Terug
Gepubliceerd op 08/06/2021

2021_GRMW_00767 - Politiezone Gent - benoemende en aanwervende overheid - delegatie - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00767 - Politiezone Gent - benoemende en aanwervende overheid - delegatie - Goedkeuring 2021_GRMW_00767 - Politiezone Gent - benoemende en aanwervende overheid - delegatie - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 48, 53, 54 en 56;
  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);
  • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 56, tweede lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Meer en meer dient te worden vastgesteld dat snelheid cruciaal is in de benoemings- en aanwervingsprocedure van de medewerkers van de politiezone Gent.

Dit uiteraard in de eerste plaats om de uitstroom zo snel mogelijk te ondervangen. Om een goede en veilige uitvoering van alle operationele taken (bv. interventiewerking, wijkwerking) te garanderen, dient de getalsterkte van de zone immers op peil te worden gehouden en de instroom dus snel op de uitstroom te volgen. 

Daarnaast kan echter ook worden opgemerkt dat de zone naast bepaalde kandidaten grijpt omdat de kandidaten, voorafgaand aan het treffen van het gemeenteraadsbesluit, reeds aangewezen zijn in een ander politiekorps. Zo waren er in 2020 bijvoorbeeld 3 inspecteurs die verzaakten voor een betrekking bij de interventiedienst omdat ze reeds waren aangewezen in een ander politiekorps. In 2021 is er tot op heden reeds 1 inspecteur die om die reden verzaakte voor een betrekking bij de interventiedienst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In 2013 werd in artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus de mogelijkheid ingevoerd om de benoemings- en aanwervingsbevoegdheid te delegeren van de gemeenteraad naar de burgemeester. De memorie van toelichting stelt hieromtrent het volgende: “De bedoeling is een administratieve vereenvoudiging van de benoemings- en aanwervingsprocedure op het lokale niveau. Thans moet immers de gemeente- of politieraad alle personeelsleden benoemen of aanwerven, met uitzondering van de hogere officieren die door de Koning worden benoemd. Gelet op het gering aantal vergaderingen van de gemeente- of politieraad, impliceert dit dat de benoemingen of aanwervingen van personeelsleden soms nodeloos worden vertraagd, te meer gelet op het feit dat de benoeming of de aanwerving van personeelsleden door de gemeente- of politieraad vaak een louter formele bevestiging van het resultaat van de selectieprocedure inhoudt.”

Voornoemde delegatie werd wel aan de volgende voorwaarden verbonden:

  • de delegatie betreft enkel de benoemingen en aanwervingen in betrekkingen van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten van politie, van het basiskader en van het middenkader. De hoofdcommissarissen van politie worden door de Koning benoemd en voor de benoemingen van de commissarissen van politie blijft de gemeenteraad hoe dan ook bevoegd; 
  • de delegatie heeft enkel betrekking op benoemingen en aanwervingen waarbij het niet de bedoeling is om af te wijken van de rangorde die opgesteld werd op basis van de selectieprocedure (bv. door de selectiecommissie). Indien het de bedoeling is om van die rangorde af te wijken, blijft de gemeenteraad bevoegd; 
  • de delegatie geldt enkel voor de lopende legislatuur en moet dus, indien gewenst, per legislatuur hernieuwd worden.

Dergelijke delegatie zou de instroom in de zone (aanzienlijk) kunnen versnellen. In het raam van de mobiliteit is het immers zo dat een nieuw aangeworven medewerker pas effectief in de zone kan instromen op de eerste dag van de tweede referentieperiode die volgt op de datum van de aanwijzing voor de betrekking. De tijdswinst van de delegatie in het raam van de mobiliteit kan concreet worden verduidelijkt aan de hand van de volgende voorbeelden:

  • De aanwijzing in het raam van een selectieprocedure die midden februari afgerond wordt, wordt ten vroegste in de raad van maart geagendeerd. Indien de aanwijzing door de raad in maart plaatsvindt, kan de laureaat onze zone vervoegen op 1 juli. Indien de burgemeester de laureaat nog in februari aanwijst, kan hij/zij de zone reeds op 1 mei vervoegen.
  • De aanwijzing in het raam van een selectieprocedure die midden juni afgerond wordt, wordt ten vroegste in de raad van september geagendeerd. Indien de aanwijzing door de raad in september plaatsvindt, kan de laureaat onze zone vervoegen op 1 januari. Indien de burgemeester de laureaat nog in juni aanwijst, kan hij/zij de zone reeds op 1 september vervoegen. Maar ook indien in dit geval een aanwijzing door de burgemeester pas in juli of augustus zou plaatsvinden, zou de laureaat de zone al op 1 november kunnen vervoegen.   

Het is ter zake wel belangrijk om te benadrukken dat de beslissing om een betrekking al dan niet vacant te verklaren, tot de bevoegdheid van de gemeenteraad blijft behoren.

Bovendien zal er driemaandelijks, te weten in maart, juni, september en december, een rapportage aan de gemeenteraad plaatsvinden betreffende de ingevolge deze bevoegdheidsdelegatie getroffen benoemings- en aanwervingsbesluiten.

Besluit

Artikel 1

Keurt goed dat de bevoegdheid om de leden van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten van politie, van het basiskader en van het middenkader  te benoemen en aan te werven, gedurende deze legislatuur, wordt gedelegeerd naar de burgemeester.