Terug
Gepubliceerd op 13/04/2021

2021_GRMW_00445 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00445 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring 2021_GRMW_00445 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020,van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien. Bij raadsbesluit van 28 september 2020 werd voor de belasting op logies, wat betreft de uitbaters die aan de forfaitaire belasting zijn onderworpen, die vrijstelling verlengd tot eind 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het segment van de logiesuitbaters dat 1 entiteit aanbiedt, en dus vanaf 2020 aan een forfaitair bedrag wordt belast, werd reeds voor 10 maanden vrijgesteld (maart-december 2020). Hoewel de andere logies aan de hand van hun bezoekersaantallen slechts belasting betalen naar evenredigheid van de heropstart van de toeristische sector, is dat bij deze uitbaters dus niet het geval. Bovendien gaat het in dit segment van de logiesuitbaters vaak om een kamer in de eigen woning die af en toe verhuurd wordt, waarbij zowel bezoeker als uitbater in feite flirt met het overtreden van de regels rond de 'bubbel'. Het hoeft niet te verwonderen dat vele uitbaters al enige tijd aangeven minstens tijdelijk te sluiten. 

Het is verantwoord dit segment een bijkomende vrijstelling te geven, voorlopig tot half april 2022. Dat valt samen met de verlenging van de tijdelijke terrasinnames die eerder door het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2020 en de gemeenteraad van 26 januari 2021 werden toegestaan, en de vrijstelling van de terrasbelasting die op deze zelfde gemeenteraad wordt voorgelegd. Voorspellingen met betrekking tot de toeristische overnachtingen, voorzien immers een moeizaam en geleidelijk herstel van het aantal overnachtingen. Zelfs indien overnachtingen opnieuw veilig kunnen gebeuren, zal het aantal overnachtingen nog geruime tijd lager liggen dan het aantal aan de hand waarvan bij gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 het forfaitair tarief werd bepaald. 

Het spreekt voor zich dat in die omstandigheden geen aangifte verschuldigd is door deze uitbaters voor het eerste en tweede semester van 2021.

De Teams Belastingen van het Departement Financiën zijn belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de uitgaven

Niet van toepassing

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Belasting/Retributie Budgetplaats 2021
2022
Belastingen (FBW) Logies 7341900 -84.000-133.000


Dit bedrag staat naast een vermindering van het budget voor deze belasting, als automatisch gevolg van een daling van de overnachtingen bij logiesuitbaters die per overnachting worden belast. 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35509 Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Scheldt de belasting kwijt op het verstrekken van logies, wat betreft de uitbaters die aan forfait per slaapplaats belast worden, voor aanslagjaar 2021.

Artikel 2

Heft de aangifteplicht op voorzien in artikel 6, §3 van het reglement 'Belasting op het verstrekken van logies', wat betreft de uitbaters die aan forfait per slaapplaats belast worden, voor aanslagjaar 2021.

Artikel 3

Vermindert de belasting verschuldigd voor het eerste semester van aanslagjaar 2022 in de belasting op het verstrekken van logies, wat betreft de uitbaters die aan forfait per slaapplaats belast worden, met zeven twaalfden.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie belastingreglement - met addendum (geldig periode 01.01.2021 - 31.12.2021)
  • Gecoördineerde versie belastingreglement - met addendum (geldig periode 01.01.2022 - 31.12.2022)