Terug
Gepubliceerd op 20/04/2021

Agenda  commissie milieu, personeel en FM (MPF)

di 20/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • IR 1.

  2021_MV_00182 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Diervriendelijke bestrijding van duivenoverlast

 • IR 2.

  2021_MV_00197 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Vervanging vuilnisbakken aan tram- en bushaltes door nieuwe exemplaren met peukenreservoir

 • IR 3.

  2021_MV_00236 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Verzekeringen

 • * Toelichting: Netheidsrapport. (met bijlage voor de raadsleden)

 • * Ontwerpbeleidsnota Facility Management 2020-2025. (met bijlage voor de raadsleden)

 • 1.

  2021_GRMW_00382 - Nieuw Wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022' goed te keuren met inwerkingtreding meteen na bekendmaking en eindigend op 30 juni 2022.

 • 2.

  2021_GRMW_00373 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 5.780,00 EUR per jaar aan vzw Jong, voor de huur van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Wolterslaan 16, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de huurovereenkomst, te sluiten met vzw Jong, voor een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Wolterslaan 16, voor de duur van 2 jaar, ingaande op 01/03/2021 en eindigend op 28/02/2023, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan vzw Jong.

 • 3.

  2021_GRMW_00383 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot grond gelegen te Zwijnaarde, aan en nabij de Zwijnaardsesteenweg - Goedkeuring


  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot aankoop van het volgend onroerend goed:
  Een perceel grond, gelegen bij de E17 - afrit naar de R4 nabij de Zwijnaardsesteenweg, met een opgemeten oppervlakte van vijfendertig are tweeëntachtig centiare (35a 82ca), te nemen uit een perceel, gekadastreerd als weiland, sectie B nummer 500 B P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van achtenzeventig are vierentwintig centiare (78a 24ca), met thans gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 500 C P0000 mits de prijs van € 14.330.
 • 4.

  2021_GRMW_00417 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, nabij de Beelbroekstraat - Achtenkouter, ter realisatie van het RUP Groen, deelgebied Oude Bareel - Goedkeuring

 • 5.

  2021_GRMW_00418 - Lichten van een optie tot aankoop van en het sluiten van een bruikleenovereenkomst aangaande een perceel grond, gelegen te Afsnee, nabij de Duddegemstraat, ter realisatie van het RUP Groen, deelgebied Rosdambeekvallei - Goedkeuring

 • 6.

  2021_GRMW_00419 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Akkerhage - Goedkeuring

  Bij de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf sogent werden aan aantal gronden en hun bijkomende overeenkomsten ingebracht in sogent. Eén van deze gronden was het terrein en de bijhorende erfpachtovereenkomst waar het bedrijf Nutreco is gevestigd.

  Bij de verlenging van de erfpachtovereenkomst is vastgesteld dat 1 perceel vermeld in de overeenkomst niet werd overgedragen aan sogent.

  Met deze gemeenteraadsbeslissing gebeurt deze overdracht alsnog en kan sogent deze erfpachtovereenkomst verlengen: het betreft een perceel grond met aanhorigheden gelegen te Gent, Akkerhage, gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 8ste afdeling, sectie H, perceelnummer 753A, met een oppervlakte volgens kadaster van 803 vierkante meter.

 • 7.

  2021_GRMW_00420 - Project sogent Oude Dokken 'Dok Noord - Handelsdok West' (Stapelplein/Verapazbrug) - wederzijdse overdracht diverse onroerende goederen aan en nabij het Stapelplein en de Verapazbrug - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen - tot realisatie van het project van sogent 'Oude Dokken' omgeving Handelsdok West en de toekomstige Verapazbrug - aan de wederzijdse grondoverdracht tussen de Stad en sogent om de grondposities van zowel de Stad als sogent op deze locatie uit te klaren.

  Deze overdracht is noodzakelijk met het oog op enerzijds de toekomstige aanleg van het openbaar domein van de Stad en anderzijds om sogent in staat te stellen de bouwvelden die door het RUP werden afgebakend te kunnen ontwikkelen. 

  In concreto betreft dit de verdere uitvoering van de inbreng die werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2006 maar die deels nog niet kon worden voltooid gezien op deze locatie nog bijkomende opmetingen en bodemonderzoeken noodzakelijk waren.


 • 8.

  2021_GRMW_00441 - Sluiten van een verkoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Jean Jaurèslaan, Gentbrugge - Goedkeuring

 • 9.

  2021_GRMW_00422 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor facilitaire dienstverlening voor diverse gebouwen van de Groep Gent ((ramen)schoonmaak en bijhorende soft facilities) - SLS/2021/002 - ID5062 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

 • 11.

  2021_GRMW_00385 - Derde Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen (non-profit) naar aanleiding van de coronamaatregelen van 1 januari 2021 t.e.m. 15 april 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een bijkomende kwijtschelding toe te staan van 1) de verschuldigde huurgelden, gebruikersvergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en 2) de (forfaitaire) bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen en 3 ) de contractuele doorrekening van onroerende voorheffing aan gebruikers/vzw's,  behorend tot de non-profit sector en opgesomd in de lijst in bijlage, die middels contract gebruik maken van een stads/ocmw-eigendom en die het pand niet gebruiken als hoofdverblijfplaats (woninghuur); die niet behoren tot de onderwijssector en / of die niet hoofdzakelijk gefinancierd worden met middelen van andere (hogere) overheden. 

  Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd goed te keuren dat de Stad sogent, resp. Farys compenseert voor de kwijtschelding van de huur- en andere vergoedingen die ze aan haar gebruikers  heeft toegestaan in het laatste kwartaal van 2020 en die ze, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in artikel 1 , zal toestaan aan haar gebruikers voor de periode 1/1/2021 - 15/04/2022. • 12.

  2021_GRMW_00384 - Bijkomende Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen naar aanleiding van de coronamaatregelen - categorie (socio)economisch - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een bijkomende kwijtschelding van huur/ concessie/canon,…(hierna kortweg ‘huurgelden’) en forfaitaire bijdragen in de energiekosten voor elk kwartaal van 2021 en voor de periode 1 januari 2022 tem 15 april 2022 te voorzien ten aanzien van de contractanten, behorend tot de socio-economische categorie, die een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen ten opzichte van eenzelfde referentieperiode in 2019.

  De kwijtschelding dient per kwartaal te worden aangevraagd op basis van een verklaring op eer, die dient te worden ingediend bij de Stad/OCMW  voor de periode van 1 januari tem 31 maart 2021 uiterlijk op 30 april 2021; voor de periode 1 april tem 30 juni 2021 uiterlijk op 31 juli 2021; voor de periode 1 juli tem 30 september 2021 uiterlijk op 31 oktober 2021; voor de periode 1 oktober 2021 tem 31 december 2021 uiterlijk op 20 januari 2022 ; voor de periode 1 januari 2022 tem 15 april 2022 uiterlijk op  31 mei 2022.

  Voor zover de aanvrager het betrokken pand onderverhuurt of op een andere wijze betalend ter beschikking stelt aan een commerciële uitbater, dient bij het aanvraagdossier een verklaring te worden toegevoegd dat de eventuele kwijtschelding ook zal gelden voor de onderhuurder /effectieve uitbater. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door zowel de onderhuurder/uitbater als de aanvrager.

  Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd om compensatie te voorzien voor de gelijkaardige kwijtscheldingen die door sogent, de nv Citadel Finance, Farys, de cvba Waalse Krook en het AGB Erfgoed , zullen worden toegekend aan hun respectievelijke huurders uit de (socio)-economische categorie (onder dezelfde voorwaarden)

 • 13.

  2021_GRMW_00442 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor onderhoud, herstellingen en plaatsing van de brandbestrijdingsmiddelen binnen de gebouwen van Groep Gent - SLS/2020/105 - ID5015 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Vaststelling

 • 14.

  2021_GRMW_00443 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van professionele klank- en lichtinstallaties - SLS/2021/030 - ID5104 - Vaststelling bestek - Machtiging optreden als aankoopcentrale - Goedkeuring

 • 15.

  2021_GRMW_00423 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de aankoopoptie te lichten met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Blekerijstraat 47, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 1ste afdeling, sectie A, perceelnummer 2895P, met een oppervlakte volgens meting 2a 21 ca (221 m²) ten voordele van het project 'Opvang en oriëntatie voor daklozen zonder wettig verblijf'.
 • 16.

  2021_GRMW_00470 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen en elektriciteit voor voertuigen via tankkaarten - SLS/2021/012 - ID5070 - Bestek - Vaststelling

 • 17.

  2021_GRMW_00468 - Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende 8 onroerende goederen, zijnde 8 woningen met bergingen, gelegen aan de Abrikoosstraat te Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verkoopovereenkomst goed te keuren betreffende 8 onroerende goederen, zijnde 8 woningen met bergingen, gelegen aan de Abrikoosstraat 43, 47, 49, 59, 63, 65, 67, 69 en 83+ te Gent, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, 16de afdeling, sectie K, perceelnummers 490Z3, 491Y3, 490X3, 491A4, 490W3, 491B4, 490B4, 491E4, 490D4, 491G4, 490E4, 491H4, 490F4, 491K4, 490R3 en 491L4 met een totale kadastrale oppervlakte van 325,00 m², mits de prijs van 1.135.000,00 EUR.

 • 18.

  2021_GRMW_00469 - Gemeenteraadsbesluit nr. 1029 van 17 december 2018 houdende de intrekking principiële beslissing tot aankoop, na sloop, van een deel van het perceel grond gelegen Jean Béthunestraat, Gent (voormalige werkplaats en loods) alsook de goedkeuring van een investeringssubsidie aan het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf sogent - Intrekking

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn besluit nr. 1029 van 17 december 2018 in te trekken, en

  - af te zien van de voorwaarde tot kosteloze overdracht door de cohousers van een perceel grond, gelegen te Gent, Jean Bethunestraat, gekend ten kadaster onder Gent, 19de afdeling Sint-Amandsberg, perceelnummer 0963W4 met een oppervlakte volgens meting van 216 m² opgenomen in de notariële akte van 27 februari 2018, en

  - de toegekende investeringssubsidie aan sogent voor een bedrag van 86.050,79 euro terug te vorderen. 

  Op vandaag dient de beslissing van 17 december 2018 te worden ingetrokken omdat tot realisatie van het cohousingproject de gronden, die kosteloos dienden te worden overgedragen, ook dienen bebouwd te worden. Anders kan het project niet plaatsvinden.

 • 19.

  2021_GRMW_00421 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. Bovendien wordt verwezen naar het besluit van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat te Gent  dat eerst zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas nadat dit is goedgekeurd zal onderhavig besluit worden goedgekeurd.

  De bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend tijdens het openbaar onderzoek worden behandeld  in het verslag  van het openbaar onderzoek gevoegd bij dit besluit.