Terug
Gepubliceerd op 13/04/2021

2021_GRMW_00447 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00447 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring 2021_GRMW_00447 - Afwijking van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020, van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien voor aanslagjaar 2020. Bij latere raadsbesluiten werden enkele gerichte uitbreidingen van vrijstellingen voorzien tot maximaal einde 2020.

Voor wat terrasinnames betreft, werd reeds voor aanslagjaar 2021 bij raadsbesluit van 21 januari 2021 in een verlenging van de vrijstelling van de terrasbelasting voorzien gedurende het eerste kwartaal (een vermindering van 3/12).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De horeca blijft ernstige hinder ondervinden van de aanhoudende federale maatregelen en algemene gezondheidstoestand. Het stadsbestuur stond vele uitbaters, waar fysiek mogelijk, al een bijzondere uitbreiding toe van de terrassen om hun capaciteit, die omwille van de social distancing-regels sterk was verminderd, enigszins te compenseren. Die tijdelijke maatregel werd bij raadsbesluit van 26 januari 2021 verlengd tot 15 april 2022. Het is gepast ook de vrijstelling voor de terrasbelasting naar analogie van die tijdelijke maatregel bijkomend te verlengen tot 15 april 2022, en de aangifteplicht voor aanslagjaar 2021 op te heffen. 

Om bij de belastingaangifte voor aanslagjaar 2022 voldoende duiding te kunnen verschaffen aan de uitbaters, wordt de aangifteperiode verlengd tot 30 juni 2022. Op die manier kan met een mogelijke evaluatie in voorjaar 2022, rekening worden gehouden in het ontwerp van het aangifteformulier.

De afwijkingen zoals vermeld in de beslissing in artikel 1 en artikel 2 van voorliggend gemeenteraadsbesluit, worden in een addendum bij het  belastingreglement toepasselijk op aanslagjaar 2021 opgenomen.

De afwijkingen zoals vermeld in de beslissing in artikel 3 en 4 voor voorliggend gemeenteraadsbesluit worden in een addendum bij het belastingrelgement toepasselijk op aanslagjaar 2022 opgenomen.

De Teams Belastingen van het Departement Financiën zijn belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten


Dienst Belasting/Retributie Budgetplaats 20212022
Belastingen Economie+ Inname Openbaar Domein - Terrassen 7360800  -820.190,74 -340.324,30


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35508 Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Scheldt de belasting kwijt op de inname van het openbaar domein, wat terrasinnames betreft, voor aanslagjaar 2021.

Artikel 2

Heft de aangifteplicht op voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2021.

Artikel 3

Vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft, met zeven vierentwintigsten.

Artikel 4

Verlengt de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.Bijlagen

  • Gecoördineerde versie belastingreglement - met addendum (geldig periode 01.01.2021 - 31.12.2021)
  • Gecoordineerde versie belastingreglement - met addendum (geldig periode 01.01.2022 - 31.12.2022)