Terug
Gepubliceerd op 14/04/2021

2021_GRMW_00385 - Derde Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen (non-profit) naar aanleiding van de coronamaatregelen van 1 januari 2021 t.e.m. 15 april 2022 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 20/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00385 - Derde Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen (non-profit) naar aanleiding van de coronamaatregelen van 1 januari 2021 t.e.m. 15 april 2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00385 - Derde Kwijtschelding huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen (non-profit) naar aanleiding van de coronamaatregelen van 1 januari 2021 t.e.m. 15 april 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het burgerlijk wetboek boek III, titel III 'Contracten of verbintenissen uit overeenkomsten in het algemeen', artikel 1234.

 

Voorgestelde uitgaven

€ 449.099,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbeslissingen van 26 mei 2020 en 25 januari 2021 werden kwijtscheldingen toegekend van huurgelden, gebruikersvergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen voortvloeiend uit de overeenkomsten die gebruikers hebben met de Stad /het OCMW als eigenaar. De kwijtschelding betrof de maanden maart t.e.m. juni en oktober t.e.m. december 2020.

De vrijstellingen werden toegekend ten aanzien van  contractanten werkzaam in de sociale sector en vrije tijdssectoren cultuur, sport, jeugd, welzijn,...die genoodzaakt waren hun werking in de gehuurde goederen stop te zetten / af te bouwen en die niet konden rekenen op andere overheidssteun.  Door de gedwongen periode van inactiviteit was er ook geen verbruik van nutsvoorzieningen, waardoor de aanrekening van een forfait onbillijk zou geweest zijn. 

Gelet op de impact van de hele crisis op de vrijetijds- en non-profitsector wil de Stad deze sectoren ondersteunen door een aantal forse relancemaatregelen.  

  


Waarom wordt deze beslissing genomen?

In dat kader wordt er een bijkomende kwijtschelding voorgesteld van huurgelden, gebruikersvergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen voortvloeiend uit de overeenkomsten die gebruikers hebben met de Stad /het OCMW als eigenaar. De kwijtschelding heeft betrekking op de vergoedingen verschuldigd vanaf 1 januari 2021 t.e.m. 15 april 2022. De reeds betaalde bedragen zullen teruggestort worden aan de gebruikers. 

Bovendien wordt aan de huurders, aan wie de onroerende voorheffing contractueel wordt doorgerekend, deze doorrekening met betrekking tot aanslagjaar 2020 en 2021 kwijtgescholden.

Tevens wordt beslist om de huurders die gehuisvest zijn in een passief gebouw van de Stad/OCMW en waarbij het energieverbruik door de Stad aan de huurder wordt doorgefactureerd op basis van meterstanden (werkelijk verbruik) het energieverbruik kwijt te schelden voor de periodes maart-mei 2020 en oktober - december 2020.  Dit omdat een passief gebouw met zich meebrengt dat er een blijvend verbruik was (ventilatie) ook al kon er geen gebruik gemaakt worden van het gehuurde goed, hetgeen een onbillijke situatie ten aanzien van de gebruiker teweeg heeft gebracht.  Bij wijze van relancemaatregel zullen de doorrekeningen in deze specifieke gevallen evenmin gebeuren voor de periode 1 januari 2021 tot en met 15 april 2022.

 

Opnieuw betreft het een kwijtschelding ten aanzien van contractanten werkzaam in de sociale sector en vrije tijdssectoren cultuur, sport, jeugd, welzijn,.... Contracten mbt woninghuur en onderwijsactiviteiten komen niet in aanmerkingen, evenmin als contracten met organisaties die hoofdzakelijk gefinancierd worden door (hogere) overheden. 

De kwijtschelding wordt enkel toegekend aan de contractanten van de Stad /OCMW op voorwaarde dat zij een gelijkaardige kwijtschelding toekennen aan hun eventuele onderhuurders/medegebruikers.

  Aan sogent en Farys wordt gevraagd om eenzelfde kwijtschelding toe te staan aan hun gelijkaardige huurders; 

Voor de eerste periode, nl. van maart tem juni 2020, werd een compensatie voorzien voor de kwijtschelding toegekend door sogent en Farys aan hun gelijkaardige medecontractanten, voor de tweede periode, nl. deze van oktober tem december 2020, nog niet.  

Wat betreft de kwijtscheldingen die door sogent werden toegestaan in het laatste kwartaal van 2020 en zullen worden toegestaan in de periode 1/1/2021 - 15/04/2022 aan  gebruikers die aan de hoger vermelde voorwaarden voldoen, zal de Stad sogent compenseren voor de kwijtschelding van de vergoedingen ten bedrage van€  54.134,11 in 2020; €  237.327 in 2021 en € 69.868€ in 2022. Dit zal verrekend worden met de jaarlijkse werkingsbijdrage van de Stad aan sogent in 2021 en 2022.

Wat betreft de kwijtscheldingen die door Farys werden toe gestaan in het laatste kwartaal van 2020 en zullen worden toegestaan in de periode 1/1/2021 -15/04/2022 voor de gebruikers die aan de hoger vermelde voorwaarden voldoen, ten bedrage van in totaal € 14.033 in 2020;  € 57.086€  in 2021 en € 16.650€ in 2022,  zal de eventuele compensatie ervan worden bekeken in het kader van de werkingssubsidies toe te kennen voor  2022 en 2023.

 


Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Diverse 

 

 

Budgetplaats

diverse 

 

 

Categorie*

 

 

Subsidiecode

Niet_relevant 

 

 

2021

291.462

 

 

2022

140.987

 

 

2023

16.650

 

 

Totaal

449.099

 

 

Voor de eerste periode, nl. van maart tem juni 2020, werd een compensatie voorzien voor de kwijtschelding toegekend door sogent en Farys aan hun gelijkaardige medecontractanten, voor de tweede periode, nl. deze van oktober tem december 2020, nog niet.
De Stad zal sogent enerzijds compenseren voor de kwijtscheldingen van huurgelden aan haar huurders (non-profit) in het laatste kwartaal van 2020, en voor de kwijtscheldingen die ze zal toestaan aan deze categorie huurders in 2021 en 2022.
Voor 2021 (incl. bedragen laatste kwartaal 2020 (54.135€) ) komt het op een compensatie van € 291.462€ en in 2022 komt het op een compensatie van € 69.868 De compensatie zal meegenomen worden bij de verrekening van de werkingsmiddelen van sogent in 2021 en 2022. Er zal een visum onder voorbehoud worden verleend.

De Stad zal Farys enerzijds compenseren voor de kwijtscheldingen van huurgelden aan haar huurders (non-profit) in het laatste kwartaal van 2020, en voor de kwijtscheldingen die ze zal toestaan aan deze categorie huurders in 2021 en 2022. Voor 2021 (incl. bedragen laatste kwartaal 2020 (14.033€) ) komt het op een compensatie van € 71.119€ en in 2022 komt het op een compensatie van € 16.650.
De compensatie zal meegenomen worden bij de verrekening van de werkingsmiddelen van farys in 2022 (exploitatiejaar 2021) en in 2023 (exploitatiejaar 2022). Er zal een visum onder voorbehoud worden verleend. 

Voor alle bedragen werd er uitgegaan van een globaal indexeringspercentage van 1.7% en een min of meer constant blijvende portefeuille gedurende de periode van kwijtschelding. 

De bijsturingen in het budget (ook voor de komende jaren) zullen gebeuren bij BW21.

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

STAD 

OCMW 

 

Budgetplaats

Diverse 

Diverse 

 

Categorie*

7* 

7* 

 

Subsidiecode

Niet_relevant 

Niet_relevant 

 

bedrag op jaarbasis
2021

364.600

561 

 

2022

116.663

163

 

Totaal

481.263

724 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kwijtschelding van huurgelden, nutsvoorzieningen en onroerende voorheffing door de Stad ten bedrage van totaal 364.599 euro in 2021 en 116.663,59€ € in 2022   ; Kwijtschelding van huurgelden door het OCMW ten bedrage van € 561 euro in 2021 en 163  € in 2022 .

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

De raden keuren goed de kwijtschelding van 1) de verschuldigde huurgelden, gebruikersvergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en 2) de (forfaitaire) bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen en 3 ) de contractuele doorrekening van onroerende voorheffing aan gebruikers/vzw's, behorend tot de non-profitsector en  opgesomd in de lijst in bijlage, die middels contract gebruik maken van een stads/ocmw-eigendom en die het pand niet gebruiken als hoofdverblijfplaats (woninghuur); die niet behoren tot de onderwijssector en / of die niet hoofdzakelijk gefinancierd worden met middelen van andere (hogere) overheden. 

Het gaat om een kwijtschelding van huurgelden, gebruikersvergoedingen, erfpacht- of opstalcanons van in totaal €  247.290 euro in 2021 en € 72.126 in 2022 door de Stad respectievelijk € 561 euro  in 2021 en € 163 in 2022 door het OCMW en een kwijtschelding van energieforfaits en onroerende voorheffing ten bedrage van in totaal € 117.309,83 euro in 2021 en € 44.537,33 in 2022 door de Stad.

Deze kwijtschelding geldt voor de maanden  januari 2021 t.e.m. april 2022 en geldt enkel voor zover de gebruikers een gelijkaardige kwijtschelding toestaan aan hun eventuele onderhuurders of medegebruikers van de betreffende onroerende goederen.

 

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat de Stad sogent compenseert voor de kwijtschelding van de huur- en andere vergoedingen die ze aan haar gebruikers heeft toegestaan in het laatste kwartaal van 2020 en die ze, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in artikel 1, aan haar gebruikers zal toestaan voor de periode 1/1/2021 - 15/04/2022 en voor een totaal bedrag van € 54.135 voor 2020; €  237.327 voor 2021 en en € 69.868 in 2022 , hetwelke zal verrekend worden met de jaarlijkse werkingsbijdrage van de Stad aan sogent in 2021 en 2022. 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat de Stad Farys compenseert voor de kwijtschelding van de huur- en andere vergoedingen die ze aan haar gebruikers  heeft toegestaan in het laatste kwartaal van 2020 en die ze, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in artikel 1 , zal toestaan aan haar gebruikers voor de periode 1/1/2021 - 15/04/2022 voor een totaal bedrag van € 14.033 in 2020 ;€ 57.087 € in 2021 en €16.650  in 2022, hetwelke zal verrekend worden met de jaarlijkse werkingsbijdrage van de Stad aan farys resp. in 2022 en  2023.


Bijlagen

  • 20210311_LIJ_overzicht non profit.pdf