Terug
Gepubliceerd op 14/04/2021

2021_GRMW_00382 - Nieuw Wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 20/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GRMW_00382 - Nieuw Wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00382 - Nieuw Wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gent streeft ernaar om in 2050 een klimaatneutrale stad te worden. In het klimaatplan 2020-2025 van de Stad Gent wordt het belang van de circulaire economie beklemtoond om deze ambitie te kunnen waarmaken. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is nodig om de emissiekloof te helpen dichten. Naar schatting 60 % van de totale Vlaamse broeikasgasuitstoot komt van materiaal gerelateerde activiteiten. Door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen en materialen en producten langer in de kringloop te houden, willen we onze voetafdruk beperken, en een versnelling hoger schakelen in de transitie naar een klimaatneutrale stad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met een wedstrijd voor innovatieve circulaire projecten wil de Stad Gent koplopers in de circulaire economie ondersteunen, partnerschappen stimuleren en de circulaire economie in de kijker plaatsen. Een oproep wordt gelanceerd door de Dienst Milieu en Klimaat na goedkeuring en bekendmaking van het wedstrijdreglement. Inschrijven kan tot 15 september 2021. De Stad Gent mikt op Gentse pre-starters, ondernemers, coöperaties of vzw's met een innovatief concept of projectidee dat tot doel heeft om (nieuwe) producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren op grondgebied Gent. De focus ligt daarbij op de waardeketens met de grootste impact op CO2-uitstoot nl. elektronica en ICT, batterijen en voertuigen, bouw(materialen), voeding, meubilair, verpakkingen, kunststoffen en textiel.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot het leveren van volgende prestaties:

  1. Deelname aan een begeleidingstraject in de periode oktober - november 2021
  2. Engagement tot effectieve opstart en uitvoering van het uitgewerkte project in 2022 mits de nodige financiële ondersteuning vanuit de Stad Gent via de opmaak van een subsidieovereenkomst. 

Een jury zal een eerste selectie maken uit de ingediende kandidaturen van 10 deelnemers of partnerschappen voor het begeleidingstraject op basis van de beoordelingscriteria in het wedstrijdreglement (juryverslag 1, eind september 2021). Na het begeleidingstraject formuleert deze jury ook een advies over het aantal laureaten met een maximum van 3, en de verdeling van het totale subsidiebedrag van 100.000 euro over deze laureaten (juryverslag 2, eind december 2021).  De juryverslagen worden telkens voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt over al dan niet selectie en de subsidiebedragen op het einde. De subsidieovereenkomsten omvatten de rechten en plichten tussen de Stad Gent en de gekozen laureaten en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad (voorjaar 2022).

De jury bestaat uit stadsmedewerkers van de Dienst Milieu en Klimaat en de Dienst Economie, en wordt aangevuld met minstens 3 externe personen die expertise inbrengen op vlak van circulaire economie, business development, fiscaliteit, wetgeving en innovatie. Deze samenstelling en werking van de jury wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen.  

Voor het begeleidingstraject zal de Dienst Milieu en Klimaat een externe opdracht uitschrijven om dit te hosten en in goede banen te leiden. De deelnemers kunnen in dit traject beroep doen op advies van experten en begeleid worden om hun projectidee verder vorm te geven en toe te leiden naar een duurzame business case. Er wordt ook ingezet op netwerking en kennisdeling tussen de verschillende deelnemers.

Het 'Wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022' treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 30 juni 2022.

De Dienst Milieu en Klimaat is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34959 Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het 'Wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen