Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00726 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor noodhulpverlening aan Gaza - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GRMW_00726 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor noodhulpverlening aan Gaza - Goedkeuring 2021_GRMW_00726 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor noodhulpverlening aan Gaza - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 10.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Toen het geweld in Israël en Palestina in mei oplaaide en er veel – vooral Palestijnse – burgerslachtoffers vielen, waaronder heel wat kinderen, liet dit de Gentse bevolking niet onberoerd. Stad Gent ontving van het burgerinitiatief “Een Hart voor Palestina” de vraag om humanitaire steun te bieden aan de slachtoffers van het geweld. 

Het schepencollege maakt 10.000 euro vrij voor humanitaire hulp, bovenop het bestaande noodhulpreglement. Het betreft de toekenning van een eenmalige subsidie van telkens 2.500 euro aan 4 organisaties (Oxfam Solidariteit, Unicef België, Viva Salud en Handicap International Belgium) die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Er zijn een aantal redenen waarom het noodhulpreglement niet wordt gebruikt voor deze humanitaire hulp. De subsidie dient gebruikt te worden voor noodhulp in Gaza.  Enkel organisaties  die reeds actief zijn in de Gazastrook kunnen dergelijke noodhulp onmiddellijk inzetten. Het noodhulpreglement werkt met een preselectielijst van noodhulporganisaties die volgens een vooraf bepaalde rangorde in aanmerking komen voor de noodhulpsubsidie. Dit jaar zijn dat Oxfam-Solidariteit, Rode Kruis en Plan België.   Enkel Oxfam-Solidariteit gaf aan actief te zijn in de Gazastrook maar gaf ook  aan dat het onmogelijk is om op zo’n korte termijn en voor een beperkt bedrag   een subsidiedossier in te dienen. 

Deze extra middelen voor noodhulp zullen uitgekeerd worden naast het jaarlijkse bedrag van 15.000 euro, waardoor ook humanitaire crisissen elders in de wereld nog steun kunnen genieten.  Door corona werden er minder aanvragen ingediend op de projectoproep in april voor sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent. Omdat deze oproep minder aanvragen heeft dan beschikbare middelen kunnen  we deze extra middelen vrijmaken zonder dat andere organisaties die zich inzetten voor internationale  solidariteit  benadeeld worden.  

Het is uiteraard wel de bedoeling om deze extra middelen voor noodhulp te verdelen volgens de geest van het subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden. De 7 organisaties die opgenomen zijn in de pre-selectielijst van dat subsidiereglement, werden aangeschreven met de vraag of ze actief zijn in Gaza en een noodhulpoperatie opzetten. 4 organisaties reageerden positief, namelijk Oxfam Solidariteit, Unicef België, Viva Salud en Handicap International Belgium. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Oxfam Solidariteit, Unicef België, Viva Salud en Handicap International Belgium zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving:

-op rekeningnummer BE37 0000 0000 2828 van Oxfam Solidariteit, Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel.

-op rekeningnummer BE80 0000 0000 7777  van Handicap International Belgium, Gewijde-Boomstraat 44 - bus 1, 1050 Brussel.

-op rekeningnummer BE53 0013 1783 7653 van Viva Salud, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel.

- op rekeningnummer BE24 3100 2200 4538 van Unicef België, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel. 

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Internationale Relaties & Netwerken     
Budgetplaats 3456900TS     
Categorie* E    
Subsidiecode NIET_RELEVANT     
2020      
2021 €10.000     
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34569 Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 2.500 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Oxfam Solidariteit, Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel met als doel noodhulpverlening in Gaza.

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 2.500 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Handicap International Belgium, Gewijde-Boomstraat 44 - bus 1, 1050 Brussel met als doel noodhulpverlening in Gaza.

Artikel 3

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 2.500 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Viva Salud, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel met als doel noodhulpverlening in Gaza.

Artikel 4

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 2.500 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Unicef België, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel met als doel noodhulpverlening in Gaza.