Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_GRMW_00787 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00787 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring 2021_GRMW_00787 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020, van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien voor aanslagjaar 2020. Bij latere raadsbesluiten werden enkele gerichte uitbreidingen van vrijstellingen voorzien tot maximaal einde 2020. 

Wat terrasinnames betreft, werd reeds bij raadsbesluit van 27 april 2021 voor aanslagjaar 2021 en 2022 in een verlenging van de vrijstelling van de terrasbelasting voorzien tot 15 april 2022. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De getroffen sectoren waaronder de horeca- en culturele sector blijven ernstige hinder ondervinden van de aanhoudende federale maatregelen en algemene gezondheidstoestand.  

Naast andere flankerende maatregelen, staat de gemeenteraad daarom als bijkomende ondersteunende maatregel een afwijking toe van de belasting op privatieve innames tot 15 april 2022.

Naar analogie van de terrasbelasting wordt de aangifteplicht voor aanslagjaar 2021 opgeheven, en voor aanslagjaar 2022 verlengd tot 30 juni 2022. Op die manier kan met een mogelijke evaluatie in voorjaar 2022, rekening worden gehouden in het ontwerp van het aangifteformulier.

De afwijkingen zoals vermeld in de beslissing in artikel 1 en artikel 2 van voorliggend gemeenteraadsbesluit, worden in een addendum bij het  belastingreglement toepasselijk op aanslagjaar 2021 opgenomen.

De afwijkingen zoals vermeld in de beslissing in artikel 3 en 4 voor voorliggend gemeenteraadsbesluit worden in een addendum bij het belastingrelgement toepasselijk op aanslagjaar 2022 opgenomen.

De Teams Belastingen van het Departement Financiën zijn belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten


Dienst Belasting/Retributie Budgetplaats 20212022
Belastingen Economie+ Inname Openbaar Domein - 7360300
- 67.165,72-19.888,32 


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35508 Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Scheldt de belasting kwijt op de inname van het openbaar domein voor aanslagjaar 2021.

Artikel 2

Heft de aangifteplicht op voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' voor het aanslagjaar 2021.

Artikel 3

Vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein met zeven vierentwintigsten voor alle innames tot 15 april 2022.

Artikel 4

Verlengt de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.