Terug
Gepubliceerd op 13/04/2021

2021_GRMW_00446 - Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00446 - Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging 2021_GRMW_00446 - Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het nieuwe retributiereglement voor diensten verstrekt bij (huwelijks-)plechtigheden goed. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent wil, in een te verwachten overgangsperiode waarbij de buitenactiviteiten kunnen versoepelen maar binnenactiviteiten nog sterk beperkt kunnen zijn omwille van federale coronamaatregelen, aan trouwers de mogelijkheid geven om een ceremonie in openlucht te houden waarbij meer genodigden aanwezig kunnen zijn. Om hierop te zijn voorbereid, zal aan de gemeenteraad van april 2021 een bijkomende locatie ter goedkeuring worden voorgelegd voor het houden van huwelijksplechtigheden.

In de huidige bewoordingen van het retributiereglement, zou deze plechtigheid vallen onder het tarief 'andere locaties' voorzien in artikel 2, §3. Dit hogere tarief is in feite voorzien voor het ceremonieel in het Gravensteen. Voor de buitenlocatie, die door de betrokken diensten actief gepromoot zal worden, is het wenselijk een gelijk tarief aan te rekenen als thans voor huwelijken in het stadhuis gebruikelijk is: de kosten voor het 'praalvertoon' voorzien in artikel 2, §1. 

Er wordt voorgesteld in artikel 1 en in artikel 2, §3 de bewoordingen 'op andere locaties dan het stadhuis en de dienstencentra' te vervangen door 'in het Gravensteen'. 

Artikel 2, §1 dient ook te worden aangepast gezien dit praalvertoon afhankelijk van de locatie anders zal worden georganiseerd. De diensten zullen hiervoor telkens een inkleding voorzien de naam 'praalvertoon' waardig, maar afhankelijk van de locatie zullen bijvoorbeeld de markies of de zijdraperiën niet telkens van toepassing zijn. Daarom wordt voorgesteld de verschillende afzonderlijke items van het praalvertoon te schrappen uit het retributiereglement, en daarmee gepaard ook de afwijking van het tarief waarvoor het college van burgemeester en schepenen was gemachtigd. 

De budgettaire impact hiervan is nagenoeg onbestaande, gezien in normale omstandigheden telkens het volledige pakket werd aangeboden - wat op het Stadhuis ook de bedoeling zal blijven. De trouwers kunnen ook op vandaag niet kiezen voor enkel bepaalde elementen. Door een forfaitaire retributie te voorzien voor 'praalvertoon aangepast aan de locatie', staat dit de diensten toe telkens een gepast en waardig praalvertoon aan te bieden zonder dat het college van burgemeester en schepenen eventueel uitspraak moet doen over een limitatieve opssomming van 'praal'. 

Bij nazicht bleek ten slotte nog een verwijzing naar de tot 2013 in het (vorige) retributiereglement opgenomen tarieven voor begrafenisplechtigheden te bestaan. Voorgesteld wordt die laatste opsomming in artikel 1 te verwijderen.

De wijziging gaat in op 1 mei 2021, waarmee de diensten klaar hopen te zijn voor versoepelingen op vlak van huwelijksplechtigheden in open lucht.

De Dienst Burgerzaken is belast met de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34015 Organiseren dienstverlening burgelijke stand

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 1 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' als volgt:

- Vervangt de woorden 'op andere locaties dan het stadhuis en de dienstencentra' door 'in het Gravensteen'

- Verwijdert 'diensten t.g.v. begrafenisplechtigheden'

De wijzigingen treden in werking op 1 mei 2021.

Artikel 2

Wijzigt artikel 2, §1 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' als volgt:

- De tekst boven de tarieftabel wordt vervangen door 'Het praalvertoon wordt in één pakket aangeboden, aangepast aan de locatie.'

- In de tarieftabel worden de individuele tarieven voor 'Markies', 'Luxe loper/zijdraperiën', 'Muziek' en 'Ceremoniemeester' geschrapt

De wijzigingen treden in werking op 1 mei 2021.

Artikel 3

Wijzigt artikel 2, §3 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' als volgt:

- Vervangt in de titel de woorden 'op andere locaties dan het stadhuis en de dienstencentra' door 'in het Gravensteen'

- Vervangt in de tarieftabel de woorden'buiten stadhuis en dienstencentra' door 'in het Gravensteen'

De wijzigingen treden in werking op 1 mei 2021.

Artikel 4

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen retributiereglement
  • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie retributiereglement