Terug
Gepubliceerd op 11/06/2021

Agenda  commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • * Bespreking.

 • 1. Document toegestuurd op dinsdag 18 mei 2021. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 2. Er zijn geen openstaande afspraken meer.

 • 1. Burgemeester Mathias De Clercq: met bijlage voor de raadsleden

 • 2. Schepen Rudy Coddens: met bijlage voor de raadsleden

 • 3. Schepen Isabelle Heyndrickx (met bijlage voor de raadsleden)

 • * Nihil.

 • IR 1.

  2021_MV_00303 - Mondelinge vraag van raadslid Elke Sleurs: Stand van zaken Safer Cities project over seksuele intimidatie

 • IR 2.

  2021_MV_00331 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Actie van IDAHOT tegen Gentse politie

 • IR 3.

  2021_MV_00338 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Beveiliging Westerbegraafplaats

 • IR 4.

  2021_MV_00365 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Werken in Oostakker - controles op respecteren verkeersomleidingen

 • IR 5.

  2021_MV_00366 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Mogelijke groepsverkrachting of aanranding aan de Westerbegraafplaats en de aanpak van de problemen met jongeren aan het Edmond Van Beverenplein.

 • IR 6.

  2021_MV_00367 - Mondelinge vraag van raadslid Tom De Meester: Opvolging Arsenaalsite

 • IR 7.

  2021_MV_00369 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Drugsspuiten op openbaar domein en plaatsing van dropboxen

 • IR 8.

  2021_MV_00370 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Investeringen Fluxys

 • IR 9.

  2021_MV_00371 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Opvolging radicaliseringsrisico's bij het politiekorps

 • IR 10.

  2021_MV_00372 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: aanbod Mekkagerichte percelen

 • IR 11.

  2021_MV_00373 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Geluidsoverlast na 22u

 • IR 12.

  2021_MV_00374 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Problemen op de Blaarmeersen

 • 1.

  2021_GRMW_00597 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de budgetwijziging 2021 (AMJP 2020-2025) vast te stellen.

 • 2.

  2021_GRMW_00626 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2021 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapporteringen door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 1ste kwartaal 2021.
 • 3.

  2021_GRMW_00714 - Overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de Stad Gent te machtigen om, wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten, op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale. 

  Op die manier is OCMW vrijgesteld om zelf een procedure te voeren en dient het evenmin elke keer wanneer een opdracht wordt uitgeschreven goedkeuring te vragen aan de raad voor deze machtiging. Enkel voor de concrete beslissing tot afname zal elke keer nog een beslissing aan het vast bureau worden gevraagd.

 • 4.

  2021_GRMW_00596 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2020 - Vaststelling

  Aan de raden wordt gevraagd de jaarrekening voor het dienstjaar 2020 vast te stellen.

 • 5.

  2021_GRMW_00715 - Rapport organisatiebeheersing Stad Gent 2020 - Kennisneming

  Aan de raden wordt gevraagd kennis te nemen van het bij dit besluit gevoegde rapport van de algemeen directeur over de werking van het Kader voor Organisatiebeheersing. 

 • 6.

  2021_GRMW_00735 - Overheidsopdracht van leveringen - Produceren en plaatsen van informatiedragers op de Westerbegraafplaats - GD 09/2021 - Bestek - Vaststelling

 • 7.

  2021_GRMW_00577 - Definitieve vaststelling van de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en 'Saffloerpad' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat en Maïsstraat te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Nieuwevaart', 'Indigopad', 'Sumakpad' en 'Saffloerpad' definitief vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Gaardenierspad en voor de nieuwe fiets- en wandelpaden binnen de groenzones tussen Nieuwevaart, Roggestraat en Maïsstraat te Gent.
 • 8.

  2021_GRMW_00578 - Definitieve vaststelling van de naam 'Slokkeboomstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Slokkeboomstraat' definitief vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van de doorsteek in het verlengde van de zijweg van de Achterstraat, voorbij het rond punt en postbus/adres Achterstraat 18, langs het park tot aan de Azaleastraat te Sint-Amandsberg.
 • 9.

  2021_GRMW_00697 - Definitieve vaststelling van de naam 'Halfwegpark' voor de groenzone grenzend aan Halfweg, Drongensesteenweg en Noorderlaan te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Halfwegpark' definitief vast te stellen voor de groenzone grenzend aan Halfweg, Drongensesteenweg en Noorderlaan te Gent.
 • 10.

  2021_GRMW_00698 - Definitieve vaststelling van de namen 'Avrijevaartpad' en 'Gertrudispad' voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord 'Gertrudispad' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Avrijevaartpad' en 'Gertrudispad' definitief vast te stellen voor de fiets- en wandelpaden binnen het Gentse havengebied, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen en goed te keuren dat het onderschrift 'Abdis van de Aurea Cella-abdij, 14de eeuw' op het straatnaambord 'Gertrudispad' wordt aangebracht.
 • 11.

  2021_GRMW_00699 - Definitieve vaststelling van de namen ‘Dries Morelpad’, ‘Odile Maespad’ en ‘Marie-Jeanne Coolsenpad’ voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof en de aftakkingen links van school Het Tandwiel en richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg en aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen ‘Dries Morelpad’, ‘Odile Maespad’ en ‘Marie-Jeanne Coolsenpad’ definitief vast te stellen voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof en de aftakkingen links van school Het Tandwiel en richting Ombeekhof te Sint-Amandsberg en goed te keuren dat een onderschrift op de straatnaamborden wordt aangebracht.
 • 12.

  2021_GRMW_00598 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2021 (AMJP 2020-2025) vast te stellen.

 • 13.

  2021_GRMW_00636 - District09 AGB - Meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025, bij budgetronde budgetwijziging 2021, van het AGB District09 goed te keuren. 

 • 14.

  2021_GRMW_00617 - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' te wijzigen, met ingang van 24 juni 2021.

 • 15.

  2021_GRMW_00701 - Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2021 - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de dotaties 2021 van de Stad Gent voor de Hulpverleningszone Centrum, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 oktober 2020, te wijzigen als volgt:

  • voor exploitatie: 34.329.001,91 euro
  • voor investeringen: 3.677.856,59 euro
  • bijdrage voor de pensioenen: 237.500,00 euro
 • 16.

  2021_GRMW_00622 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 1ste kwartaal 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapporteringen door het college van burgemeester en schepenen voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 1ste kwartaal 2021.
 • 17.

  2021_GRMW_00623 - Subsidiëring in het kader van het Stadsmarketingfonds 2020 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. subsidiëring via het Stadsmarketingfonds voor het werkjaar 2020.

 • 18.

  2021_GRMW_00700 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen (A 2021-0576/HD) - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen te wijzigen en derhalve aan te passen aan de gewijzigde realiteit en hogere regelgeving.

 • 19.

  2021_GRMW_00702 - Nieuw Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 januari 2021.

 • * Rapportage in uitvoering art. 45 GWP. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 20.

  2021_GRMW_00703 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van Ballistisch Schild NIJIII - 2021/2998 - Prijsvraag - Vaststelling

 • 21.

  2021_GRMW_00704 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een uitbreiding op de hydraulische deuropener - 2021/3088 - Prijsvraag - Vaststelling

 • 22.

  2021_GRMW_00705 - Overheidsopdracht van werken - Groenaanleg tuin Interventiedienst - 2021/3572 - Bestek - Vaststelling

 • 23.

  2021_GRMW_00706 - Overheidsopdracht van leveringen - Mobiele rookgenerator + benodigdheden - 2021/3561 - Bestek - Vaststelling

 • 24.

  2021_GRMW_00707 - Begroting over het dienstjaar 2021 - Begrotingswijzigingen nr 1 - Gewone Dienst en nr 2 - Buitengewone Dienst - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst - en nr. 2 - Buitengewone Dienst - van de politiebegroting 2021 vast te stellen en toelating te geven om de buitengewone uitgaven, die met leningen worden gefinancierd, te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone het toelaat.

 • 25.

  2021_GRMW_00711 - Politie - Vacantverklaring van 5 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - erratum van de derde mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 5 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in het erratum van de derde mobiliteitscyclus van 2021:

  - 4 betrekkingen in het operationeel kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning3 medewerkers hondenteam
  Inspecteur van politie
  Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning
  1 teamleider team wapenregister
  Hoofdinspecteur van politie


  - 1 betrekking in het administratief en logistiek kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning
  1 medewerker secretariaat
  Consulent niveau B
 • 26.

  2021_GRMW_00767 - Politiezone Gent - benoemende en aanwervende overheid - delegatie - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goed te keuren dat de bevoegdheid om de leden van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten van politie, van het basiskader en van het middenkader te benoemen en aan te werven, gedurende deze legislatuur, wordt gedelegeerd naar de burgemeester.

 • 27.

  2021_GRMW_00713 - Overheidsopdracht van diensten - Informatiecoaches heropening horeca en heropstart nachtleven - Vaststelling procedure en gunning - Goedkeuring

 • 28.

  2021_GRMW_00768 - Nieuw subsidiereglement Collectie van de Gentenaar - co-creatief (her)gebruik digitaal erfgoed voor de periode 2021-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het "Subsidiereglement Collectie van de Gentenaar - co-creatief (her)gebruik digitaal erfgoed voor de periode 2021-2023" goed te keuren.

  Het subsidiereglement heeft als doel bewoners, organisaties, etc. te stimuleren om gebruik te maken van en actief aan de slag te gaan met de i.h.k.v. het Europese project 'CoGhent - De Collectie van de Gentenaar' digitaal ontsloten erfgoedcollecties.    

  Het reglement treedt in werking op 1 oktober 2021 en eindigt op 30 juni 2023.

 • 29.

  2021_GRMW_00787 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen m.b.t. de privatieve innames goed te keuren ter ondersteuning van de lokale economie getroffen door de federale coronamaatregelen:

  • een kwijtschelding van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op de inname van het openbaar domein.
  • een opheffing van de aangifteplicht voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' voor het aanslagjaar 2021.
  • een vermindering van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein met zeven vierentwintigsten voor alle innames tot 15 april 2022.
  • een verlenging van de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.
 • 30.

  2021_GRMW_00780 - Politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van kermissen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

  Met voorliggend besluit wordt de bekrachtiging gevraagd van de "Politieverordening Burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de kermissen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" van 8 juni 2021 die de organisatie van de kermissen afstemt op de wijzigingen die met het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 04 juni 2021, ten aanzien van de kermissen werden aangebracht aan de federale maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

 • 31.

  2021_GRMW_00781 - Politieverordening Burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

  Met voorliggend besluit wordt de bekrachtiging gevraagd van de "Politieverordening Burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" van 8 juni 2021 die de organisatie van de openbare markten afstemt op de wijzigingen die met het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 04 juni 2021, ten aanzien van de openbare markten werden aangebracht aan de federale maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

 • 32.

  2021_GRMW_00782 - Opheffing van de Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

  Gelet op de inwerkingtreding van de eerste fase van het zomerplan vanaf 9 juni 2021 en de opheffing van het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22u00 en 05u00  door het ministerieel besluit van 4 juni 2021, is de verbodsbepaling tot het consumeren van alcohol op het openbaar domein tussen 22u 's avonds en 6u 's morgens niet meer noodzakelijk.

  De "Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" genomen door de burgemeester op 7 mei 2021 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 25 mei 2021 dient dan ook te worden opgeheven met ingang van 9 juni 2021

  Artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet impliceert voorziet dat deze verordening ter bekrachtiging moet worden voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 • 33.

  2021_GRMW_00783 - Politieverordening tot aanpassing van de verplichting tot het dragen van een mondmasker op welbepaalde plaatsen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

  Met een politieverordening van 9 juni 2021 heeft de burgemeester de lokale regel inzake de mondmaskerplicht aangepast aan de nieuwe, versoepelde, federale maatregelen en de epidemiologische situatie, dit na advies van de medische experten. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening van de burgemeester van 9 juni 2021 te willen bekrachtigen, zoals voorgeschreven door artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet. 

 • 34.

  2021_GRMW_00624 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL40/VO) - Goedkeuring

 • 35.

  2021_GRMW_00625 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL39/LE) - Goedkeuring

 • 36.

  2021_GRMW_00708 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen via mobiliteit - Kennisneming

 • 37.

  2021_GRMW_00709 - Administratief en logistiek kader - Rangorde van de kandidaten en aanwerving van 1 Calog consulent/niveau B voor de Dienst Human Resources via dringende, externe contractuele werving - Goedkeuring

 • 38.

  2021_GRMW_00710 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur voor de Verkeersdienst van de Politiezone Gent in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2021 - Goedkeuring

 • 39.

  2021_GRMW_00712 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/060/JB) - Goedkeuring