Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00707 - Begroting over het dienstjaar 2021 - Begrotingswijzigingen nr 1 - Gewone Dienst en nr 2 - Buitengewone Dienst - Vaststelling

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00707 - Begroting over het dienstjaar 2021 - Begrotingswijzigingen nr 1 - Gewone Dienst en nr 2 - Buitengewone Dienst - Vaststelling 2021_GRMW_00707 - Begroting over het dienstjaar 2021 - Begrotingswijzigingen nr 1 - Gewone Dienst en nr 2 - Buitengewone Dienst - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;
  • De Ministeriële omzendbrief PLP 60 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 96, toepasselijk verklaard door artikel 27 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1999.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Politiezone Gent is wettelijk verplicht tot het opstellen van een begroting. De politiebegroting voor het dienstjaar 2021 werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het ontwerp van de politiebegroting na wijziging voor het dienstjaar 2021 dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit ontwerp wordt u heden ter bespreking voorgelegd en bestaat uit het begrotingsboek, het verslag bevattende een synthese van de begroting, het advies van de begrotingscommissie en het meerjarig financieel beleidsplan.

Het tijdelijk prefinancieren van buitengewone uitgaven met eigen beschikbare middelen kan financiële voordelen opleveren voor de politiezone. Terzake bepaalt omzendbrief BB 2006/09 van 20 juli 2006 onder rubriek I, afdeling B. Bijzondere instructies, punt 4.4.1. De leningen, dat de gemeenteraad, in afwachting van het effectief opnemen van de leningen en op voorwaarde dat de gemeente over voldoende financiële middelen beschikt, per investeringsdossier een afzonderlijke beslissing mag nemen tot prefinanciering met eigen middelen. Om praktische redenen wordt voorgesteld om de gemeenteraad in deze context een algemene beslissing te laten nemen bij de vaststelling van deze begrotingswijziging.

Besluit

Artikel 1

Stelt de wijzigingen nr. 1 - Gewone Dienst - en nr. 2 - Buitengewone Dienst - van de politiebegroting voor het dienstjaar 2021 vast, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Stelt de gewone begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2021, inclusief de vorige dienstjaren, na wijziging, vast

in ontvangsten op : 141.603.456,82 euro
in uitgaven op : 126.648.621,00 euro
geraamd algemeen begrotingsresultaat :    14.954.835,82 euro

Artikel 3

Stelt de buitengewone begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2021, inclusief de vorige dienstjaren, na wijziging, vast

in ontvangsten op : 28.075.322,81 euro
in uitgaven op : 28.075.322,81 euro
geraamd algemeen begrotingsresultaat :               0,00 euro

Artikel 4

Geeft toelating om buitengewone uitgaven, die met leningen worden gefinancierd, te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone dit toelaat.

Artikel 5

Onderwerpt dit besluit aan het advies en de goedkeuring van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de goedkeuring van de Vlaamse regering.