Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_GRMW_00781 - Politieverordening Burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00781 - Politieverordening Burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging 2021_GRMW_00781 - Politieverordening Burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1.

Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 4 juni 2021, in het bijzonder artikel 13

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40 § 3

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In toepassing van artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet werd op 30 november 2020 een "Tijdelijke politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" genomen. Deze politieverordening werd bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020. Betrokken politieverordening omvatte de toenmalige regels die door de federale overheid werden opgelegd. 

Met het ministerieel besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 wordt de eerste fase van het zomerplan ingevoerd. Op basis van de gunstige evolutie in de gezondheidssituatie, heeft het Overlegcomité immers beslist om de federale coronamaatregelen stelselmatig te versoepelen en af te bouwen. De eerste fase van deze versoepelingen treedt in werking op 9 juni 2021 en zal gelden tot en met 30 juni 2021.

Markten kunnen nog steeds enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mits naleving van de regels die reeds golden voor de markten, maar vanaf 9 juni 2021 worden ook enkele versoepelingen doorgevoerd. Zo kunnen ook  jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten plaatsvinden en geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de markt. Bezoekers mogen vanaf 9 juni 2021 worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft, de marktkramers kunnen ook vanaf 9 juni 2021 voeding of dranken aanbieden mits naleving van de regels voor de horeca.

Het ministerieel besluit van 4 juni 2021 vereist hiervoor een voorafgaande toelating, waarbij het de taak is van de bevoegde lokale overheid om de markten op een veilige manier te laten doorgaan. 

 De toegang tot de markten dient op dusdanige wijze te worden georganiseerd opdat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bedoeld in het tweede lid van artikel 13 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de ″Gids voor de opening van de handel”.

Artikel 8, § 1, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten stelt uitdrukkelijk dat de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten wordt geregeld bij gemeentelijk reglement, goed te keuren door de gemeenteraad.

Op grond van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester, in uitzonderlijke omstandigheden, tijdelijk optreden in de plaats van de gemeenteraad.

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Het bestrijden van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 dient te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel. De nieuwe maatregelen treden in werking op 9 juni 2021, de continuïteit van de markten dient gewaarborgd te blijven waarbij tevens de organisatie hiervan dient te worden aangepast aan de nieuwe federale coronamaatregelen. Aangezien de eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad pas voorzien is op 21 juni 2021, kan het voorzien in de nodige veiligheidsmaatregelen teneinde een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en de veiligheid van zowel de marktkramers als de bezoekers te garanderen, geen verder uitstel verdragen en is een dringend optreden door de burgemeester vereist.

Voornoemde maatregelen zijn absoluut noodzakelijk teneinde de openbare gezondheid te vrijwaren en een vlot en veilig verloop van de markten te bewerkstelligen dit met een maximale beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus.

Onderhavige politieverordening houdt tevens de door artikel 13, eerste lid, van het huidig ministerieel besluit voorziene toelating in voor het laten doorgaan van de markten onder de in voornoemd artikel voorziene voorwaarden.

Indien één van voornoemde voorwaarden niet wordt nageleefd, zal de toelating hiertoe met onmiddellijke ingang worden opgeheven.

Onderhavige politieverordening treedt in werking op 9 juni 2021. De "Tijdelijke politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" genomen op 30 november 2020 en bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020, wordt hierdoor met ingang van 9 juni 2021 opgeheven.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat dergelijke politieverordening van de burgemeester op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad moet worden bekrachtigd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de "Politieverordening Burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van de openbare markten teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken", genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet op 08 juni 2021 .