Terug
Gepubliceerd op 13/04/2021

2021_GRMW_00455 - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GRMW_00455 - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00455 - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), in het bijzonder artikel 47, eerste lid;
 • De Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, in het bijzonder artikelen 2, 16°, 29, tweede lid, 34 en 47bis;
 • Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder artikelen II.III14, VII.IV.29 tot en met VII.IV.31, XI.II.3quater en XI.III.12bis, tweede lid;
 • Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
 • Het Koninklijk Besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;
 • Het Koninklijk Besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;
 • Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;
 • De Ministeriële Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking;
 • Het Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 houdende het voorstel van de nieuwe personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 • Het Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent zoals goedgekeurd in de gemeenteraadzitting van 24 juni 2013;
 • Het Gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 tot aanvulling van de personeelsformatie van Politiezone Gent;
 • Het Gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2020 tot aanvulling van de personeelsformatie van Politiezone Gent inzake de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent.

Voorgestelde uitgaven

€ 895.604,49

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 47,eerste lid;
 • Het Ministerieel Besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het ontwerp van personeelsformatie dat ter goedkeuring wordt voorgelegd, is een theoretische capaciteit die berekend is in functie van de uitvoering van de zeven basisfunctionaliteiten (wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en lokaal onderzoek, handhaving van de openbare orde en verkeer) zoals voorzien in de ministeriële omzendbrief PLP 10. De omzendbrief concretiseert de passage uit het Octopusakkoord van 23 mei 1998 volgens dewelke enkel de lokale politie instaat voor de gehele basispolitiezorg en dat zij dus zodanig moet worden georganiseerd en over de nodige middelen moet beschikken om onder haar verantwoordelijkheid de basispolitiezorg te kunnen verzekeren. Daarnaast moet het korps de nodige personele middelen voorzien voor een kwalitatieve uitvoering van de vele ondersteunende taken.

De formatie van de Politiezone Gent is sinds vier jaar, meer bepaald sinds het voorjaar van 2017, ongewijzigd.

Ingevolge de oprichting van de dienst gespecialiseerde ondersteuning binnen de directie operaties moet de bestaande formatie sowieso worden gewijzigd. Hoewel initieel slechts een beperkte aanpassing werd beoogd, klonk binnen de zone steeds luider de vraag om de gehele formatie te evalueren. Gelet op de snel veranderende samenleving en de aan die veranderingen gekoppelde bijkomende/gewijzigde eisen en verwachtingen ten opzichte van de politiediensten in het algemeen en onze zone in het bijzonder, dringen meerdere aanpassingen aan de formatie zich immers op om alzo een meer optimale werking van onze zone te garanderen.

Aangezien in het raam van de aanpassingen van de formatie ook een aantal betrekkingen van het niveau A werden geschrapt en een aantal andere betrekkingen van het niveau A werden voorzien, dient ook de besluitvorming inzake de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent te worden aangepast.

Om een zo volledig en duidelijk mogelijk beeld te scheppen, wordt ook het nieuw organogram ter kennisgeving voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

A - Toelichtingen betreffende de wijzigingen aan de personeelsformatie

Er valt te benadrukken dat het voorliggende ontwerp van personeelsformatie geen uitbreiding van de huidige formatie tot gevolg heeft. Dit betekent concreet dat het aantal op de formatie voorziene betrekkingen niet verhoogd wordt. De formatie voorziet dus nog steeds in totaal 1422 betrekkingen. Er zijn wel een aantal verschuivingen tussen de diensten, tussen het operationeel en het administratief kader, tussen de verschillende graden, …

Het ontwerp van personeelsformatie voorziet 1181 betrekkingen van het operationeel kader en 241 betrekkingen van het administratief en logistiek kader.

Het voorliggend ontwerp is in overeenstemming met de in het koninklijk besluit van  7 december 2001 opgenomen formatienormen.

De aanpassingen kunnen als volgt worden samengevat:

    1) Oprichting van de dienst gespecialiseerde ondersteuning (DGO)

DGO groepeert enkele gespecialiseerde teams, met name de teams COPS, geweldsbeheersing en bewapening, nood- en interventieplanning (NIP), wapenregister en het hondenteam. Voor de oprichting van DGO bevonden deze teams zich in de dienst openbare orde beheer (DOOB) en de interventiedienst (ID). Het spreekt dan ook voor zich dat een aantal betrekkingen van die diensten werden overgeheveld naar DGO. Daarnaast wordt er ook reeds voorzien in een versterking van DGO met 6 operationele medewerkers.

    2) Versterking van de informatiegestuurde werking

De informatiegestuurde politiewerking wint de laatste jaren meer en meer aan belang. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien informatie de kern van het politiewerk vormt. Een goede informatiehuishouding (ordenen, toegankelijk maken/beschikbaar stellen, up-to-date houden en archiveren van informatie) is derhalve onontbeerlijk voor het uitvoeren van goed politiewerk en het nemen van de gepaste beslissingen en maatregelen. Zoals ook blijkt uit het zonaal veiligheidsplan, wenst onze zone dan ook haar slagkracht te versterken door haar informatiegestuurde werking nog verder te optimaliseren. Om die noodzakelijke optimalisatie te verwezenlijken werden de formaties van zowel de dienst informatie, analyse en kennisbeheer (DIAK) als de dienst ICT (ICT) herbekeken. Er werd hierbij specifiek nagegaan welke graden het best tegemoet komen aan de door de betrokken diensten ervaren behoeften. 

In dit raam voorziet onze zone ook het informatiehuis office 365. Dit informatiehuis vereist, naast een aantal bestaande betrekkingen, ook 3 nieuw te creëren betrekkingen (2 binnen DIAK en 1 binnen ICT).

    3) Versterking van de interventiedienst

Aangezien zowel ID als de dienst zonale sturing (DZS) werkzaam zijn binnen de functionaliteit ‘interventie’, werd vanuit optimalisatie-overwegingen besloten om die twee diensten samen te voegen. Hiertoe wordt binnen ID een afdeling zonale sturing voorzien. De formaties van de beide diensten werden samengeteld om de nieuwe formatie van ID te bepalen. Bovendien dient te worden vastgesteld dat de interventieopdrachten binnen onze zone de laatste jaren sterk zijn toegenomen. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de steeds complexer wordende maatschappij waardoor ook in het straatbeeld de psychosociale kwetsbaarheid meer tot uiting komt. Vermoedelijk zijn de dagelijkse incidenten, al dan niet met geweld en/of vuurwapen, hier het gevolg van. Gelet op dit toenemend aantal interventieopdrachten werd dan ook besloten om de 15 betrekkingen die bij de verkeersdienst (VD), ingevolge de afschaffing van het team ongevallen, konden worden geschrapt aan de formatie van het basiskader van ID toe te voegen.

    4) Uitwerken van een korpsbrede magazijnfunctie

Met het oog op het optimaliseren van de eigen werking, voorziet het zonaal veiligheidsplan een optimalisering van de korpsbrede magazijnfunctie. Dit vertaalt zich in een magazijn binnen de dienst financiën en middelen (DFM) waar 24/24 elk soort materiaal kan afgehaald worden door een medewerker. In dit raam werd beslist om het huidige magazijn op ID toe te voegen aan DFM. Dit heeft uiteraard geleid tot de overheveling van de aan dit magazijn verbonden betrekkingen van ID naar DFM. Hoewel voor het magazijn op ID 8 betrekkingen voorzien waren, werd geoordeeld dat om de korpsbrede magazijnfunctie te realiseren slechts 7 betrekkingen aan DFM dienden te worden toegevoegd. 

    5)  Voorzien van de PLIF-functies binnen de 4 grootste diensten

Binnen de 4 grootste diensten van onze zone, met name de wijkdienst (WD), de interventiedienst (ID), de lokale recherchedienst (LRD) en de verkeersdienst (VD), wordt een adviseur PLIF voorzien. Die adviseur ondersteunt en adviseert de leiding binnen de dienst op het vlak van personeel, logistiek, ICT en financiën. Zo kan de adviseur PLIF, in samenspraak met de leiding, een beleid (helpen) ontwikkelen rond die vier voormelde domeinen. Naderhand staat de adviseur PLIF ook in voor de uitvoering en coördinatie van dit beleid. De adviseur PLIF is in de vier domeinen ook het eerste aanspreekpunt zowel voor de eigen dienst als voor de diensten van de directie beheer (DBE). Zo zal de adviseur PLIF binnen zijn/haar dienst de behoeften inzake werving, opleiding, materiële middelen (gebouwen, voertuigen, meubilair, ICT, ....) inzamelen, bespreken en opvolgen met de betrokken dienst(en) van DBE.

Binnen ID, WD en LRD werd daartoe telkens een adviseur PLIF aan de formatie toegevoegd. Binnen VD wordt de bestaande betrekking van medewerker verkeerstechniek vervangen door een betrekking van adviseur PLIF.

    6) Schrappen van enkele betrekkingen

Om ervoor te zorgen dat de voorgaande aanpassingen niet tot een uitbreiding van de huidige formatie leiden, werden binnen de andere diensten van onze zone een aantal betrekkingen geschrapt. Het betreffen 1 betrekking binnen de dienst human resources (DHR), 2 betrekkingen binnen de dienst integriteitsbewaking en toezicht (DIT), 2 betrekkingen binnen de stafdienst (STD), 2 betrekkingen binnen DOOB, 2 betrekkingen binnen VD, 1 betrekking binnen DBE en 1 betrekking binnen de directie operaties (DOP). 

    7) Een aantal interne wijzigingen binnen eenzelfde dienst

Er zijn enkele diensten die binnen het voor hun dienst voorziene aantal betrekkingen bepaalde verschuivingen (bv. van het Calog naar het operationeel kader, van een lager naar een hoger kader/niveau, ...) hebben voorzien. Dit omwille van het feit dat de aan de graad verbonden competenties, bevoegdheden, expertise, ... beter aansluiten bij de concrete noden van de betrokken diensten.

Hierbij wensen we de aandacht in het bijzonder te vestigen op het voorstel om de 25 betrekkingen van agent van politie die voorzien zijn binnen WD te vervangen door betrekkingen van het basis-, midden- en officierskader. De reden hiertoe is dat de agenten van politie, in tegenstelling tot de politieambtenaren, niet met een algemene maar slechts met een beperkte politiebevoegdheid bekleed zijn. Dit maakt dat zij binnen de wijken minder inzetbaar zijn. Gelet op hun bijzondere bevoegdheden in het raam van het wegverkeer bieden agenten van politie vooral binnen VD een meerwaarde. De verdeelsleutel van de 25 betrekkingen van agent van politie over de andere graden van het operationeel kader is ingegeven door de statutair voorziene formatienormen. 

    8) Een aantal kleine aanpassingen

Aangezien één van de binnen de huidige formatie reeds voorziene betrekkingen van adviseur van beleidsondersteuning (niveau A) werd vervangen door een betrekking van adviseur van de korpschef (niveau A), kan één betrekking van adviseur van de korpschef (HCP) worden geschrapt. De alzo vrijgekomen capaciteit werd benut om één extra betrekking van hoofdinspecteur (verantwoordelijke POPP) te voorzien.

De betrekking van klachtencoördinator, die zich momenteel binnen DIT bevindt, werd omgezet in een betrekking van klantencoördinator en overgeheveld naar de stafdienst.

De betrekking van data protection officer (DPO) werd omgezet van een betrekking van commissaris van politie in een betrekking van hoofdinspecteur van politie. Daarenboven werd de betrekking overgeheveld van de diensten van de korpschef naar DIT.

    9) Opsporings- en onderzoeksdiensten

De opsporings- en onderzoeksdiensten zullen binnen onze zone gevormd worden door LRD enerzijds en de gespecialiseerde betrekkingen van het gerechtelijk team binnen WD anderzijds. Dienaangaande valt specifiek de aandacht te vestigen op het feit dat enkele van de binnen LRD voorziene recherchebetrekkingen ten behoeve zullen gesteld worden van de operationele ondersteuning van andere diensten van het korps. Daartoe wordt het team interne onderzoeken omgevormd tot het team gespecialiseerde steun.

B - Toelichtingen betreffende de weging en de indeling in klassen van de functies van het niveau A

De weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent werden recent geherevalueerd. Die herevaluatie leidde tot het besluit van 22 juni 2020 (gemeenteraadsbesluit 2020_GRMW_00683).

De in het voormelde besluit opgenomen weging en indeling in klassen dienen echter te worden aangepast ingevolge het voorstel van personeelsformatie.

Zo moeten de weging en indeling in klassen van een aantal functies worden geschrapt aangezien die functies in het raam van het voorstel van personeelsformatie niet langer voorzien zijn. Het betreft meer bepaald de functies van adjunct-diensthoofd/juridisch adviseur binnen DIT, van preventieadviseur (de bestaande samenwerking met groep Gent werd in deze immers bevestigd), van strategisch medewerker binnen DOP, van bureauverantwoordelijke politionele misdrijfpreventie binnen de dienst maatschappelijke zorg (DMZ) en van medewerker verkeerstechniek binnen VD.  

Daarnaast wordt de omzetting van de functie van klachtencoördinator in klantencoördinator veruitwendigd.

Tenslotte worden de weging en indeling in klassen van een aantal nieuwe functies binnen DIAK toegevoegd. Het betreffen functies die in het voorstel van personeelsformatie worden voorzien, met name de functies van adjunct-diensthoofd DIAK, van informatiearchitect en van juridisch adviseur binnen DIAK. De wegingsvoorstellen van de Politiezone Gent voor die functies werden ter advies voorgelegd aan de directie personeel van de federale politie die in het raam van de wegingen van de lokale politie een niet-bindend advies geeft.

De directie personeel van de federale politie week enkel wat de functie van juridisch adviseur DIAK betreft, af van het door de politiezone gedane wegingsvoorstel. De juridisch adviseur DIAK vertaalt regelgevende documenten (bv. wetten, reglementaire besluiten, ministeriële omzendbrieven, COL’s, OBOV’s, …) in concrete procedures die dienen te worden nageleefd door alle operationele personeelsleden van de zone. Hierbij valt overigens aan te stippen dat ook veel van de omliggende zones gebruik maken van de door de juridische adviseur DIAK in dit raam opgestelde beleidsdocumenten (bv. korpsinstructies, themapagina’s, …). Gelet op het voorgaande heeft de juridisch adviseur DIAK, naar analogie met andere functies binnen onze zone die ook dergelijke procedures en beleidsdocumenten opstellen, zoals bijvoorbeeld de (juridisch) adviseur DBE, impact op 600 tot 2000 personeelsleden. Derhalve wordt voorgesteld om het door de Politiezone Gent gedane wegingsvoorstel voor de functie van juridisch adviseur DIAK en de daaraan verbonden indeling in klasse 2 te behouden.

De weging en de indeling in klassen van de drie nieuwe functies binnen DIAK werden ter advies aan de syndicale partners voorgelegd op het basisoverlegcomité van 5 november 2019 alwaar ze een positief advies bekwamen van 3 van de 4 representatieve vakorganisaties. De vierde vakorganisatie onthield zich.

Overzicht van de uitgaven

Hoewel het voorliggende voorstel van formatie niet zorgt voor een uitbreiding van de formatie van onze zone, is de verdeling van de betrekkingen over de verschillende graden wel gewijzigd.  

Aldus genereert het voorstel, bij volledige invulling van de personeelsformatie, een gemiddelde brutomeerkost op jaarbasis van 895.604,49 euro (geïndexeerd voor 2021). Bij de berekening van die meerkost werd reeds rekening gehouden met de eventuele toelagen en vergoedingen (bv. voor onregelmatige prestaties).

Er valt hierbij vooreerst aan te stippen dat een belangrijk deel van die meerkost te wijten is aan het feit dat er in het voorstel van formatie beduidend meer middenkaders voorzien zijn dan in de huidige formatie (bv. omzetting van 15 betrekkingen van agent van politie in 15 betrekking van het middenkader binnen WD). Dit is evenwel vereist om de formatie in overeenstemming te brengen met de in het koninklijk besluit van 7 december 2001 opgenomen formatienormen.

Bovendien valt te benadrukken dat één en ander ook kadert in een lange termijn visie. Zo zal de meerkost ingevolge de omzetting van bepaalde betrekkingen naar een hoger kader of niveau of een hogere graad pas geleidelijk aan gegenereerd worden naarmate de titularissen van de uitdovende betrekkingen van het lagere kader of niveau of de lagere graad de zone verlaten. Pas bij vertrek uit de zone (bv. via mobiliteit, pensionering of ontslag) zal de huidige titularis van de uitdovende betrekking immers vervangen worden door een medewerker van een hoger kader of niveau of een hogere graad en zal de meerkost veroorzaakt worden.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de in bijlage 1 opgenomen personeelsformatie van de Politiezone Gent  en stelt de nieuwe personeelsformatie vast op 1.181 personeelsleden van het operationeel kader en 241 personeelsleden van het administratief en logistiek kader. Bijlage 1 maakt integraal deel uit van de besluitvorming.

Artikel 2

Keurt goed de in bijlage 5 van dit besluit opgenomen weging en indeling in klassen overeenkomstig artikel II.III.14 RPPol van de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent. Bijlage 5 maakt integraal deel uit van de besluitvorming.

Artikel 3

Heft op:

 1. Het Gemeenteraadsbesluit (2013_GR_00806) van 24 juni 2013 houdende het voorstel van de nieuwe personeelsformatie van de Politiezone Gent;
 2. Het Gemeenteraadsbesluit (2017_GR_00330) van 24 april 2017 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent zoals goedgekeurd in de gemeenteraadzitting van 24 juni 2013;
 3. Het Gemeenteraadsbesluit (2019_GRMW_00007) van 28 januari 2019 tot aanvulling van de personeelsformatie van Politiezone Gent;
 4. Het Gemeenteraadsbesluit (2020_GRMW_00683) van 22 juni 2020 tot aanvulling van de personeelsformatie van Politiezone Gent inzake de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent.

Artikel 4

Neemt kennis van het nieuwe organogram van de Politiezone Gent gevoegd in bijlage 6.


Bijlagen