai 1, 9042 Gent, Riemediation NV, Waterlelielaan 1, 9032 Wondelgem), en de regisseurs (Stad Gent, Gemeente Evergem, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem,  Gemeente Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate,  Provincie Oost Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, North Sea Port Flanders NV, John Kennedylaan 32, 9042 Gent, OVAM, Stationsstraat 110,  2800 Mechelen, Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Dienst Werk
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Milieu en Klimaat
Bedrijfsvoering
Dienst Protocol
Juridische Dienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM
Dienst FM Onderwijs
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
 • De Dienst Internationale Relaties en Netwerken heeft in 2019 een evaluatieoefening gemaakt van de bestaande bilaterale partnerschappen met buitenlandse steden. Op basis hiervan is een visienota uitgewerkt met als doel om de principes tot formele bilaterale partnerschappen met andere steden te optimaliseren en een stadsbrede werkwijze af te spreken, en dit zowel voor bestaande relaties als voor toekomstige.  Het voorstel van beslissing is om het aantal reeds bestaande partnerschappen te verminderen of effectiever te maken, en bovenal zoveel mogelijk in te zetten op internationale netwerking en projectwerking via onder meer Europese subsidieprogramma’s.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel van vervolgstappen voor de bestaande bilaterale partnerschappen goed te keuren.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2021_GRMW_00141).

Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 1 contractuele betrekking met een duurtijd van 1 jaar voor 1 consulent/niveau B bij de Dienst Human Resources zodat men kan overgaan tot een dringende, externe aanwerving binnen het administratief en logistiek kader van Politiezone Gent.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 38 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in de eerste mobiliteitscyclus van 2021:

  - 1 betrekking in het administratief en logistiek kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
  1 ICT-Consulent
  ICT-Consulent


  - 37 betrekkingen in het operationeel kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Interventiedienst
  10 medewerkers
  Inspecteur
  Interventiedienst
  2 hoofdinspecteurs
  Hoofdinspecteur
  Interventiedienst
  1 commissaris leiding
  Commissaris
  Wijkdienst
  12 buurtinspecteurs
  Inspecteur
  Wijkdienst
  1 hoofdinspecteur Politieassistent
  Hoofdinspecteur met specialiteit politieassistent
  Wijkdienst
  1 commissaris
  Commissaris
  Verkeersdienst
  1 hoofdinspecteur Team Acties
  Hoofdinspecteur
  Verkeersdienst
  3 medewerkers Team Acties
  Inspecteur
  Verkeersdienst
  3 medewerkers Team Motor/Fiets
  Inspecteur
  Lokale Recherchedienst
  2 rechercheurs Cel COPPRA
  Inspecteur
  Lokale Recherchedienst
  1 hoofdinspecteur
  Hoofdinspecteur


  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader van de Interventiedienst en de Wijkdienst die vacant zijn verklaard in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2021, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: R4WO: het uitvoeren van infrastructuurwerken voor de aanleg van een fietsbrug over de R4 thv de Industrieweg en Vijfhoekstraat (vegetatiewijzigingen, wegenis, groeninrichting en werken in functie van de waterhuishouding) en de afschaffing van buurtweg nr. 2 en 3
  • Bevoegde overheid: Vlaamse Overheid
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : geen bezwaren.
  • Aanvrager: De Werkvennootschap NV gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en mevrouw Kirsten Peeters wonende te Sint-Lazaruslaan 4/10 te 1210 Sint-Joost-ten-Node
  • Adres: Industrieweg  en Vijfhoekstraat , 9030 Gent-Mariakerke (afd. 29) sectie A 33 D, (afd. 29) sectie A 35 V, (afd. 29) sectie A 37 D, (afd. 29) sectie A 46 N, (afd. 29) sectie A 89 G, (afd. 29) sectie A 89 H, (afd. 29) sectie A 99 D en (afd. 29) sectie A 100 B

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een rooilijnplan goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020102849 aan Industrieweg  en Vijfhoekstraat  zodat de omgevingsvergunning kan verleend worden.

   

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Staf

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Kabinet Sofie Bracke
Kabinet Astrid De Bruycker
Kabinet Bram Van Braeckevelt
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Outreachend Werken
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 2
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het Autodeelplan Gent 2025, waarin het ambitieniveau van 25.000 Gentse autodelers in 2025 wordt vastgelegd en nieuwe maatregelen worden gedefinieerd om dit doel te bereiken.

Straatparkeren 1
Departement Financiën
Dienst Belastingen
Team Bestuur en consolidatie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht
Dienst Werk
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Milieu en Klimaat
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (vervolg)

Besloten vergadering

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
Voorzitter raad
Voorzitter raad

Raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen voorzitter

Openbare vergadering

B-punten

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk en Activering (SO)
Groendienst
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM
Dienst FM Onderwijs
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
 • De Dienst Internationale Relaties en Netwerken heeft in 2019 een evaluatieoefening gemaakt van de bestaande bilaterale partnerschappen met buitenlandse steden. Op basis hiervan is een visienota uitgewerkt met als doel om de principes tot formele bilaterale partnerschappen met andere steden te optimaliseren en een stadsbrede werkwijze af te spreken, en dit zowel voor bestaande relaties als voor toekomstige.  Het voorstel van beslissing is om het aantal reeds bestaande partnerschappen te verminderen of effectiever te maken, en bovenal zoveel mogelijk in te zetten op internationale netwerking en projectwerking via onder meer Europese subsidieprogramma’s.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het voorstel van vervolgstappen voor de bestaande bilaterale partnerschappen goed te keuren.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2021_GRMW_00038).

A-punten

Departement Welzijn en Samenleving - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning