Terug
Gepubliceerd op 15/04/2021

Agenda  commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • IR 1.

  2021_MV_00200 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Aanpak van straatraces

 • IR 2.

  2021_MV_00203 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: openluchthuwelijken

 • IR 3.

  2021_MV_00206 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Opnieuw heibel in de Blaarmeersen

 • IR 4.

  2021_MV_00223 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Politie Gent - Software om processen-verbaal te analyseren

 • IR 5.

  2021_MV_00224 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Bodycams voor de Gentse politie

 • IR 6.

  2021_MV_00235 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Goed zichtbare huisnummers

 • * Toelichting: demografische cijfers. (met bijlagen voor de raadsleden)

 • * Toelichting: masterstudie nieuwbouw Politiezone Gent. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 1.

  2021_GRMW_00440 - Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis - Goedkeuring

  De huidige coronamaatregelen beperken het aantal aanwezigen bij een huwelijksceremonie in het stadhuis tot 15 personen. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat het Overlegcomité beslist om in buitenlucht een huwelijksceremonie met 50 personen toe te laten.

  Van zodra het Overlegcomité het toelaat om in buitenlucht een huwelijk met meerdere mensen toe te laten en er binnen nog een beperking van minder dan 50 personen geldt is het aangewezen om de mogelijkheid te bieden aan de koppels om in buitenlucht te huwen. 

  Om die reden vragen we de goedkeuring aan de Gemeenteraad om Hotel d'Hane Steenhuyse, Veldstraat 55 te Gent, ook aan te wijzen als locatie om huwelijken te voltrekken. 

 • 2.

  2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' te wijzigen, met ingang van 1 juni 2021.

  Het betreft een vrijstelling ingevolge wijziging van het 'Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent’, en een verduidelijking van de tariefaanrekening.

 • 3.

  2021_GRMW_00444 - Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen mbt belastingen op de nachtwinkels en drankslijterijen open na 1u goed te keuren omwille van de federale corona-maatregelen.

 • 4.

  2021_GRMW_00445 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen mbt de belasting op het verstrekken van logies goed te keuren met het oog op de federale corona-maatregelen.

 • 5.

  2021_GRMW_00446 - Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' te wijzigen, met ingang van 1 mei 2021.

 • 6.

  2021_GRMW_00447 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen m.b.t. de terrasbelasting goed te keuren ter ondersteuning van de lokale economie getroffen door de federale coronamaatregelen:

  • een kwijtschelding van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft.
  • een opheffing van de aangifteplicht voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2021.
  • een vermindering van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft, met zeven vierentwintigsten.
  • een verlenging van de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.
 • 7.

  2021_GRMW_00378 - Principiële vaststelling van de naam 'Yvonne Fontainestraat' voor de nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Yvonne Fontainestraat' principieel vast te stellen voor de nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker.

 • 8.

  2021_GRMW_00448 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2020 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapporteringen door het college van burgemeester en schepenen voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 4de kwartaal 2020.
 • 9.

  2021_GRMW_00452 - Politie - Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - erratum van de tweede mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 4 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in het erratum van de tweede mobiliteitscyclus van 2021:

  - 2 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Stafdienst
  1 Perswoordvoerder
  Consulent
  Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
  1 Adjunct diensthoofd
  Adviseur


  - 2 betrekkingen in het operationeel kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Lokale Recherchedienst
  1 Adjunct diensthoofd
  Commissaris van politie
  Lokale Recherchedienst
  1 Hoofdinspecteur van politie - Ecofin (specialist boekhouden)
  Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie
 • 10.

  2021_GRMW_00455 - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe personeelsformatie, die de personeelsformatie van de Politiezone Gent van 2013 zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 24 juni 2013 en gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 24 april 2017 vervangt, goed te keuren. De nieuwe personeelsformatie telt 1.181 personeelsleden van het operationeel kader en 241 personeelsleden van het administratief en logistiek kader.

  Tevens wordt gevraagd de aanpassing aan de weging en indeling in klassen van de functie van het niveau A van de Politiezone Gent goed te keuren.

  Tenslotte wordt gevraagd kennis te nemen van het nieuwe organogram van de Politiezone Gent.

 • 11.

  2021_GRMW_00456 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - Intekening - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de intekening op de raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - die de Stad Gent sloot met Mobility + cvba, Poortakkerstraat 32/302 te 9051 Sint-Denijs-Westrem.

  De totale raming van de opdracht bedraagt € 74.494,04 + € 15.643,75 (21% btw) = € 90.137,79.

 • 12.

  2021_GRMW_00457 - Overheidsopdracht van werken - Herinrichting eetzaal Interventiedienst - 2021/3332 - Bestek - Vaststelling

 • 13.

  2021_GRMW_00458 - Overheidsopdracht van diensten - Masterplan politiesite Groendreef - Voorbereiding buurtcommunicatie - Procedure en voorwaarden - Vaststelling - Goedkeuring

 • 14.

  2021_GRMW_00459 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent, raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid en raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse Overheid - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de intekening op de raamovereenkomsten Procurement 2016 R3 007 van de federale politie, SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent, FORCMS-VUV-101 van de federale overheid en 2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse overheid .


  Het betreft de levering van 23 voertuigen en 3 motorfietsen.
  De totale kostprijs wordt geraamd op 1.350.000 euro (21 % btw incl.).

 • 15.

  2021_GRMW_00438 - Rapport klachtenbehandeling Stad Gent en OCMW Gent 2020 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van de Stad en het OCMW Gent over de periode januari - december 2020.

 • 16.

  2021_GRMW_00439 - Nieuw Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de stadsdiensten van de Stad Gent', zoals goedgekeurd in zitting van 26 november 2007, op te heffen m.i.v. 1 juli 2021, en een nieuw 'Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 juli 2021.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van het OCMW Gent', zoals goedgekeurd in zitting van 9 juni 2009, op te heffen m.i.v. 1 juli 2021, en een nieuw 'Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 juli 2021.

 • 17.

  2021_GRMW_00460 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2020 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapporteringen door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 4de kwartaal 2020.
 • 18.

  2021_GRMW_00472 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het zichtbaar gebruik van tijdelijk vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl. grondgebied Politiezone Gent in het kader van het coronavirus - COVID 19 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een principiële toestemming te verlenen aan de vraag van de Politiezone Gent om tot zichtbaar gebruik van tijdelijke vaste camera' s te mogen overgaan op een niet-besloten plaats, zijnde het ganse grondgebied van de Politiezone Gent, en dit voor de periode 30 april 2021 t.e.m. 31 oktober 2021  voor het optimaal beheren, opvolgen, optreden en handhaven van de opgelegde maatregelen in het kader van het coronavirus - COVID 19 en voor het optimaal beheer van de te verwachten belangrijke inname van de openbare ruimte.

 • 19.

  2021_GRMW_00436 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A 2021-0506/HD) - Goedkeuring

 • 20.

  2021_GRMW_00437 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A 2021-0497/HD) - Goedkeuring

 • 21.

  2021_GRMW_00449 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 inspecteur van politie in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming

 • 22.

  2021_GRMW_00450 - Operationeel kader - Verzaking aan de indiensttreding van 1 hoofdinspecteur van politie in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 - Kennisneming

 • 23.

  2021_GRMW_00451 - Administratief en logistiek kader - Uitdiensttreding via externe werving - Kennisneming

 • 24.

  2021_GRMW_00453 - Operationeel kader - Uitdiensttreding via mobiliteit - Wijziging

 • 25.

  2021_GRMW_00454 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen via mobiliteit - Kennisneming