Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00700 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen (A 2021-0576/HD) - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00700 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen (A 2021-0576/HD) - Wijziging 2021_GRMW_00700 - Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie - Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen (A 2021-0576/HD) - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135, § 2;

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Het Decreet van de Vlaamse Raad van 23 december 2011 betreffende duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 119.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbesluit d.d. 20 februari 2017 werden alle geldende politiereglementen samengevoegd in één codex, zijnde de Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Het politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen, deel uitmakend van voormelde Codex, dient op verscheidene punten te worden bijgewerkt en aangepast in het licht van hogere wetgeving.

Vooreerst worden matrassen toegevoegd bij de selectieve fractie van de inzameling van grofvuil en dit onder bepaalde voorwaarden.

Daarnaast wordt er een nieuwe 'titel IX. Inzameling asbesthoudende materialen' en bijhorend nieuw artikel 32 ingevoegd. Door de gewijzigde VLAREM-wetgeving kan asbest immers enkel correct verpakt afgeleverd worden op de hiervoor uitgeruste recyclageparken. De invoering van deze nieuwe titel heeft eveneens tot gevolg dat de nummering van de artikelen en titels vanaf deze titel wijzigt.

Verder wordt de definitie van textielafval aangevuld met 'textiel met een klein defect.

Paragraaf 2 van het (nieuwe) artikel 34 wordt in die zin aangepast dat daar waar het in het verleden niet toegelaten was textielafval mee te geven met huisvuil, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textielafval, het vanaf heden zal toegelaten zijn dat nat, bevuild en totaal versleten textielafval wel zal mogen worden meegegeven met het huisvuil. 

Tot slot wordt het (nieuwe) artikel 39 in verband met de sanctionering aangepast aan de gewijzigde artikelnummers.

Het is aangewezen de hierna opgesomde aanpassingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op de gewijzigde realiteit, een aantal noden in de praktijk  en aangepaste hogere regelgeving dient het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen op verscheidene punten te worden aangepast en/of aangevuld.

Volgende wijzigingen dienen bijgevolg te worden doorgevoerd:

Artikel 28.Grofvuil

Met grofvuil worden volgende afvalstoffen bedoeld:

- Brandbaar huishoudelijk afval dat te groot is om aan te bieden in een huisvuilzak, of container: kapotte zetel, plastic emmer,...

- Hout: planken, meubels, ramen (zonder glas)...

- Metaal: vogelkooi, emmer...

-Matrassen: selectieve inzameling (indien voldaan aan de voorwaarden te vinden op de website van IVAGO onder 'afvalgids. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden, wordt dit verwerkt als brandbaar afval).

Titel IX: Inzameling asbesthoudende materialen

Artikel 32. 

Het asbesthoudend afval kan enkel afgeleverd worden op de hiervoor uitgeruste recyclageparken. Zowel het vervoer van de cement/hechtgebonden asbest als de aflevering op een recyclagepark kan enkel gebeuren mits het asbest volledig luchtdicht ingepakt is in een doorzichtige plasticfolie met een minimum dikte. Details met betrekking tot een correcte afleverig en verpakking kan men vinden op de website van IVAGO.

Titel X: Inzameling textiefafval

Artikel 33. Textielafval

Onder textielafval verstaan we: alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, serveten...), lompen, textiel met een klein defect, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.

Artikel 34. Aanbieding textielafval

§1. Het textielafval dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiefafval mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn.

§2. Nat, bevuild en totaal versleten textielafval mag worden meegegeven met het huisvuil. Textielafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van textielafval.

Titel XII Sanctionering

Artikel 39 Sancties

Inbreuken op de beschikkingen van artikel 3 §2 en 3, 5 tot en met 10, 12 tot en met 15, 17, 18, 20 tot en met 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31 en 34 tot en met 37 van dit reglement wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete van maximum 120 EUR.


Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2021.

Voormelde wijzigingen werden conform artikel 4 § 5 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voorgelegd aan de Jeugdraad. De Jeugdraad gaf een positief advies per mail.

 

Adviezen

Jeugdraad Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 28 van het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen als volgt:

Artikel 28Grofvuil

Met grofvuil worden volgende afvalstoffen bedoeld:

  • Brandbaar huishoudelijk afval dat te groot is om aan te bieden in een huisvuilzak of container: kapotte zetel, plastic emmer, …
  • Hout: planken, meubels, ramen (zonder glas)…
  • Metaal: vogelkooi, emmer…
  • Matrassen : selectieve inzameling ( indien voldaan aan de voorwaarden te vinden op de website van IVAGO onder ‘afvalgids’. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden, wordt dit verwerkt als brandbaar afval).

Artikel 2

Keurt goed de toevoeging van een nieuwe titel IX. Inzameling asbesthoudende materialen en nieuw artikel 32 :

Titel IX. Inzameling asbesthoudende materialen
 

Artikel 32. Het asbesthoudend afval kan enkel afgeleverd worden op de hiervoor uitgeruste recyclageparken. Zowel het vervoer van de cement/hechtgebonden asbest als de aflevering op een recyclagepark kan enkel gebeuren mits het asbest volledig luchtdicht ingepakt is in een doorzichtige plasticfolie met een minimum dikte. Details met betrekking tot een correcte aflevering en verpakking kan men vinden op de website van IVAGO.

Artikel 3

Wijzigt het (nieuw) artikel 33 van het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen als volgt:

Artikel 33 Textielafval

Onder textielafval verstaan we : alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, textiel met een klein defect, e.d., die ontstaan door de normale werking van een  particuliere huishouding.

Artikel 4

Wijzigt het (nieuwe) artikel 34 van het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen als volgt:

Artikel 34 Aanbieding textielafval

§ 1. Het textielafval dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textielafval mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn.

§ 2. Nat, bevuild  en totaal versleten  textielafval mag worden meegegeven met het huisvuil. Textielafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textielafval.

Artikel 5

Wijzigt het (nieuwe) artikel 39 van het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen als volgt:

Artikel 39 . Sancties

Inbreuken op de beschikkingen van artikel 3 § 2 en 3, 5 tot en met 10, 12 tot en met 15, 17, 18, 20 tot en met 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31 en 34 tot en met 37 van dit reglement wordt gesanctioneerd met een administratieve geldboete van maximum 120 EUR.

De rechter kan ook, op verzoek van IVAGO, de terugbetaling van de door IVAGO gedane kosten, op een eenvoudige staat, geattesteerd door de burgemeester, uitspreken

Artikel 6

Keurt goed de verschuiving van de oorspronkelijke artikelen 32 t.e.m. 40 naar respectievelijk de artikelen 33 t.e.m 41 ten gevolge van de toevoeging van een nieuw artikel 32 in het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 7

Keurt goed de verschuiving van de oorspronkelijke titels IX t.e.m. XIII naar respectievelijk de titels X t.e.m XIV ten gevolge van de toevoeging van een nieuwe titel IX in het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 8

Keurt goed de inwerkingtreding van de wijzigingen aan het politiereglement op 1 juli 2021

Artikel 9

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van de Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Artikel 11

Neemt kennis van het positief advies van de Jeugdraad van 16 april 2021