Terug
Gepubliceerd op 06/04/2021

2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 12/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging 2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' goed, dat laatst werd gewijzigd op 28 april 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

1. Vrijstelling zalen onderwijs

Eerstdaags wordt ook het subsidiereglement voor de betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021, opgeheven en vervangen door het reglement voor de erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent en het subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent.

Voortaan zullen erkende initiatieven van enkele bijkomende voordelen kunnen genieten, waaronder het kosteloos gebruik van zalen in scholen en kinderopvanginitiatieven van de Stad Gent, om de studiebegeleiding te organiseren. 

Deze vrijstelling dient te worden toegevoegd aan het betrokken retributiereglement. Aan de vrijstellingen specifiek voor de zalen in scholen en opvanginitiatieven (categorie 1d, in artikel 6 §3) wordt een categorie toegevoegd: "c. in geval van gebruik voor studieondersteuning door initiatieven die erkend zijn op basis van het ‘Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent’."

2. Verduidelijking tentoonstellingen

Met betrekking tot de tentoonstellingen, die doorgaan in de zalen van categorie 2a tot en met 2c, werd door een interne audit aangegeven dat de tekst van het reglement voor verschillende interpretaties vatbaar is. De tekst in het te wijzigen reglement (artikel 3, §1) luidt: "Voor de tentoonstellingen gelden de tarieven voor de ganse tentoonstellingsduur."

Hoewel de administratie het reglement steeds eenduidig en consequent toepast, is het toch aanbevolen - al was het voor de leesbaarheid naar de gebruikers toe - de passage te verduidelijken.

Artikel 3, §1 zal dan ook vermelden: "Voor de tentoonstellingen in de zalen van categorie 2a t.e.m. 2c worden de tarieven eenmaal toegepast voor de ganse tentoonstellingsduur, ongeacht de duur van de tentoonstelling."

Dit betreft geen wijziging aan de werkwijze of toepassing van het reglement, maar enkel een verbetering van de leesbaarheid. Er is dan ook geen financiële impact.

De diensten verantwoordelijk voor de respectieve locaties blijven belast met de uitvoering van dit reglement: de Dienst Ontmoeten en Verbinden, de Dienst Werk, de Jeugddienst, de Cultuurdienst.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Jeugddienst 
Categorie* Exploitatie 
2021 -550 
2022 -550 
2023 -550 
2024 -550 
2025 -550 
Totaal -2750 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35420 Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 3, §1  van het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' met ingang van 1 juni 2021 als volgt:

De voorlaatste zin wordt vervangen door: "Voor de tentoonstellingen in de zalen van categorie 2a t.e.m. 2c worden de tarieven éénmaal toegepast voor de ganse tentoonstellingsduur, ongeacht de duur van de tentoonstelling."

Artikel 2

Voegt aan artikel 6, §3 van het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' met ingang van 1 juni 2021 een punt c toe als volgt:

"c. in geval van gebruik voor studieondersteuning door initiatieven die erkend zijn op basis van het ‘Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent’."

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie
  • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
  • Te wijzigen retributiereglement