Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_GRMW_00780 - Politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van kermissen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00780 - Politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van kermissen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging 2021_GRMW_00780 - Politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van kermissen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1

Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 4 juni 2021, in het bijzonder artikel 13


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 40, §3

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gelet op de snelle stijging van de besmettingscijfers heeft de federale regering met het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 een aantal eerdere versoepelingen teruggedraaid en werden er opnieuw strengere maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Eén van die maatregelen was het sluiten voor het publiek van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, met inbegrip van onder meer de kermissen.

Ondertussen draait de vaccinatiecampagne op volle toeren, tekent zich een duidelijke dalende trend af in alle COVID-indicatoren (positiviteitsratio, incidentieniveaus en reproductiewaarde) en worden de federale coronamaatregelen stelselmatig versoepeld en afgebouwd. 

Met het ministerieel besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 worden dan ook weer kermissen toegelaten, en dit vanaf 9 juni 2021 en na voorafgaande toelating door de bevoegde gemeentelijke overheid. 

Nu het opnieuw kan, zouden de eerste kermissen op het Gentse grondgebied reed van start gaan op 11 juni 2021 (in Drongen en Zwijnaarde). Zoals aangehaald, vereist het ministerieel besluit van 4 juni 2021 hiervoor een voorafgaande toelating. Bovendien worden een aantal voorwaarden opgelegd teneinde de kermissen op een veilige manier te kunnen organiseren en is het de taak van de bevoegde lokale overheid om de toegang tot de kermissen op dusdanige wijze te organiseren zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bedoeld in het tweede lid van artikel 13 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de ″Gids voor de opening van de handel”.

Artikel 8, § 1, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten stelt uitdrukkelijk dat de organisatie van kermisacitiviteiten op de openbare kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement, goed te keuren door de gemeenteraad.

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Het bestrijden van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 dient te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel. Aangezien de eerste kermissen reeds van start gaan op 11 juni 2021 en de eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad pas voorzien is op 21 juni 2021, kan het voorzien in de nodige veiligheidsmaatregelen teneinde een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en de veiligheid van zowel de kermisuitbaters als de bezoekers te garanderen, geen verder uitstel verdragen en is een dringend optreden door de burgemeester vereist.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat dergelijke politieverordening van de burgemeester op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad moet worden bekrachtigd.

Activiteit

ACP1511 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de "Politieverordening burgemeester met maatregelen voor een veilige organisatie van kermissen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken", genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet op 08 juni 2021.