Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00702 - Nieuw Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiƫn en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00702 - Nieuw Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging - Goedkeuring 2021_GRMW_00702 - Nieuw Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Soms beslist de Stad Gent dat een bestaande straatnaam en als gevolg daarvan een aantal huisnummers dienen te wijzigen. Dit kan zijn in functie van de openbare veiligheid, bij een integrale heraanleg van een omgeving, uit historisch belang enz. Ten gevolge deze beslissing van de Stad dringen zich dus een aantal aanpassingen van adressen op. Deze adreswijzigingen brengen noodzakelijkerwijs ook administratieve taken met zich mee dewelke leiden tot een zekere last in hoofde van de burgers en rechtspersonen dewelke gedomicilieerd dan wel een vestigingseenheid hebben op het betrokken adres.

De betrokken burgers dienen hun domicilie te laten aanpassen op hun e-ID, eventueel briefpapier, visitekaartjes en ander drukwerk aan te passen en dienen deze wijziging verder te communiceren, opdat iedereen die dit moet weten op de hoogte wordt gesteld van de wijziging.

Voor rechtspersonen heeft deze wijziging een grotere impact gezien zij niet alleen alle klanten op de hoogte moeten brengen maar ook een aantal extra verplichte administratieve formaliteiten in orde dienen te brengen zoals bijvoorbeeld de wijziging van het adres in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of andere afgeleide kosten hebben zoals aanpassen drukwerk en website, publiciteitsaffiches ...

Het spreekt voor zich dat dergelijke administratieve lasten een zekere kost met zich meebrengen. De Stad Gent wenst derhalve een eenmalige forfaitaire vergoeding toe te kennen aan alle gezinnen en rechtspersonen dewelke worden geconfronteerd met een ambtshalve adreswijziging waarbij ofwel de straatnaam wordt gewijzigd, dan wel een huisnummer wordt gewijzigd ten gevolge van een aanpalende ambtshalve straatnaamwijziging of een vaststelling van een nieuwe straatnaam.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om het ‘Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging’ goed te keuren.

Rekening houdende met het feit dat er sinds begin dit jaar een aantal belangrijke ambtshalve adreswijzigingen zijn doorgevoerd dewelke een significante impact en welbepaalde administratieve lasten met zich meebrachten voor de betrokken gezinnen en rechtspersonen, is het aangewezen om dit reglement reeds in werking te laten treden op 1 januari 2021. Op deze manier voorzien we dat ook deze burgers en rechtspersonen, die recent werden geconfronteerd met een ambtshalve adreswijziging, recht hebben op een vergoeding in het kader van dit reglement.

De Dienst Burgerzaken en de Dienst Economie zijn belast met de controle van/het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het ‘Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging’, zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 januari 2021.