Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00732 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw REGent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GRMW_00732 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw REGent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring 2021_GRMW_00732 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw REGent - Addendum nr. 2 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 247.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.817.901,30

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, tweede lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 22 oktober 2007 nam de gemeenteraad van de Stad Gent de beslissing om over te gaan tot de oprichting van een nieuw extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw REGent.

REGent heeft tot belangeloos doel alle lokale initiatieven te nemen en te ontwikkelen die erop gericht zijn om op een duurzame wijze het energie- en watergebruik op het grondgebied van Gent te reduceren door middel van een wijziging in het gedrag van de Gentenaars en door energievriendelijke technologieën te promoten en te implementeren in het onroerende patrimonium van het grondgebied Gent. Daarbij levert REGent extra inspanningen voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Tussen het agentschap en de Stad wordt overeenkomstig artikel 247 van het Decreet over het Lokaal Bestuur voor elke legislatuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De huidige samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 april 2020 en een eerste maal aangepast via addendum 1 op 1 maart 2021 (ingevolge de transitie van Digipolis naar District09).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van het nieuwe Verhuurderspunt van de dienst Wonen, is het aangewezen een bijkomende opdracht te geven aan EVA vzw REGent. Het Verhuurderspunt is een nieuwe dienstverlening van de Stad Gent vanaf 1 juni 2021 met een sterke focus op renovatie.

Daarom dient de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en EVA vzw REGent via een tweede addendum aangepast te worden. Dit tweede addendum bevat de volgende elementen: 

- artikel 1 'Opdrachten van het Agentschap' wordt aangevuld met de bijkomende opdracht ifv het verhuurderspunt van de dienst Wonen. Dit betreft in concreto het aanbieden van renovatieadvies en renovatiebegeleiding binnen de werking van het Verhuurderspunt.

- artikel 6 'Ondersteuning vanuit de Stad Gent' wordt aangevuld met enkele bijkomende afspraken, in hoofdzaak wat betreft communicatie rond het Verhuurderspunt.

- artikel 9 'Personeel' wordt aangevuld met de bijkomende personeelsleden die voor deze opdracht ter beschikking gesteld wordt door de dienst Wonen. 

Deze bijkomende opdracht voor REGent sluit aan bij haar statutair doel. 

Aldus wordt een tweede addendum, met een bijkomede opdracht voor REGent ifv het Verhuurderspunt van de dienst Wonen, voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Overzicht van de uitgaven

Overzicht uitgaven

Dienst

Milieu en Klimaat

Milieu en Klimaat

Budgetplaats

342510000

342510000

Categorie

E

E

Subsidiecode

XPE.REG

XPE.REG

2021

107.780,47

107.780,47

2022

252.117,88

252.117,88

2023

285.465,35

285.465,35

2024

377.229,00

377.229,00

2025

386.357,95

386.357,95


Overzicht van de inkomsten

Overzicht inkomsten

Dienst

Milieu en Klimaat

Budgetplaats

342510000

Categorie

E

Subsidiecode

XPE.REG

2021

107.780,47

2022

252.117,88

2023

285.465,35

2024

377.229,00

2025

386.357,95

Verwachte ontvangsten

€ 1.408.950,65

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw REGent.