Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00636 - District09 AGB - Meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2021 - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke
2021_GRMW_00636 - District09 AGB - Meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00636 - District09 AGB - Meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetwijziging 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
  • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 242.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De oprichting van het autonoom gemeentebedrijf District09 werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2020.

Het autonoom gemeentebedrijf treedt in werking vanaf 1 januari 2021.

District09 dient een meerjarenplan op te maken voor de legislatuur 2020-2025, waarbij kredieten worden ingeschreven vanaf 2021 en volgende. 

Het meerjarenplan verwoordt het beleid dat District09 wil voeren om de vooropgestelde missie en doelstellingen voor deze legislatuur te bereiken, zoals bepaald in haar statuten. Het betreft een integraal plan opgebouwd volgens de bepalingen vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

Het voorontwerp van de aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025 werd voorgelegd aan de raad van bestuur van 10 mei 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Conform artikel 242 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 dient de raad van bestuur het meerjarenplan vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Na vaststelling dient het meerjarenplan in een digitaal bestand te worden bezorgd aan de Vlaamse Regering, conform artikel 250 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Er is een toelichting bij het meerjarenplan 2021-2025, budgetronde BW2021. Deze toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

Activiteit

AC34776 District09

Besluit

Artikel 1

Keurt de aanpassing aan het meerjarenplan 2021-2025, bij budgetronde BW2021, van het AGB District09 goed zoals opgenomen in bijlage.