Terug
Gepubliceerd op 09/06/2021

2021_GRMW_00766 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent, OCMW Gent en EVA vzw Sodigent - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 15/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt
2021_GRMW_00766 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent, OCMW Gent en EVA vzw Sodigent - Goedkeuring 2021_GRMW_00766 - Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent, OCMW Gent en EVA vzw Sodigent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 247.

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 4.080.241,57

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, tweede lid, 5°.

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, eerste lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad stond in 1973 mee aan de wieg van de oprichting van Sodiganda vzw, de Sociale Dienst voor het Personeel van de Stad.

Het OCMW stond in 1975 mee aan de wieg van de oprichting van SODICO vzw, de Sociale Dienst voor het Personeel van het OCMW-Gent.

Bij gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 werd de omvorming van vzw Sodiganda tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) onder de vorm van een vzw goedgekeurd. Deze omvorming naar een extern verzelfstandigd agentschap werd vervolgens goedgekeurd door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand op 3 maart 2014. De statutenwijziging (omvorming naar een EVA-vzw) werd goedgekeurd bij beslissing van de algemene vergadering van Sodiganda vzw op 27 januari 2014.

De OCMW-raad van 9 september 2014 besliste overeenkomstig artikel 202 van het (toenmalige) OCMW-decreet om deel te nemen in het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Sodiganda vzw.

De statutenwijziging (met o.a. de deelname van het OCMW en naamsverandering naar Sodigent) werd goedgekeurd bij beslissing van de algemene vergadering van Sodiganda vzw op 10 december 2014. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tussen het agenschap en de Stad dient overeenkomstig artikel 247 van het Decreet over het Lokaal Bestuur opnieuw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden. Ook de afspraken met het OCMW worden meegenomen.

Deze samenwerkingsovereenkomst regelt in hoofdzaak volgende elementen:

- de opdrachten van het agentschap

- de duur van de overeenkomst

- non-discriminatiebepalingen

- ter beschikking gestelde onroerende en roerende goederen

- verplichtingen inzake gebruik van gebouwen/terreinen

- ondersteuning van de Stad

- samenwerking met District09

- financiële bepalingen

- personeel

- organisatiebeheersing en audit

- bescherming van persoonsgegevens

- neerleggingen, bekendmakingen en transparantie

- participaties

- overleg

- toezicht

- rapportering en evaluatie

- geschillenregeling

- klachtenmanagement

 

Overzicht van de uitgaven

Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar:

OrganisatieBudgetplaatsBudgetpositieSubsidiecode20212022202320242025
Stad Gent3460600SO6491000Niet_Relevant431.393,41436.080,25440.806,93445.573,79450.381,17
IVA Historische Huizen3498400SO6491000
Niet_Relevant
1.394,001.292,001.302,981.314,061.325,23
IVA Mobiliteitsbedrijf3489400SO6491000
Niet_Relevant
5.678,006.000,006.051,006.102,436.154,30
IVA Onderwijs3498900SO6491000
Niet_Relevant
99.629,78100.476,63101.330,68102.191,99103.060,62
OCMWN001400006491000
Niet_Relevant
262.047,63264.275,03266.521,37268.786,80271.071,49


Deze bedragen zijn opgenomen in budgetronde W21.

 

De toelage van Stad en OCMW bestaat uit 2 delen: een exploitatietoelage en een toelage om de kost voor het ter beschikking gesteld personeel (deels) te dekken. 

Overzicht van de inkomsten

nvt

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

keurt goed de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent, OCMW Gent en EVA vzw Sodigent.