Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00608 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2021 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00608 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2021 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling 2021_GRMW_00608 - Geïntegreerde personeelsbehoefte 2021 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1, en artikel 77.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1 en artikel 84, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het managementteam heeft op voorstel van de algemeen directeur op 18 mei 2021 een voorontwerp voor de geïntegreerde personeelsbehoefte 2021 van Stad, OCMW en SVK Gent opgemaakt.

Met dit voorstel van besluit wordt de personeelsbehoefte voorgelegd. De personeelsbehoefte heeft een bindend karakter, nl. bij het opstarten van een sollicitatieprocedure gebonden blijven aan de vastgelegde middelen (VTE's).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Personeelsbehoefte 2021

Alle departementen hebben in functie van de budgetwijziging 2021 de personeelsbehoefte geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een algemeen overzicht van de personeelsbehoefte 2021 (B21) goedgekeurd op GR/RMW december 2020 en de personeelsbehoefte 2021 (W21): 

(VTE = voltijdse equivalenten)

 
GR/RMW dec 2020
GR/RMW jun 2021
Politiek bestuur
101,4 VTE
101,4 VTE
Reguliere personeelsbehoefte
5.773,05 VTE
5.786,38 VTE
Niet-gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut
195,03 VTE
201,90VTE
Tewerkstellingsmaatregelen
615,25 VTE
495,25 VTE
Externe tewerkstelling
139,35 VTE
141,67 VTE
Totaal
6.824,08 VTE
6.726,60 VTE


Het aantal VTE van de personeelsbehoefte van 2021 (B21) naar 2021 (W21) daalt met 97,48 VTE.

De meest significante wijzigingen bij W21 in 2021 zijn de volgende:

  • Reguliere personeelsbehoefte

Er werden VTE's in mindering gebracht naar aanleiding van de besparingstargets die ingevoerd werden en in kader van omzetting VTE naar werkingsmiddelen. Daarnaast werden extra VTE aangevraagd waarbij volledige subsidiëring voorzien is en waar extra behoefte nodig is in kader van noodprocedures. Binnen het departement Gezondheid en Zorg werd ook een tijdelijke verhoging van de personeelsbehoefte voorzien voor het jaar 2021 door middel van compensatie door bijkomende ontvangsten. 

  • Tewerkstellingsmaatregelen

Het vooropgestelde groeipad voor artikel 60 wordt, gelet op corona, voor het jaar 2021 niet langer realistisch ingeschat rekening houdend met de bezetting van het aantal plaatsen artikel 60 in 2020. Voor 2021 wordt het aantal plaatsen daarom verminderd met 120 VTE.  Deze VTE werden grotendeels omgezet naar werkingsmiddelen. 

Het beschikbaar budget wordt heraangewend voor:

-    Aanpassing van de gehanteerde tarieven voor artikel 60 in 2021

-    Pilootproject rond arbeidszorg AMA

-    Tijdelijke inzet regulier personeel bij DBSE: in te zetten volgens behoefte


Voor meer detail over de personeelsbehoefte wordt verwezen naar bijlage 1.


Deze personeelsbehoefte vormt een onderdeel van de budgetbeslissing W21 zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Daar waar het meerjarenplan informatie bevat voor verschillende jaren, bevat deze personeelsbehoefte cijfers voor het jaar 2021. 

Financieel

Het financiële luik van de voorliggende personeelsbehoefte wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. De aanwervingen kaderen steeds binnen de voorziene kredieten.  

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau geven opdracht het ontwerp van nieuwe personeelsbehoefte voor te leggen aan de vakbonden voor overleg.

De nieuwe personeelsbehoefte vervangt deze die vastgesteld werd in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020.

Activiteit

AC34630 Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen de geïntegreerde personeelsbehoefte 2021 van Stad Gent, OCMW Gent en SVK Gent vast zoals opgesteld in bijlage 1: personeelsbehoefte: overzichtstabellen, gevoegd in bijlage, en die deze vastgesteld door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020 vervangt.