Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00623 - Subsidiëring in het kader van het Stadsmarketingfonds 2020 - Kennisneming

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00623 - Subsidiëring in het kader van het Stadsmarketingfonds 2020 - Kennisneming 2021_GRMW_00623 - Subsidiëring in het kader van het Stadsmarketingfonds 2020 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het subsidiereglement Stadsmarketingfonds, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2014, artikel 7, § 3, b.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het subsidiereglement Stadsmarketingfonds, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2014, artikel 7, § 3, b.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het door de gemeenteraad op 17 december 2014 goedgekeurde 'Subsidiereglement Stadsmarketingfonds' staat in artikel 7, § 3, b dat de beslissingen van het college jaarlijks voor kennisneming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In lijn met artikel 7, § 3, b worden hierbij de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen uit het werkjaar 2020 ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft goedkeuringen van de juryverslagen uit 2020. Hiertoe is een overzicht gevoegd in bijlage (20/02/2020, 05/03/2020, 09/07/2020, 16/07/2020, 01/10/2020, 22/10/2020 en 03/12/2020).

De coronapandemie maakte voor het werkjaar 2020 dat indieners volgens de wijzigende omstandigheden desgevallend een alternatieve aanpak konden voorleggen of de activiteit konden verplaatsen. In lijn met art. 9 van het reglement bleef het zo dat de Stad Gent enkel een subsidie toekent voor activiteiten die effectief doorgaan. In 2020 werd het Stadsmarketingfonds ook ingezet als hefboom om het congrestoerisme in Gent te bevorderen als bijdrage in het Relanceplan Toerisme.

Activiteit

AC34459 Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen m.b.t. de subsidiëring in het kader van het Stadsmarketingfonds voor het werkjaar 2020, zoals vermeld in de bijlage met titel 'overzicht dossiers stadsmarketingfonds 2020’.