Terug
Gepubliceerd op 16/04/2021

2021_GRMW_00469 - Gemeenteraadsbesluit nr. 1029 van 17 december 2018 houdende de intrekking principiële beslissing tot aankoop, na sloop, van een deel van het perceel grond gelegen Jean Béthunestraat, Gent (voormalige werkplaats en loods) alsook de goedkeuring van een investeringssubsidie aan het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf sogent - Intrekking

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 20/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00469 - Gemeenteraadsbesluit nr. 1029 van 17 december 2018 houdende de intrekking principiële beslissing tot aankoop, na sloop, van een deel van het perceel grond gelegen Jean Béthunestraat, Gent (voormalige werkplaats en loods) alsook de goedkeuring van een investeringssubsidie aan het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf sogent - Intrekking 2021_GRMW_00469 - Gemeenteraadsbesluit nr. 1029 van 17 december 2018 houdende de intrekking principiële beslissing tot aankoop, na sloop, van een deel van het perceel grond gelegen Jean Béthunestraat, Gent (voormalige werkplaats en loods) alsook de goedkeuring van een investeringssubsidie aan het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf sogent - Intrekking

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015 werd principiële goedkeuring gegeven aan de verwerving jegens  sogent, na sloop, van een deel van een perceel grond gelegen te Sint Amandsberg, Jean Bethunestraat gekend ten kadaster onder Gent, 19de afdeling Sint-Amandsberg, perceelnummer 0963W4 met een oppervlakte volgens meting van 216 m².

De kostprijs van deze overdracht werd bepaald op 47.457,63 euro voor de aankoop van de gronden en 38.593,16 euro voor de bijkomende kosten (sloop, erelonen, onroerende voorheffingen) waardoor de totale koopsom werd bepaald op 86.050,79 euro.

Doelstelling was een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de huidige doorsteek te realiseren. Deze ruimte kon dan worden ingezet door de Dienst Buurtwerk om er buitenactiviteiten te organiseren.

Enige tijd nadien werd door sogent gevraagd af te zien van deze overdracht aan de Stad en de gronden alsnog in één beweging te verkopen aan het cohousingproject. 

Reden hiertoe was de projectstructuur tot realisatie van het cohousingproject en de hieraan verbonden subsidies. In geval het perceel gesplitst werd verkocht dan was een verkavelingsvergunning noodzakelijk en dreigde het cohousingproject de timing voor het verkrijgen van subsidie niet meer te halen. 

Door de Stad werd bij gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 akkoord gegaan met deze constructie maar werd opgelegd aan sogent om in de verkoopakte met het cohousingproject een clausule tot kosteloze grondafstand op te nemen zodat op deze manier de grondoverdracht rechtstreeks gerealiseerd kon worden tussen  de Stad en de cohousers.

Door sogent werd toen eveneens de vraag gesteld om de reeds gemaakte kosten ten belope van 86.050,79 euro  (aankoop en geraamde sloop, erelonen,  etc …. zoals eerder goedgekeurd in de oorspronkelijke gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2015)  rechtstreeks aan hen te vergoeden onder de vorm van een subsidie. Ook hieraan werd akkoord gegeven in de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018.

In het kader van de verdere realisatie van het cohousingproject werden de cohousers echter geconfronteerd met het niet verkrijgen van een bouwvergunning omwille van bezwaren die tegen deze vergunning werden ingediend. 

Om dit project alsnog slaagkansen te kunnen geven zou de strook grond (die kosteloos diende te worden overgedragen aan de Stad) alsnog worden opgenomen in dit project om zo de beoogde bouwunits te kunnen realiseren.

Bij brief van 12 april 2019 werd door de cohousers in aanloop naar het verkrijgen van deze bouwvergunning gevraagd aan sogent om de opgenomen clausules tot kosteloze grondafstand te herzien en deze feitelijk te schrappen.  Sogent maakte deze vraag daaropvolgend over aan de Stad.

De  Dienst Buurtwerk werd hierover advies gevraagd en bij mail van 19 april 2019 bevestigen zij dat, gezien zij alsnog ruimte genoeg hebben op hun eigen site deze strook grond voor hen niet langer noodzakelijk is.

Sogent is eveneens bereid de hen toegekende subsidie voor een bedrag van 86.050,79 euro terug te betalen aan de Stad gezien deze kosteloze grondafstand niet langer zal plaatsvinden.

Sogent zal ook het nodige doen om de oorspronkelijke akte verkoop aan de cohousers recht te zetten en de clausule tot grondoverdracht in deze akte te schrappen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren met de intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 en af te zien van de voorwaarde tot kosteloze overdracht van een perceel grond, gelegen te Gent, Jean Bethunestraat  gekend ten kadaster onder Gent, 19de afdeling Sint-Amandsberg, perceelnummer 0963W4 met een oppervlakte volgens meting van 216 m² opgenomen in de notariële akte dd.  27 februari 2018. 

Aan de gemeenteraad wordt eveneens gevraagd zich akkoord te verklaren met de intrekking van de investeringssubsidie aan sogent voor een bedrag van zesentachtigduizend en vijftig euro negenenzeventig eurocent (86.050,79 euro) en de terugvordering ervan te vragen aan sogent

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Dienst Vastgoed 
Budgetplaats 405110001 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 86.050,79 
Totaal 86.050,79 

Verwachte ontvangsten

€ 86.050,79

Adviezen

Dienst Buurtwerk Gunstig advies

Zij verklaren deze strook grond niet langer nodig te hebben

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Trekt artikel 1 in van de gemeenteraadsbeslissing nr. 1029 van 17 december 2018 en ziet af van de voorwaarde tot kosteloze overdracht door de cohousers van een perceel grond, gelegen te Gent, Jean Bethunestraat, gekend ten kadaster onder Gent, 19de afdeling Sint-Amandsberg, perceelnummer 0963W4 met een oppervlakte volgens meting van 216 m² opgenomen in de notariële akte van 27 februari 2018. 

Artikel 2

Trekt artikel 2 in van de gemeenteraadsbeslissing nr. 1029 van 17 december 2018 met betrekking tot het verlenen van een investeringssubsidie aan sogent voor een bedrag van zesentachtigduizend en vijftig euro negenenzeventig eurocent (86.050,79 euro) en vraagt de terugvordering ervan aan sogent.


Bijlagen

  • opmetingsplan J perceel kosteloze grondafstand
  • vraag cohousing - sogent afzien voorwaarde afstand
  • vraag sogent - Stad Gent afzien voorwaarde.msg
  • overdrachtsakte sogent cohousers