Terug commissie milieu, personeel en FM (MPF)

di 20/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mededelingen

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Bram Van Braeckevelt

Kabinet schepen Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een bijkomende kwijtschelding toe te staan van 1) de verschuldigde huurgelden, gebruikersvergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en 2) de (forfaitaire) bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen en 3 ) de contractuele doorrekening van onroerende voorheffing aan gebruikers/vzw's,  behorend tot de non-profit sector en opgesomd in de lijst in bijlage, die middels contract gebruik maken van een stads/ocmw-eigendom en die het pand niet gebruiken als hoofdverblijfplaats (woninghuur); die niet behoren tot de onderwijssector en / of die niet hoofdzakelijk gefinancierd worden met middelen van andere (hogere) overheden. 

    Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd goed te keuren dat de Stad sogent, resp. Farys compenseert voor de kwijtschelding van de huur- en andere vergoedingen die ze aan haar gebruikers  heeft toegestaan in het laatste kwartaal van 2020 en die ze, onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet in artikel 1 , zal toestaan aan haar gebruikers voor de periode 1/1/2021 - 15/04/2022.  • Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een bijkomende kwijtschelding van huur/ concessie/canon,…(hierna kortweg ‘huurgelden’) en forfaitaire bijdragen in de energiekosten voor elk kwartaal van 2021 en voor de periode 1 januari 2022 tem 15 april 2022 te voorzien ten aanzien van de contractanten, behorend tot de socio-economische categorie, die een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen ten opzichte van eenzelfde referentieperiode in 2019.

    De kwijtschelding dient per kwartaal te worden aangevraagd op basis van een verklaring op eer, die dient te worden ingediend bij de Stad/OCMW  voor de periode van 1 januari tem 31 maart 2021 uiterlijk op 30 april 2021; voor de periode 1 april tem 30 juni 2021 uiterlijk op 31 juli 2021; voor de periode 1 juli tem 30 september 2021 uiterlijk op 31 oktober 2021; voor de periode 1 oktober 2021 tem 31 december 2021 uiterlijk op 20 januari 2022 ; voor de periode 1 januari 2022 tem 15 april 2022 uiterlijk op  31 mei 2022.

    Voor zover de aanvrager het betrokken pand onderverhuurt of op een andere wijze betalend ter beschikking stelt aan een commerciële uitbater, dient bij het aanvraagdossier een verklaring te worden toegevoegd dat de eventuele kwijtschelding ook zal gelden voor de onderhuurder /effectieve uitbater. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door zowel de onderhuurder/uitbater als de aanvrager.

    Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd om compensatie te voorzien voor de gelijkaardige kwijtscheldingen die door sogent, de nv Citadel Finance, Farys, de cvba Waalse Krook en het AGB Erfgoed , zullen worden toegekend aan hun respectievelijke huurders uit de (socio)-economische categorie (onder dezelfde voorwaarden)

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Vastgoed