Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00701 - Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2021 - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00701 - Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2021 - Wijziging 2021_GRMW_00701 - Hulpverleningszone Centrum - dotaties van de Stad Gent voor het dienstjaar 2021 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.

Voorgestelde uitgaven

€ 35.575.568,90

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 23 oktober 2020 de begrotingsopmaak voor het dienstjaar 2021 goedgekeurd.
Voor de Stad Gent waren de in deze begroting opgenomen dotaties als volgt, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 oktober 2020:

  • voor exploitatie: 36.168.193,13 euro
  • voor investeringen: 3.812.683,53 euro
  • bijdrage voor de pensioenen: 237.500,00 euro

Nu ligt bij de hulpverleningszone de begrotingswijziging voor. Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum op 26 mei 2021 het ontwerp van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 goed. De definitieve goedkeuring door de zoneraad is voorzien op 23 juni 2021.

Ten opzichte van de initiële begroting zijn in deze begrotingswijziging lagere exploitatiedotaties van de gemeenten - en dus ook van de Stad Gent - voorzien, dit dankzij de toekenning van bijkomende federale middelen en een aanpassing van de personeelsuitgaven aan de verwachte invulling van de personeelsbehoeften voor het jaar 2021. De gemeentelijke dotaties voor investeringen bij de zone zijn ook lichtjes naar beneden bijgesteld. Tot slot wordt in de voorliggende begrotingswijziging van de hulpverleningszone het begrotingsresultaat 2020 volledig naar de gemeenten geristorneerd in verhouding tot hun bijdragen (m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2020). Dit ristorno is voor de Stad Gent iets groter dan voorzien in het budget van de stad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraden van de gemeenten van de zone. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor het jaar 2021 door de stad Gent volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

  • voor exploitatie: 34.329.001,91 euro (delta: -1.839.191,22 euro)
  • voor investeringen: 3.677.856,59 euro (delta: -134.826,94 euro)
  • bijdrage voor de pensioenen: 237.500,00 euro (delta: 0 euro)

Verder wordt in de voorliggende begrotingswijzing van de zone het ristorno van het begrotingsresultaat van het jaar 2020 voor de Stad Gent volgens de geldende verdeelsleutel vastgesteld op het volgende bedrag:

  • ristorno (minsubsidie op uitgavekredieten): - 2.668.789,60 euro (delta: - 366.614,60 euro)

De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 definitief te kunnen goedkeuren.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.

Overzicht van de uitgaven

5620009025 (2021/INT/351360000/6491300/NIET_RELEVANT): 34.329.001,91 euro
5621005471 (2022/INT/3513600PO/6641300/NIET_RELEVANT): 3.677.856,59 euro
5620009026 (2021/INT/351360001/6491300/NIET_RELEVANT): 237.500,00 euro

ristorno begrotingsresultaat (2021/INT/3513600RI/6491300/NIET_RELEVANT): - 2.668.789,60 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35237 Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

Besluit

Artikel 1

Wijzigt de dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2021, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 oktober 2020, als volgt:

  • voor exploitatie: 34.329.001,91 euro
  • voor investeringen: 3.677.856,59 euro
  • bijdrage voor de pensioenen: 237.500,00 euro

Artikel 2

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.