Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00734 - Samenwerkingsovereenkomst voor het opstarten van buurzame stroom 2.0 en samen zoeken naar subsidiekanalen - Werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GRMW_00734 - Samenwerkingsovereenkomst voor het opstarten van buurzame stroom 2.0 en samen zoeken naar subsidiekanalen - Werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring 2021_GRMW_00734 - Samenwerkingsovereenkomst voor het opstarten van buurzame stroom 2.0 en samen zoeken naar subsidiekanalen - Werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 200.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent lanceerde in november 2020 haar 3e klimaatplan. Dit plan past in het Gentse engagement voor de Europese Burgemeestersconvenant om minstens -40% CO2 te reduceren tegen 2030 en klimaatneutraliteit te bereiken in 2050. De Stad definieert in het Klimaatplan 2020-2025 tal van acties om deze doelstellingen te halen. Een belangrijke actie is het transitieproces naar gasloze gebouwen en wijken. Deze actie houdt, naast meer energie-efficiëntie van gebouwen, ook het opdrijven van PV in, evenals het omschakelen naar een fossielvrije verwarming. Buurzame Stroom 2.0 past hierin. 

Een 2.0 houdt in dat er een 1.0 was. In het kort de historiek. Naar aanleiding van een participatietraject in de wijk Dampoort-Sint-Amandsberg ontstond de vraagt van een geëngageerde burger of het niet mogelijk was een project te creëren met tal van stakeholders om PV op Gentse daken te maximaliseren en oplossingen te zoeken voor mensen zonder geschikt dak of mensen zonder budget. Het verder uitdiepen van deze vraag leidde tot het vormen van een consortium en het project Buurzame Stroom. Op 1 september 2017 startten de partners van het Buurzame Stroom project (EnerGent, Samenlevingsopbouw Gent, Regent, Ecopower, Universiteit Gent, EANDIS en Stad Gent) met de uitvoering ervan. Het project Buurzame Stroom, dat liep van maart 2018 tot januari 2020, zorgde onder andere voor extra 2.535 zonnepanelen in Sint-Amandsberg en Dampoort. Het project had drie doelstellingen: maximalisatie van PV, een aanbod ontwikkelen voor kwetsbare gezinnen en oplossingen zoeken voor het elektriciteitsnet van de toekomst (balancering). Het eindrapport biedt een overzicht van alle realisaties: https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/41397-Buurzame_Stroom_Rapport_LR-d5bd6f.pdf 

Dergelijke projecten als Buurzame Stroom zijn belangrijk voor de Stad om haar klimaatdoelstellingen te halen. Ze fungeren als living lab voor het energiesysteem van de toekomst en leveren een bijdrage aan zowel de doelstelling om deze legislatuur PV te verdubbelen als om het pad voor te bereiden in het transitieproces naar fossielvrije verwarming. Ze verschaffen ons inzichten en handvaten om dit nadien versneld naar andere wijken te vertalen.

De Stad kreeg de kans aan te sluiten bij een consortium dat zou indienen op de EU-call “LC-GD-4-1-2020 Building and renovating in an energy and resource efficient way” met het project Muide-Meulestede fossielvrij en energiepositief. In deze subsidieaanvraag werd onder andere het concept Buurzame Stroom 2.0 opgenomen,  i.s.m. Energent als partner in het consortium. 

De subsidie-aanvraag werd niet goedgekeurd maar het project is dermate sterk dat het zinnig is dit project hoe dan ook op te starten en ondertussen verder te zoeken naar andere subsidiemogelijkheden. Buurzame Stroom is immers een concept dat sterk aanslaat en dat internationaal de aandacht heeft getrokken. Buurzame Stroom 1.0 leidde bv. tot koppeling met andere Europese projecten zoals Wisegrid (https://www.wisegrid.eu/news/buurzame-stroom-project-comes-to-an-end)  en CVPP (community virtual power plant, https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cvpp-community-based-virtual-power-plant/ ).

Aanvullend op de doelstellingen van Buurzame Stroom 1.0 legt Buurzame Stroom 2.0 accent op een combinatie van technieken zoals (hybride) warmtepompen en diverse vormen van opslag van energie aanvullend op renovatiemaatregelen en PV. Qua sociale accenten wordt er gefocust op het ontwikkelen van laagdrempelige business cases zodat ook de meer kwetsbare doelgroep toegang kan krijgen tot dit concept, een efficiëntere werking van de bedrijven om de kosten te drukken en de link naar de hefbomen van de Stad zoals de Energiecentrale en het rollend Klimaatfonds. 

Energent, Slachthuisstraat 30, 9000 Gent, is een partner sinds de start van Buurzame Stroom. Energent creëerde intussen Zonnestad om de plaatsing van PV op te drijven (https://zonnestad.energent.be/). Energent voert met eigen en Europese middelen al enige tijd onderzoek naar fossielvrije wijzen van verwarmen, zoals (hybride) warmtepompen, en verschillende wijzen van opslag van energie, o.a. batterijen. Technieken waar ook Stad Gent op inzet om fossielvrije wijken te realiseren.

 Stad Gent heeft in haar meerjarenbegroting jaarlijks 100.000€ voorzien om Buurzame Stroom op te schalen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er wordt voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst met Energent goed te keuren waarbij Buurzame Stroom 2.0 wordt opgestart, weliswaar op kleinere schaal dan opgenomen in de - ondertussen- niet weerhouden subsidiecall, en waarbij parallel verder gezocht wordt naar  steun van hogere overheden voor opschaling. 

Energent cvba zal mee investeren in Buurzame Stroom 2.0. Energent engageert zich tot een eigen bijdrage van € 50.000 per jaar tot en met 2023, het linken van deze Samenwerkingsovereenkomst aan projecten waar ze bij betrokken zijn zoals RescoopVPP en met hun eigen werking zoals rond Gent Zonnestad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Milieu en Klimaat 
Budgetplaats AC35342 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode Niet_Relevant  
2021 100.000 euro  
2022 100.000 euro  
2023
2024
2025
Totaal 200.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40586 Buurzame stroom

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst 'Voor het Opstarten Buurzame Stroom 2.0 en samen zoeken naar subsidiekanalen' voor de werkingsjaren 2021-2023 met Energent cv, Slachthuisstraat 30, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van  200.000 euro, zoals gevoegd in bijlage.