Terug
Gepubliceerd op 13/04/2021

2021_GRMW_00444 - Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)
ma 19/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00444 - Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring 2021_GRMW_00444 - Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020,van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien. Bij raadsbesluit van 28 september 2020 werd voor de belasting op nachtwinkels en de belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, die vrijstelling verlengd tot eind 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

1. Drankslijterijen na 1u

De horeca opnieuw al geruime tijd gesloten. Wanneer een heropening eindelijk aan de orde zal zijn, zal een deel van de horeca zijn openingsuren wellicht nog ingeperkt zien. De federale maatregelen bepaalden in het verleden als tussenmaatregel al dat de café's, bars en restaurants, wanneer ze mogen openen, toch uiterlijk om 1u moeten sluiten. De belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, viseert net de periode vanaf 1u 's nachts. Zolang de federale overheid aan de uitbaters oplegt gesloten te blijven of uiterlijk om 1u te sluiten, is het niet verantwoord deze belasting te blijven heffen. Allicht zullen de nachtelijke openingsuren bij de laatste maatregelen zijn die terug worden versoepeld. Er wordt daarom voorgesteld, bovenop de vrijstelling die in 2020 werd verleend, een verdere vrijstelling toe te staan tot en met de maand waarin de federale maatregelen opnieuw toestaan dat horeca na 1u kan open zijn. 


2. Nachtwinkels

Ook de nachtwinkels zien nog steeds hun openingsuren ingeperkt. Nachtwinkels genieten onder normale omstandigheden van bijzondere openingsuren van 18u tot 07u. Andere winkels dienen te sluiten om 20u, of op vrijdag om 21u. Voor het risico op overlast die deze bijzondere openingsuren met zich meebrengen, betalen de nachtwinkels een jaarlijkse belasting. De openingsuren van de nachtwinkels zijn in 2020 even verruimd tot 1u, maar daarna al snel weer ingeperkt tot 22u. Het voordeel ten aanzien van de andere winkels, bleef dan ook uiterst beperkt.  Het ziet er bovendien niet naar uit, dat deze eerstdaags op korte termijn zullen worden versoepeld. Allicht zullen de nachtelijke openingsuren bij de laatste maatregelen zijn die terug worden versoepeld. Zolang de federale overheid aan de uitbaters oplegt uiterlijk om 1u of zelfs 22u te sluiten, is het niet verantwoord deze belasting te blijven heffen. Er wordt daarom voorgesteld, bovenop de vrijstelling die in 2020 werd verleend, een verdere vrijstelling toe te staan tot en met de maand waarin de federale maatregelen opnieuw toestaan dat nachtwinkels na 1u kunnen open zijn.


De Teams Belastingen van het Departement Financiën zijn belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Belasting/Retributie Budgetplaats 2021
BelastingenOpenhouden drankslijterijen7340700-132.918,85
BelastingenNachtwinkels7340800-76.900,46


Hoewel geen vaste einddatum voor de maatregelen wordt bepaald, wordt voorlopig al zeker uitgegaan van een vrijstelling tot eind juni (6 maanden).

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35509 Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur met één twaalfde voor elke maand waarin de federale coronamaatregelen het sluitingsuur van drankslijterijen op of voor 1u vastleggen.

Artikel 2

De gemeenteraad vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie met één twaalfde voor elke maand waarin de federale coronamaatregelen het sluitingsuur van nachtwinkels op of voor 1u vastleggen.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie belastingreglement Drankslijterijen - met addendum (geldig periode 01.01.2021 - 31.12.2021)
  • Gecoördineerde versie belastingreglement Nachtwinkels - met addendum (geldig periode 01.01.2021 - 31.12.2021)