Terug
Gepubliceerd op 14/04/2021

2021_GRMW_00373 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 20/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00373 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring 2021_GRMW_00373 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 13.144,72

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het jeugdhuis Wolters, deel van het stadseigendom Wolterslaan 16, 9000 Gent, is sinds enkele maanden in een transitiefase; de vorige uitbaters hebben de werking stopgezet begin 2020 en sindsdien is er geen jeugdwerking op die locatie. 

De stedelijke Jeugddienst heeft in de tweede helft van 2020 vzw Jong, met maatschappelijke zetel te Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 195, aangesteld om het jeugdhuis terug op te starten. In eerste fase zal de volledige organisatie door vzw Jong gebeuren, maar het doel is om op termijn de organisatie over te dragen aan lokale jongeren. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Daartoe werd een huurovereenkomst met vzw Jong opgemaakt die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Er wordt voorgesteld om een overeenkomst af te sluiten voor de duur van 2 jaar van 01/03/2021 tot 28/02/23.

Er zal een huursubsidie van 5.780,00 €/jaar voorzien worden door de Jeugddienst en de vzw dient maandelijks een forfait van 66,03 € te betalen voor het verbruik van EGW. 

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst goed te keuren, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van vzw Jong, goed te keuren, en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst  FM Themagebouwen 
Budgetplaats 3406200WK  349480000 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode XHU.HUU  NIET_RELEVANT 
2021 4.816,67  660,30 
2022 5.780,00  792,36 
2023 963,33  132,06 
Later    
Totaal 11.560,00  1.584,72 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Vastgoed  Vastgoed 
Budgetplaats 347250003  347250002 
Categorie* E subs 
Subsidiecode XHU.HUU  NIET_RELEVANT 
2021 4.816,67  660,30 
2022 5.780,00  792,36 
2023 963,33  132.06 
Totaal 11.560,00  1.584,72 

Verwachte ontvangsten

€ 13.144,72

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 5.780,00 EUR/jaar aan vzw Jong voor de huur van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Wolterslaan 16, en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

Bijlagen

  • huurovereenkomst Wolterslaan 16
  • plan Wolterslaan 16