Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00737 - Voorwaarden voor het in exploitatie geven van het onroerend goed, gelegen te Gent, Vrouwebroersstraat 6, beter gekend als het Caermersklooster en toekenning van een werkingssubsidie aan de exploitant - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00737 - Voorwaarden voor het in exploitatie geven van het onroerend goed, gelegen te Gent, Vrouwebroersstraat 6, beter gekend als het Caermersklooster en toekenning van een werkingssubsidie aan de exploitant - Goedkeuring 2021_GRMW_00737 - Voorwaarden voor het in exploitatie geven van het onroerend goed, gelegen te Gent, Vrouwebroersstraat 6, beter gekend als het Caermersklooster en toekenning van een werkingssubsidie aan de exploitant - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel III, betreffende contracten of verbintenissen uit overeenkomsten in het algemeen;
 • Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de Provincies;
 • Het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 265bis.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.572.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ingevolge de inkanteling van een aantal culturele en persoonsgebonden aangelegenheden naar de lokale besturen, in het kader van het Decreet van 18 november 2016 i.v.m. de taakstelling van de Provincies, werd het provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster met ingang van 1 januari 2018 overgeheveld naar de Stad Gent.

Het Caermersklooster heeft een traditie opgebouwd als tentoonstellingsplek, eerst door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, en sinds de Stad in 2018 eigenaar is geworden van het gebouw worden deze ruimten ingezet als ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten.

Met de artistieke invulling van het Caermersklooster wenst de Stad een brug te slaan tussen de permanent vernieuwende groep artistieke talenten die in Gent werken enerzijds en de grote cultuurhuizen, internationale galeries, musea, kunstpers en het ruime publiek anderzijds.

Momenteel gebeurt de exploitatie door vzw Kunsthal Gent met wie er - na openbare oproep en gunning op  9 mei 2018, een overeenkomst werd gesloten voor een periode van 4 jaar ingegaan op 1 juni 2018 en eindigend op 31 mei 2022. De exploitatie is op heden gunstig geëvalueerd maar omdat er in 2018  werd er gekozen voor een niet-verlengbare opdracht, wordt er nu een nieuwe oproep gelanceerd op de markt.

De Stad is op zoek naar een exploitant die reeds een aantal geslaagde artistieke projecten heeft gerealiseerd en ook op zakelijk vlak tot een goed einde heeft gebracht, en die in het Caermersklooster een experimentele mix van hybride artistieke praktijken wil ontwikkelen.

 De artistieke invulling van het Caermersklooster moet gestoeld zijn op aandacht voor onderzoek, reflectie, ontwikkeling en verrijking van de artistieke praktijk, en  moet bovendien een wisselwerking beogen met de imposante architectuur van het gebouw. Het Caermersklooster moet een plek zijn voor uitwisseling, kruisbestuiving en interactie tussen verschillende disciplines in de beeldende kunst; een plek voor ontmoeting tussen kunstenaars, bemiddelaars, experten en coaches, maar ook tussen buurtbewoners, erfgoedliefhebbers, toeristen en een ruim en divers publiek. 

De Stad Gent zal voor het geheel van deze opdracht met de exploitant een overeenkomst sluiten voor een periode van 5 jaar, ingaande op 1 juni 2022.

 De Stad betaalt aan de exploitant een exploitatievergoeding, in de vorm van:

 • enerzijds een toelage van 261.000 euro (jaarlijks aanpasbaar) om de artistieke invulling en cultuur-toeristische ontsluiting van het Caermersklooster te realiseren;
 •  anderzijds een toelage van 53.500 euro (jaarlijks aanpasbaar), om de kosten voor nutsvoorzieningen (elektricitiet, gas en water) te betalen.

De exploitant staat in voor de betaling van de verbruiksfacturen van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water). Voor deze kosten kan de exploitant de jaarlijkse toelage van de Stad ten belope van 53.500 euro aanwenden. Al het verbruik boven dit bedrag, neemt de exploitant zelf ten laste.

De exploitant dient bij aanvang van de overeenkomst een waarborg te stellen ten belope van 2.500 euro.

De exploitant is verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten voor de duur van de overeenkomst, met name tegen brand, ontploffing en aanverwanten (naar analogie van de huurdersaansprakelijkheid), objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing en burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden. 

De exploitant dient zich te houden aan volgende dwingende exploitatievoorwaarden:

 1. De activiteiten die de exploitant zelf organiseert in het Caermersklooster dienen publiek toegankelijk te zijn. Indien de exploitant betalende activiteiten organiseert, engageert deze zich om aan mensen in armoede een voordeeltarief toe te kennen in het kader van de Gentse UiTPAS, overeenkomstig de modaliteiten van een aparte overeenkomst die desgevallend zal worden afgesloten tussen de Stad en de exploitant.
 2. De exploitant verzekert de mogelijkheid tot geleide bezoeken aan het gebouw onder leiding van een erkende gidsenvereniging, zowel voor groepen als voor individuelen.
 3. Een permanente horeca-uitbating is niet toegelaten. Occasioneel (al dan niet gratis) aanbieden van dranken, gerelateerd aan de activiteiten in het gebouw (bv. openingsreceptie van een tentoonstelling) is wel toegelaten. In geen geval mag er ongeoorloofde concurrentie ontstaan met de horeca uit de buurt.
 4. Het tijdelijk beschikbaar stellen van delen van het gebouw aan derden tegen vergoeding is toegestaan op voorwaarde dat deze activiteiten mee uitvoering geven aan de vooropgestelde visie. De tarieven die hiervoor door de exploitant gehanteerd worden, dienen voorafgaandelijk aan de Stad ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan het college wordt gevraagd om de open oproep (voorwaarden tot exploitatie, alsook de modelovereenkomst) goed te keuren, waarmee op zoek zal gegaan worden naar een exploitant voor het gebouw gelegen te Gent, Vrouwebroersstraat 6 (Caermersklooster) in functie van de exploitatie van het gebouw voor de komende 5 jaar.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het toekennen van een jaarlijkse subsidie van enerzijds 261.000 euro voor de werking en anderzijds 53.500 euro voor de kosten van energie, aan de exploitant goed te keuren voor de exploitatie van het Caermersklooster de komende 5 jaar.

Overzicht van de uitgaven


Dienst Cultuur  Cultuur  
Budgetplaats 340870002   340870002  
Categorie E subs.  E subs. 
Subsidiecode Niet_Relevant   Niet_Relevant 
2022 152.250,00 31.208,33
2023 261.000,00 53.500,00
2024 261.000,00 53.500,00
2025 261.000,00 53.500,00
2026261.000,0053.500,00
Later 108.750,00 22.291,67
Totaal 1.305.000,00 267.500,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Onthouding

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 314.500,00 euro aan de nog aan te stellen exploitant voor  het stadseigendom het Caermersklooster, gelegen te 9000 Gent, Vrouwebroersstraat 6 en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in de open oproep, en in het bijzonder:

  1. De activiteiten die de exploitant zelf organiseert in het Caermersklooster dienen publiek toegankelijk te zijn. Indien de exploitant betalende activiteiten organiseert, engageert deze zich om aan mensen in armoede een voordeeltarief toe te kennen in het kader van de Gentse UiTPAS, overeenkomstig de modaliteiten van een aparte overeenkomst die desgevallend zal worden afgesloten tussen de Stad en de exploitant.
  2. De exploitant verzekert de mogelijkheid tot geleide bezoeken aan het gebouw onder leiding van een erkende gidsenvereniging, zowel voor groepen als voor individuelen.
  3. Een permanente horeca-uitbating is niet toegelaten. Occasioneel (al dan niet gratis) aanbieden van dranken, gerelateerd aan de activiteiten in het gebouw (bv. openingsreceptie van een tentoonstelling) is wel toegelaten. In geen geval mag er ongeoorloofde concurrentie ontstaan met de horeca uit de buurt.
  4. Het tijdelijk beschikbaar stellen van delen van het gebouw aan derden tegen vergoeding is toegestaan op voorwaarde dat deze activiteiten mee uitvoering geven aan de vooropgestelde visie. De tarieven die hiervoor door de exploitant gehanteerd worden, dienen voorafgaandelijk aan de Stad ter goedkeuring te worden voorgelegd.