Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00684 - Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan Halewijnstraat te Drongen - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00684 - Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan Halewijnstraat te Drongen - Goedkeuring 2021_GRMW_00684 - Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan Halewijnstraat te Drongen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet houdende gemeentewegen van  3 mei 2019 art 27
  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 art 7 en 31

Niet digitale bijlagen

Volgende niet-digitale bijlagen maken deel uit van het gemeenteraadsdossier en liggen, van zodra de agenda voor de gemeenteraad wordt verstuurd, ter inzage bij de Dienst Bestuursondersteuning:
(Oplijsting bijlagen)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, art 6,°1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Huidig dossier heeft betrekking op de Halewijnstraat.   Een landelijke weg, zijstraat van de Halewijnstationstraat en de verbinding met de Halewijnkouter.  

Binnen de huidige rooilijnbreedte is het niet mogelijk om overal in de Halewijnstraat de nodige rioleringsinfrastructuur te voorzien zonder in conflict te komen met de nutsleidingen. Grondverwervingen zijn dus ook noodzakelijk om ruimte voor nutsleidingen ondergronds te creëren. Bovendien zal er ook een nieuwe weg worden aangelegd conform de huidige richtlijnen.

Ter verwezenlijking van een verbreding van het huidige gabariet van het openbaar domein dienen er in de Halewijnstraat  op 27 percelen grondverwervingen te worden gerealiseerd.  Bijkomend moet er één verwerving gebeuren voor de plaatsing van een pompstation.

Een aantal innemingen werden reeds  minnelijke aangekocht doch voor 22 verwervingen zal er een onteigeningsprocedure worden opgestart.

Voor de verbreding van de wegenis moet er een nieuwe rooilijn worden getrokken in toepassing van het  Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. Dit maakt het voorwerp uit van een andere gemeenteraadsbesluit  gekoppeld aan dit besluit dat tevens ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  Ter uitvoering van dit rooilijnplan wordt  er in toepassing van het  Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 een onteigeningsprocedure opgestart.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze onteigeningsprocedure omvat de opmaak van een voorlopig onteigeningsbesluit met daaraan gekoppeld het onteigeningsplan.

De bijgevoegde motiveringsnota,  integraal deel uitmakende van dit besluit, geeft meer toelichting naar problematiek ,het algemeen belang  en de onteigeningsnoodzaak van dit project.  

De bijgevoegde projectnota, integraal deel uitmakende van dit besluit, beschrijft het project en de te realiseren werken evenals de voorziene termijnen, realisatievoorwaarden en beheersmodaliteiten.

Gelet op de samenhang van dit voorlopig onteigeningsbesluit met de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan wordt de nadruk er op gelegd om beide besluiten samen te lezen om een volledige motivering te krijgen waarom deze beleidsbeslissing wordt genomen.

In toepassing van artikel 31  van het  Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zal er een gezamenlijk openbaar onderzoek worden georganiseerd zowel over het rooilijnplan als het onteigeningsplan ter uitvoering daarvan.

Er werden reeds verschillende minnelijke gesprekken gevoerd met de eigenaars in het verleden.  Gebaseerd op de reeds eerder geleverde onderhandelingspogingen wordt er een minnelijke onderhandelingstermijn van 6 maanden vastgelegd.
 

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt het onteigeningsplan voorlopig goed.

Artikel 2

Keurt goed de motivering van het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak , zoals uiteengezet in
de motiveringsnota die bij dit besluit wordt gevoegd .

Artikel 3

Keurt goed de projectnota die bij dit besluit wordt gevoegd .

Artikel 4

Gelast het college van burgemeester en schepenen met het houden van een openbaar onderzoek.