Terug
Gepubliceerd op 10/06/2021

2021_GRMW_00783 - Politieverordening tot aanpassing van de verplichting tot het dragen van een mondmasker op welbepaalde plaatsen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 14/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00783 - Politieverordening tot aanpassing van de verplichting tot het dragen van een mondmasker op welbepaalde plaatsen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging 2021_GRMW_00783 - Politieverordening tot aanpassing van de verplichting tot het dragen van een mondmasker op welbepaalde plaatsen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 40.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het dragen van een mondmasker, of een alternatief in stof, speelt een belangrijke rol in de strategie ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Het ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voerde de verplichting in voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof in bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. Met navolgende wijzigingen aan het ministerieel besluit op 24 en 28 juli 2020 werd die verplichting steeds verder uitgebreid. 

Om de mondmaskerverplichting te implementeren in Gent, en uitvoering te geven aan de opeenvolgende wijzigingen aan het ministerieel besluit van 30 juni 2020, werden door de (waarnemend) burgemeester en de gemeenteraad reeds verschillende  politieverordeningen uitgevaardigd waarmee een mondmaskerverplichting werd ingevoerd voor bestuurders en passagiers bij individueel bezoldigd personenvervoer, in de recyclageparken, op welbepaalde drukbezochte plaatsen (centrumstraten, evenementen, in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouw) en in de nabijheid van de schoolpoorten. Op grond van de opeenvolgende ministeriële besluiten komt het immers aan de bevoegde lokale overheid toe om de private of publieke druk bezochte plaatsen aan de duiden waar een mondmaskerplicht geldt.

Al die verordeningen werden in de gemeenteraad van 25 januari 2021 samengebracht en gecoördineerd in de "Nieuwe politieverordening houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker op welbepaalde plaatsen teneinde de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken".

Ondertussen draait de vaccinatiecampagne op volle toeren, tekent zich een duidelijke dalende trend af in alle COVID-indicatoren (positiviteitsratio, incidentieniveaus en reproductiewaarde) en worden de federale coronamaatregelen stelselmatig versoepeld en afgebouwd. 

In het licht van die versoepelingen vond op maandag 31 mei 2021 een overleg plaats met de adviserende medische experten waarbij de lokale regels inzake de mondmaskerplicht onder de loep werden genomen. De consensus op dit overleg was dat een algemene mondmaskerverplichting op het openbaar domein in open lucht in de huidige stand van de pandemie weinig zinvol is bij een normale interactie. Wel blijft de nodige voorzichtigheid geboden en moet er aandacht blijven gaan naar het bewaren van de nodige afstand.

Om de lokale situatie in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandigheden en inzichten, drong een aanpassing van de voormelde politieverordening die op 25 januari 2021 door de gemeenteraad werd goedgekeurd zich op. Het dragen van een mondmasker wordt immers door veel burgers als hinderlijk of storend ervaren, zeker nu de buitentemperaturen verder oplopen, zodat enig uitstel op lokaal vlak, waar federaal sterk wordt versoepeld, als onredelijk voorkwam.

Daarom heeft de burgemeester op 9 juni 2021, in toepassing van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet, met een politieverordening de lokale mondmaskerplicht aangepast en werd de politieverordening van 25 januari 2021 opgeheven. Zoals ook de versoepelingen vervat in het ministerieel besluit van 4 juni 2021 trad ook de die politieverordening in werking op 9 juni 2021.

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd. Het bestrijden van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 en de verdere evolutie van de epidemiologische situatie (tezamen met de vaccinatiecampagne) dient te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel en verklaart waarom niet gewacht kon worden tot de gemeenteraad van 21 juni 2021.

Meer concreet werd er besloten (rekening houdende met hogere regelgeving waar lokaal niet van kan worden afgeweken) dat:

- in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen een mondmaskerplicht blijft gelden, als druk bezochte plaats in de zin van artikel 25, tweede lid, 6°, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020;

- het winkelwandelgebied en drukke straten wordt teruggebracht tot de as Veldstraat - Langemunt volgens het plan in bijlage gelet op de drukte in die straten. De mondmaskerplicht geldt er enkel voor voetgangers (en dus niet langer voor fietsers, tenzij zij zich met de fiets aan de hand verplaatsen langs deze as);

- de mondmaskerplicht aan de schoolpoorten behouden blijft tot het eind van het schooljaar (mede gelet op de hogere incidentie in de leeftijdsgroep van de scholieren);

- de mondmaskerplicht voor ceremonies, levensbeschouwelijke bijeenkomsten, evenementen, voorstellingen en wedstrijden behouden blijft (want federaal opgelegd in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en behouden met de laatste wijziging met het ministerieel besluit van 4 juni 2021);

- de mondmaskerplicht voor statische betogingen waarbij de afstand tussen de deelnemers wordt gegarandeerd wordt opgeheven, maar voor dynamische betogingen, die door het ministerieel besluit van 4 juni 2021 opnieuw worden toegelaten, blijft een mondmasker verplicht net omwille van het dynamische karakter dat de naleving van de social distancing bemoeilijkt;

- de mondmaskerplicht voor de leefstraten en de recyclageparken wordt opgeheven;

- de mondmaskerplicht in taxi's blijft behouden gelet op de kleine en besloten ruimte.

Daarnaast blijft eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, behoudens de uitzonderingen voorzien in artikel 23, §§ 2 en 4, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, zoals laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 4 juni 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat dergelijke politieverordening van de burgemeester op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad moet worden bekrachtigd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de burgemeester "tot aanpassing van de verplichting tot het dragen van een mondmasker op welbepaalde plaatsen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" van 9 juni 2021.