Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00683 - Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Gent, Evergemsesteenweg, lotnummer 13 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00683 - Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Gent, Evergemsesteenweg, lotnummer 13 - Goedkeuring 2021_GRMW_00683 - Lichten van een optie tot aankoop van een onroerend goed gelegen te Gent, Evergemsesteenweg, lotnummer 13 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 32.785,72

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbesluit van 28 september 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad en Farys met betrekking tot grondverwervingen binnen de zuiveringsdivisie (Z) tot de heraanleg van diverse wegenisdossiers.

In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst zal ook het dossier van de Evergemsesteenweg (buurtweg) aangepakt worden.

Het projectgebied situeert zich tussen de Industrieweg en het kruispunt met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat. Ook het kruispunt behoort nog tot het projectgebied en krijgt een integrale heraanleg.

Doelstelling is enerzijds de RWA-visie van Farys waarbij in de Evergemsesteenweg een RWA-as zal aangelegd worden die een groot deel van het regenwater van Wondelgem moet afvoeren naar de Lieve en waarbij ook een gescheiden rioleringsstelsel zal gerealiseerd worden.

Anderzijds maakt de Evergemsesteenweg deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en is de doelstelling van de Stad om in de Evergemsesteenweg volwaardige fietspaden te voorzien alsook de voetpaden en het aangrenzende openbaar domein op te waarderen/ optimaliseren

Om bovenvermelde doelstellingen te kunnen realiseren dienen er 51 grondverwervingen te worden gerealiseerd.

Door de onderhandelaar van Farys werden midden 2019 de gesprekken opgestart tot verwerving van deze innemingen.

Bij gemeenteraadsbeslissingen van 23 september 2019, 21 oktober 2019,  23 maart 2020, 27 april 2020, 29 september 2020, 14 december 2020 en 29 maart 2021 werden reeds de verwerving van de innemingen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27A - 27 B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 en 51 goedgekeurd. De authentieke akte betreffende deze innemingen werd reeds verleden.

Op heden kon voor nog 1 bijkomende inneming een akkoord worden afgesloten:

Gent - 30ste afdeling Wondelgem

Een perceel grond met aanhorigheden gelegen te Gent (Wondelgem), Evergemsesteenweg, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster onder Gent, 30ste afdeling Wondelgem, sectie C, DEEL van nummer 541N met een gemeten oppervlakte van 16 m², zijnde inneming 13.

De goederen werden geschat door de heer Michel Daeninck, landmeter expert hiertoe beëdigd door de rechtbank van Eerste Aanleg.

De goederen werden opgemeten door de heer Alain Bulen, landmeter-expert hiertoe beëdigd door de rechtbank van Eerste Aanleg.

De nodige bodemattesten die overdracht toelaten zijn voorhanden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er kan worden overgegaan tot het lichten van de optie aan de Stad Gent verleend door de verkoper bij de bijgevoegde verkoopbelofte, tot aankoop van voormeld onroerend goed.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* TDW 
Budgetplaats 349125300 
Categorie*
Subsidiecode NVT 
2021 32.785,72
Totaal 32.785,72

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Beslist tot het lichten van de optie, aan de Stad Gent verleend door de verkoper bij de bijgevoegde verkoopbelofte, tot aankoop van het onroerend goed gelegen te Gent (Wondelgem), Evergemsesteenweg, thans gekend of het geweest zijnde bij het kadaster onder Gent, 30ste afdeling Wondelgem, sectie C, deel van nummer 541N, met een gemeten oppervlakte van 16 vierkante meter, zijnde inneming 13, tegen de prijs van tweeëndertigduizend en zevenhonderd vijfentachtig euro tweeënzeventig eurocent (32.785,72 EUR), zijnde een venale waarde van 24.710,42 EUR verhoogd met de overige vergoedingen voor een bedrag van 8.075,30 EUR.