Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00740 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Godshuizenlaan 2-2b en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00740 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Godshuizenlaan 2-2b en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring 2021_GRMW_00740 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed, gelegen te Gent, Godshuizenlaan 2-2b en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 26.753,26

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 22 juni 2009 heeft vzw Kunstwerkt, Bijlokekaai 7c, 9000 Gent, een huurovereenkomst lopen met de Stad, voor een deel van het gebouw Zaal 41/42 op de Bijlokesite, Godshuizenlaan 2-2b, 9000 Gent. Deze overeenkomst werd in 2018 verlengd voor 3 jaar en deze verlenging loopt af op 30 juni 2021.

Op 14 december 2020 heeft de vzw een aanvraag tot verlenging van de bestaande huurovereenkomst ingediend.

Vzw Kunstwerkt zal verhuizen naar het gebouw De Kleine Sikkel gelegen Nederpolder, Gent, dat momenteel wordt verbouwd door sogent. De afwerking van deze verbouwing is voorzien in voorjaar 2022. Van zodra de vzw kan verhuizen zal deze huurovereenkomst vervroegd worden beëindigd. Omwille van een eventuele vertraging in de bouwwerken werd voldoende marge in huidige huurhernieuwing ingebouwd.

Op 29 augustus 2019 werd het ‘Ruimtelijk masterplan Bijlokesite’ goedgekeurd door de Stad Gent. Hierin wordt het gebouw Zaal 41/42 opgenomen als te vernieuwen atelier- en kantoorruimte die in de toekomst kan gebruikt worden voor gedeelde kantoren en om gasten op de site te ontvangen. De verhuring aan vzw Kunstwerkt past in deze bestemming.

De huurhernieuwing gebeurt aan dezelfde voorwaarden, zijnde een (geïndexeerde) huurprijs van 8.199,44 euro per jaar. De Dienst Cultuur stelt voor om eenzelfde (geïndexeerde) huursubsidie voor het bedrag van 9.980,63 euro per jaar aan vzw Kunstwerkt, toe te kennen en dit onder de volgende voorwaarden: 

 1. de huurder heeft een sociaal-culturele werking die zich perfect integreert binnen het stedelijk beleid in sociaal-culturele zaken, de erkenning van de huurder door de Stad is het bewijs dat dit het geval is;
 2. de huurder biedt een meerwaarde aan het sociaal-culturele leven van Gent. De Cultuurdienst zal hierop toezien en het college van burgemeester en schepenen hierover adviseren;
 3. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder ;
 4. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel te financieren;
 5. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in deze overeenkomst, na te leven.

De huurder dient een forfait aan nutsvoorzieningen ten bedrage van 3.396 euro per jaar of 283 euro per maand te betalen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om de huurovereenkomst d.d. 25 juni 2018 tussen de Stad en de vzw Kunstwerkt te hernieuwen voor een periode van 2 jaar, ingaande op 1 juli 2021 en eindigend op 30 juni 2023, onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een huursubsidie.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huursubsidie ten bedrage van 9.980,63 per jaar toe te kennen aan vzw Kunstwerkt, gedurende de periode van 2 jaar ingaand op 1 juli 2021 en eindigend op 30 juni 2023.

Overzicht van de uitgaven


Dienst Cultuur  FM Themagebouwen 
Budgetplaats 341130000   349480000  
Categorie* E-subs 
Subsidiecode XHU.HUU   niet_relevant  
2021 4.990,32  1.698,00 
2022 9.980,63  3.396,00 
2023 4.990,32   1.698,00  
Totaal 19.961,26  6.792,00 

Overzicht van de inkomsten

Dienst Vastgoed  Vastgoed 
Budgetplaats 347250003   347250002  
Categorie* E-subs 
Subsidiecode XHU.HUU   niet_relevant  
2021 4.990,32  1.698,00 
2022 9.980,63  3.396,00 
2023 4.990,32  1.698,00 
Totaal 19.961,26  6.792,00 

Verwachte ontvangsten

€ 43.152,14

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 9.980,63 euro aan vzw Kunstwerkt, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Bijlokekaai 7c, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474.665.342, voor een deel van het stadseigendom gelegen te 9000 Gent, Godshuizenlaan 2-2b, en dit onder de volgende voorwaarden: 

 1. de huurder heeft een sociaal-culturele werking die zich perfect integreert binnen het stedelijk beleid in sociaal-culturele zaken, de erkenning van de huurder door de Stad is het bewijs dat dit het geval is;
 2. de huurder biedt een meerwaarde aan het sociaal-culturele leven van Gent. De Cultuurdienst zal hierop toezien en het college van burgemeester en schepenen hierover adviseren;
 3. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder ;
 4. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel te financieren;
 5. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in deze overeenkomst, na te leven.