Terug
Gepubliceerd op 14/04/2021

2021_GRMW_00420 - Project sogent Oude Dokken 'Dok Noord - Handelsdok West' (Stapelplein/Verapazbrug) - wederzijdse overdracht diverse onroerende goederen aan en nabij het Stapelplein en de Verapazbrug - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 20/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00420 - Project sogent Oude Dokken 'Dok Noord - Handelsdok West' (Stapelplein/Verapazbrug) - wederzijdse overdracht diverse onroerende goederen aan en nabij het Stapelplein en de Verapazbrug - Goedkeuring 2021_GRMW_00420 - Project sogent Oude Dokken 'Dok Noord - Handelsdok West' (Stapelplein/Verapazbrug) - wederzijdse overdracht diverse onroerende goederen aan en nabij het Stapelplein en de Verapazbrug - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 293;
 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Door de gemeenteraad werd op 26 mei 2003 de oprichting van het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf AGSOB, op heden sogent,  goedgekeurd.

Tot realisatie van diverse projecten werden bij gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2006  goedkeuring verleend aan de inbreng van diverse onroerende goederen.

Specifiek tot realisatie van het project Oude Dokken, 'Dok Noord - Handelsdok West' (Stapelplein) en de zone rond de toekomstige Verapazbrug kon de inbreng van bepaalde goederen nog niet notarieel worden verleden omwille van een bodemproblematiek alsook omwille van opmetingen die nog dienden gerealiseerd te worden.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 28 september 2020 kon een eerste fase van de eigendomsoverdrachten voor deze zone worden goedgekeurd.

Op heden zijn de onderzoeken afgerond en kan het restant van de overdrachten worden afgerond.

Dat resulteert in een ruil van gronden tussen de Stad en sogent waarbij een aantal goederen naar sogent worden overgedragen met het oog op projectwerking en een aantal goederen worden overgedragen naar de Stad met het oog op de aanleg van het openbaar domein.

Dit overdrachten situeren zich als volgt:

A.  onroerende goederen die dienen overgedragen te worden van de Stad naar sogent: 

 1. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van openbaar domein zonder kadastraal perceelnummer met een oppervlakte volgens meting van honderdvijfenvijftig vierkante meter eenenzestig vierkante decimeter (155,61 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692CP0000 en aangeduid als het lot 3 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 2. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van  openbaar domein zonder kadastraal perceelnummer, met een oppervlakte volgens meting van zevenendertig vierkante meter tweeënveertig vierkante decimeter (37,42 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692KP0000  en aangeduid als het lot 9 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 3. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A,  deel van openbaar domein zonder kadastraal perceelnummer met een oppervlakte volgens meting van zevenhonderdeenentwintig vierkante meter vijfendertig vierkante decimeter (721,35 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692MP0000  en aangeduid als het lot 11 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'

B.  onroerende goederen die dienen overgedragen te worden van sogent naar de Stad

 1. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van nummer 2729/52YP0000, met een oppervlakte volgens meting van duizend zeshonderd vierenzeventig vierkante meter vijftig vierkante decimeter (1.674,50 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 2729/52C2P0000  en aangeduid als het lot 2 op het opmetingsplan 'Omgeving Verapazbrug'
 2. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A,  deel van nummer 2729/52ZP0000, met een oppervlakte volgens meting van vijfenveertig vierkante meter achtenzestig vierkante decimeter (45,68 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692AP0000 en aangeduid als het lot 1 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 3. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A,  deel van nummer 2735/02BP0000, met een oppervlakte volgens meting van duizend vierhonderd vijfenveertig vierkante meter  eenenvijftig vierkante decimeter (1.445,51 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692EP0000 en aangeduid als het lot 5 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 4. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A,  deel van nummer 2735/03AP0000, met een oppervlakte volgens meting van vijfhonderd tweeëntachtig vierkante meter negen vierkante decimeter (582,09 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692GP0000 en aangeduid als het lot 7 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 5.  Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A,  deel van nummer 2735/03AP0000, met een oppervlakte volgens meting van honderd drieëntachtig vierkante meter zesenveertig vierkante decimeter (183,46 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692LP0000 en aangeduid als het lot 10 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'

Deze goederen werden op 25 januari 2019  (plan 'Omgeving Verapazbrug') en op 03 mei 2019  (plan 'omgeving Handelsdok') opgemeten door Marijke Brondeel, landmeter-expert, hiertoe beëdigd door de Rechtbank.

Met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling en de bijgaande werfzones die noodzakelijk zijn voor het project "Oude Dokken" werd eveneens in de akte opgenomen dat met betrekking tot de latere werfinrichting op de loten 2, 3, 4 en 11 vermeld op het opmetingsplan omgeving Handelsdok een kosteloos gebruik zal worden verleend maar dat dit via een later af te sluiten gebruiksovereenkomst zal worden geregeld.

De nodige bodemattesten die overdracht toelaten zijn voor handen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van authentieke akte betreffende de wederzijdse overdracht van onroerende goederen tussen de Stad en sogent van de onroerende goederen zoals hiervoor beschreven met als doel de eigendomssituatie op deze locatie vast te stellen.

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het ontwerp van authentieke akte betreffende de wederzijds overdracht van volgende onroerende goederen tussen de Stad en sogent:

A. overdracht onroerende goederen van de Stad naar sogent: 

 1. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van openbaar domein zonder kadastraal perceelnummer met een oppervlakte volgens meting van honderdvijfenvijftig vierkante meter eenenzestig vierkante decimeter (155,61 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692CP0000 en aangeduid als het lot 3 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 2. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van  openbaar domein zonder kadastraal perceelnummer, met een oppervlakte volgens meting van zevenendertig vierkante meter tweeënveertig vierkante decimeter (37,42 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692KP0000 en aangeduid als het lot 9 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 3. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van openbaar domein zonder kadastraal perceelnummer met een oppervlakte volgens meting van zevenhonderdeenentwintig vierkante meter vijfendertig vierkante decimeter (721,35 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692MP0000 en aangeduid als het lot 11 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'

B. overdracht onroerende goederen van sogent naar de Stad

 1. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van nummer 2729/52YP0000, met een oppervlakte volgens meting van duizend zeshonderd vierenzeventig vierkante meter vijftig vierkante decimeter (1.674,50 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 2729/52C2P0000 en aangeduid als het lot 2 op het opmetingsplan 'Omgeving Verapazbrug'
 2. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A,  deel van nummer 2729/52ZP0000, met een oppervlakte volgens meting van vijfenveertig vierkante meter achtenzestig vierkante decimeter (45,68 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692AP0000. en aangeduid  als het lot 1 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 3. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van nummer 2735/02BP0000, met een oppervlakte volgens meting van duizend vierhonderd vijfenveertig vierkante meter  eenenvijftig vierkante decimeter (1.445,51 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692EP0000 en aangeduid als het lot 5 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 4. Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A,  deel van nummer 2735/03AP0000, met een oppervlakte volgens meting van vijfhonderd tweeëntachtig vierkante meter negen vierkante decimeter (582,09 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692GP0000 en aangeduid als het lot 7 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'
 5.  Een perceel grond, gelegen te Gent, Dok-Noord, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, eerste afdeling, sectie A, deel van nummer 2735/03AP0000, met een oppervlakte volgens meting van honderd drieëntachtig vierkante meter zesenveertig vierkante decimeter (183,46 m²) met gereserveerd perceelsidentificatienummer 3692LP0000  en aangeduid  als het lot 10 op het opmetingsplan 'Omgeving Handelsdok'

Bijlagen

 • gr-besluit 25 april 2006
 • opmetingsplan omgeving Verapazbrug
 • opmetingsplan omgeving Handelsdok
 • ontwerpakte Verapaz - Handelsdok West